ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 77
แผนการสอนโดย ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา
ครูผู้สอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา

ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง 1.1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
  การใช้ 1ส่วน 2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน 15 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบเศษส่วน 18 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบจำนวนคละ 19 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 22 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 24 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 25 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกจำนวนคละ 26 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การลบจำนวนคละ 29 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนของจำนวนนับ 31 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน 1 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ 2 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน 7 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ 8 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ 9 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละ และ การคูณจำนวนคละกับเศษส่วน และ การคูณเศษเกินกับเศษเกิน 12 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  ส่วนกลับของเศษส่วน 14 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน 15 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  การหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับ 16 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัก)
๑๙
  การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนโดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหาร 19 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒o
  การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน 21 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๑
  การหารจำนวนคละ 22 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๒
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ 23 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๓
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วน 26 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๔
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหารเศษส่วน (1) 28 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๕
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร เศษส่วน(2) 29 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๖
  การบวก ลบ ระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ 30 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๗
  การคูณ หาร ระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ 3 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๘
  การบวก ลบ คูณ หาร ระคนของเศษส่วน 5 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๙
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคนของเศษส่วน 6 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓o
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน 2 ขั้นตอน 7 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๑
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน 2 ขั้นตอน 10 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง 2.1 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
  ตัวประกอบของจำนวนนับ 12 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม 13 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม 14 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยม 17 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณของทศนิยม เป็นจำนวนเต็มหน่วย 19 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 20 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง 21 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ 24 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับ 26 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณ 27 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณผลคูณไม่เกินสามตำแหน่ง 3 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10 100 1,000 4 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การหาผลคูณของทศนิยม 1 ตำแหน่ง กับทศนิยม 1 ตำแหน่ง 7 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การหาผลคูณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง 9 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณ 10 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน 11 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหาร (1) 16 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหาร (2) 17 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๙
  การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1,000 18 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒o
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 21 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๑
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง 23 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๒
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง 24 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๓
  การบอกค่าของเงินเป็นทศนิยม 25 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๔
  การบอกความยาวเป็นทศนิยม 28 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๕
  การบอกน้ำหนักเป็นทศนิยม 30 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๖
  การบอกปริมาตรเป็นทศนิยม 31 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๗
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 1 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๘
  การวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม 4 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๙
  การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม 6 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓o
  การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ หารหารทศนิยม 7 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๑
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน (1) 8 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๒
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน(2) 11 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๓
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน(3) 13 ก.ย. 66(มีแบบฝึกหัด)
หน่วยที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง 3.1 สถิติและความน่าจะเป็น
  การอ่านแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะ 14 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 15 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะ 18 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ(1) 20 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ(2) 21 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การอ่านข้อมูลจากกราฟเส้น 22 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนกราฟเส้น 25 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การแสดงวิธีหาคำตอบจากแผนภูมิแท่ง 27 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การแสดงวิธีหาคำตอบจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 28 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การแสดงวิธีหาคำตอบจาก กราฟเส้น 29 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การแสดงวิธีหาคำตอบจาก กราฟเส้น (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By เพ็ชรัชดา | 20.09.23 | 80 0 คณิตศาสตร์
  1. Post By เพ็ชรัชดา | 20.09.23 | 80 0 คณิตศาสตร์