ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 75
แผนการสอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
ครูผู้สอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ

ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง 1.1 การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน
1
  การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน
เรื่อง 1.2 การเปรียบเทียบเศษส่วน
1
  การเปรียบเทียบเศษส่วน
เรื่อง 1.3 การเปรียบเทียบจำนวนคละ
1
  การเปรียบเทียบจำนวนคละ
เรื่อง 1.4 การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
1
  การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
เรื่อง 1.5 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
1
  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
เรื่อง 1.6 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
1
  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
เรื่อง 1.7 การบวกจำนวนคละ
1
  การบวกจำนวนคละ
เรื่อง 1.8 การลบจำนวนคละ
1
  การลบจำนวนคละ
เรื่อง 1.9 เศษส่วนของจำนวนนับ
1
  เศษส่วนของจำนวนนับ
เรื่อง 1.10 การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน
1
  การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน
เรื่อง 1.11 การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
1
  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
เรื่อง 1.12 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
1
  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
เรื่อง 1.13 การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ
1
  การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ
เรื่อง 1.14 การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ
1
  การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ
เรื่อง 1.15 การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละ และการคูณจำนวนคละกับเศษส่วน และการคูณเศษเกินกับเศษเกิน
1
  การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละ และการคูณจำนวนคละกับเศษส่วน และการคูณเศษเกินกับเศษเกิน
เรื่อง 1.16 ส่วนกลับของเศษส่วน
1
  ส่วนกลับของเศษส่วน
เรื่อง 1.17 การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน
1
  การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน
เรื่อง 1.18 การหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับ
1
  การหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับ
เรื่อง 1.19 การหาเศษส่วนด้วยเศษส่วนโดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหาร
1
  การหาเศษส่วนด้วยเศษส่วนโดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหาร
เรื่อง 1.20 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
1
  การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
เรื่อง 1.21 การหารจำนวนคละ
1
  การหารจำนวนคละ
เรื่อง 1.22 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วน และจำนวนคละ
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วน และจำนวนคละ
เรื่อง 1.23 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เรื่อง 1.24 โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร
1
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร (1)
2
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร (2)
เรื่อง 1.25 การบวก ลบ ระคน
1
  การบวก ลบ ระคน
เรื่อง 1.26 การคูณ หาร ระคน
1
  การคูณ หาร ระคน
เรื่อง 1.27 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
1
  การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
เรื่อง 1.28 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
1
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
เรื่อง 1.29 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน 2 ขั้นตอน
1
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน 2 ขั้นตอน (1)
2
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน 2 ขั้นตอน (2)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง 2.1 ตัวประกอบของจำนวนนับ
1
  ตัวประกอบของจำนวนนับ
เรื่อง 2.2 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม
1
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม (1)
2
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม (2)
เรื่อง 2.3 การเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยม
1
  การเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยม
เรื่อง 2.4 การหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วย
1
  การหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วย
เรื่อง 2.5 การหาค่าประมาณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
1
  การหาค่าประมาณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
เรื่อง 2.6 การหาค่าประมาณของทศนิยมสองตำแหน่ง
1
  การหาค่าประมาณของทศนิยมสองตำแหน่ง
เรื่อง 2.7 การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
1
  การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
เรื่อง 2.8 การหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับ
1
  การหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับ
เรื่อง 2.9 การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
1
  การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
เรื่อง 2.10 การหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณผลคูณไม่เกินสามตำแหน่ง
1
  การหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณผลคูณไม่เกินสามตำแหน่ง
เรื่อง 2.11 การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10 100 1,000
1
  การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10 100 1,000
เรื่อง 2.12 การหาผลคูณของทศนิยมตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
1
  การหาผลคูณของทศนิยมตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
เรื่อง 2.13 การหาผลคูณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง
1
  การหาผลคูณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง
เรื่อง 2.14 การคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณ
1
  การคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณ
เรื่อง 2.15 การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน
1
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน
เรื่อง 2.16 การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหาร
1
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหาร (1)
2
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหาร (2)
เรื่อง 2.17 การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1,000
1
  การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1,000
เรื่อง 2.18 การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
1
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
เรื่อง 2.19 การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
1
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
เรื่อง 2.20 การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
1
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
เรื่อง 2.21 การบอกค่าของเงินเป็นทศนิยม
1
  การบอกค่าของเงินเป็นทศนิยม
เรื่อง 2.22 การบอกความยาวเป็นทศนิยม
1
  การบอกความยาวเป็นทศนิยม
เรื่อง 2.23 การบอกน้ำหนักเป็นทศนิยม
1
  การบอกน้ำหนักเป็นทศนิยม
เรื่อง 2.24 การบอกปริมาตรเป็นทศนิยม
1
  การบอกปริมาตรเป็นทศนิยม
เรื่อง 2.25 การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
1
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
เรื่อง 2.26 การวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหา การคูณ การหารทศนิยม
1
  การวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหา การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง 2.27 การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม
1
  การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง 2.28 การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ หารหารทศนิยม
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ หารหารทศนิยม
เรื่อง 2.29 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน (1)
2
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน (2)
3
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน (3)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง 3.1 การอ่านแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะ
1
  การอ่านแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะ
เรื่อง 3.2 การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
1
  การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
เรื่อง 3.3 การเขียนแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะ
1
  การเขียนแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะ
เรื่อง 3.4 การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
1
  การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ (1)
2
  การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ (2)
เรื่อง 3.5 การอ่านข้อมูลจากกราฟ
1
  การอ่านข้อมูลจากกราฟ
เรื่อง 3.6 การเขียนกราฟเส้น
1
  การเขียนกราฟเส้น
เรื่อง 3.7 การแสดงวิธีหาคำตอบจากแผนภูมิแท่ง
1
  การแสดงวิธีหาคำตอบจากแผนภูมิแท่ง
เรื่อง 3.8 การแสดงวิธีหาคำตอบจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
1
  การแสดงวิธีหาคำตอบจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
เรื่อง 3.9 การแสดงวิธีหาคำตอบจากกราฟเส้น
1
  การแสดงวิธีหาคำตอบจากกราฟเส้น
เรื่อง 3.10 ทบทวนและประเมินผล
1
  ทบทวนและประเมินผล

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wanlaporn | 22.05.19 | 1,603 15 คณิตศาสตร์
  2. Post By paew.kruchan@gmail.com | 27.10.18 | 1,117 2 คณิตศาสตร์
  3. Post By aphitchaya0225@gmail.com | 13.10.18 | 806 0 คณิตศาสตร์
  4. Post By แหวน | 09.07.19 | 569 0 คณิตศาสตร์
  5. Post By k.urawan04@gmail.com | 24.07.19 | 515 5 คณิตศาสตร์
  6. Post By bichar.jenjira@gmail.com | 30.07.19 | 503 1 คณิตศาสตร์