ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 30
แผนการสอนโดย ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 6 เรื่อง รู้จักน้ำ อากาศ และการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง 1.1 การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ฝน
  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ฝน วันที่ 5 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)
  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ฝน (ต่อ) วันที่ 7 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 1.2 การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ
  การเกิดหิมะและลูกเห็บ วันที่ 12 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.3 การเดินทางของอนุภาคน้ำ
  การเดินทางของอนุภาคน้ำ วันที่ 14 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.4 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ และความกดอากาศ
  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ และความกดอากาศ วันที่ 19 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)
  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ และความกดอากาศ (ต่อ )วันที่ 21 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 การเกิดลมและประโยชน์ของลม
  การเกิดลมและประโยชน์ของลม วันที่ 26 พ.ย. 2561 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
  การเกิดลมและประโยชน์ของลม(ต่อ) วันที่ 28 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)
รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 7 เรื่อง เสียง
เรื่อง 2.1 การเกิดเสียง
  การเกิดเสียง วันที่ 3 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 การเคลื่อนที่ของเสียง
  การเคลื่อนที่ของเสียง วันที่ 12 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
  การเคลื่อนที่ของเสียง วันที่ 17 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 เสียงกับการได้ยิน
  เสียงกับการได้ยิน วันที่ 19 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
  เสียงกับการได้ยิน (ต่อ) วันที่ 24 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 2.4 เสียงสูง เสียงต่ำ
  เสียงสูง เสียงต่ำ วันที่ 26 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
  เสียงสูง เสียงต่ำ (2)วันที่ 2 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.5 เสียงดัง เสียงค่อย
  เสียงดัง เสียงค่อย วันที่ 7 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.6 ระดับเสียง
  ระดับเสียง วันที่ 9 ม.ค. 2562 (มีใบงาน-ใบความรู้)
  ระดับเสียง (ต่อ) วันที่ 14 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 8 เรื่อง แรง
เรื่อง 3.1 แรงและแรงลัพธ์
  แรงและแรงลัพธ์ วันที่ 21 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
  แรงและแรงลัพธ์ วันที่ 23 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.2 แรงพยุงของของเหลว
  แรงพยุงของของเหลว วันที่ 28 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.3 แรงเสียดทานบนพื้นผิวชนิดต่างๆ
  แรงเสียดทานบนพื้นผิวชนิดต่างๆ วันที่ 30 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
  แรงเสียดทานบนพื้นผิวชนิดต่างๆ วันที่ 4 ก.พ. 62 (มีใบงานและวีดีโอ)
เรื่อง 3.4 การใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทาน
  การใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทาน วันที่ 6 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.5 อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุ
  อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุ วันที่ 11 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.6 แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุที่มีพื้นที่ต่างกัน
  แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุที่มีพื้นที่ต่างกัน วันที่ 13 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
  แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุที่มีพื้นที่ต่างกัน วันที่ 18 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.7 ความดันอากาศที่ระดับความสูงต่างกัน
  ความดันอากาศที่ระดับความสูงต่างกัน วันที่ 20 ก.พ. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 3.8 ของเหลวมีแรงกระทำต่อสิ่งต่างๆ
  ของเหลวมีแรงกระทำต่อสิ่งต่างๆ วันที่ 25 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.9 ความดันของของเหลวที่ระดับความลึกต่างกัน
  ความดันของของเหลวที่ระดับความลึกต่างกัน วันที่ 27 ก.พ. 62 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ