ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 49
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1)
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) 18 พ.ค.2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2)
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) 20 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3)
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3) 25 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 โซ่อาหาร (1)
1
  โซ่อาหาร (1) 27 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 โซ่อาหาร (2)
1
  โซ่อาหาร (2) 1 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 โซ่อาหาร (3)
1
  โซ่อาหาร (3) 8 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัดและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1)
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) 10 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2)
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) 15 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัด ใบงาน สื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1)
1
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) 17 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2)
1
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) 22 มิ.ย.2563 (มีใบงาน ใบความรู้ วิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.11 โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3)
1
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3) 24 มิ.ย.2563 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.12 โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (4)
1
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (4) 29 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By selingdongbayu@gmail.com | 03.07.18 | 2,248 2 วิทยาศาสตร์
  2. Post By runningtri@hotmail.com | 18.07.18 | 1,903 0 วิทยาศาสตร์
  3. Post By Thantipa27@hotmail.com | 16.07.18 | 1,894 1 วิทยาศาสตร์
  4. Post By runningtri@hotmail.com | 01.08.18 | 1,870 0 วิทยาศาสตร์
  5. Post By busakorn seethong | 06.06.19 | 1,858 0 วิทยาศาสตร์