ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 74
แผนการสอนโดย ครูพงศธร รอดจินดา
ครูผู้สอน ครูพงศธร รอดจินดา

ครูพงศธร รอดจินดา
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง 1.1 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
  การเปรียบเทียบเศษส่วน โดยใช้ 1 ส่วน 2 เป็นเกณฑ์ 16 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบเศษส่วน ที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 17 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบจำนวนคละ 20 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 23 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วน ไม่เท่ากัน 24 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วน ไม่เท่ากัน 27 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกจำนวนคละ 29 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การลบจำนวนคละ 30 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนของจำนวนนับ 31 พ.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน 5 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ 6 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน 7 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ 10 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ 12 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การคูณจำนวนคละ 13 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  ส่วนกลับของเศษส่วน 14 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน 17 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  การหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับ 19 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๙
  การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน (1) 20 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒o
  การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน (2) 21 มิ.ย. 67 (แบบฝึกหัด)
๒๑
  การหารจำนวนคละ 24 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๒
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ (1) 26 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๓
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ (2) 27 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๔
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหารเศษส่วนและจำนวนคละ(1) 28 มิ.ย. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๕
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหารเศษส่วนและจำนวนคละ (2) 1 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๖
  การบวก ลบระคนของเศษส่วน และจำนวนคละ 3 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๗
  การคูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ 4 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๘
  การบวก ลบ คูณ หารระคน ของเศษส่วนและจำนวนคละ 5 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๙
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน (1) 8 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓o
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน (2) 10 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓๑
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน (3) 11 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง 2.1 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
  ตัวประกอบของจำนวนนับ 12 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วน เป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม 15 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม 17 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยม 18 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วย 19 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง 24 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง 25 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ 26 ก.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับ 31 ก.ค. 67
๑o
  การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณ 1 ส.ค. 67
๑๑
  การหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับ โดยการตั้งคูณผลคูณไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 2 ส.ค. 67
๑๒
  การคูณทศนิยมไม่เกิน สามตำแหน่งกับ 10 100 1,000 5 ส.ค. 67
๑๓
  การหาผลคูณของทศนิยม 1 ตำแหน่ง กับทศนิยม 1 ตำแหน่ง 7 ส.ค. 67
๑๔
  การคูณทศนิยม 1 ตำแหน่งกับ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 8 ส.ค. 67
๑๕
  การคูณทศนิยมกับทศนิยม โดยการตั้งคูณ 9 ส.ค. 67
๑๖
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ โดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน 14 ส.ค. 67
๑๗
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับ โดยการตั้งหาร 15 ส.ค. 67
๑๘
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหาร 16 ส.ค. 67
๑๙
  การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1,000 19 ส.ค. 67
๒o
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง 21 ส.ค. 67
๒๑
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง 22 ส.ค. 67
๒๒
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 23 ส.ค. 67
๒๓
  การบอกค่าของเงินในรูปทศนิยม 26 ส.ค. 67
๒๔
  การบอกความยาวเป็นทศนิยม 28 ส.ค. 67
๒๕
  การบอกน้ำหนักเป็นทศนิยม 29 ส.ค. 67
๒๖
  การบอกปริมาตรเป็นทศนิยม 30 ส.ค. 67
๒๗
  การหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ก.ย. 67
๒๘
  การวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม 4 ก.ย. 67
๒๙
  การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม 5 ก.ย. 67
๓o
  การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม 6 ก.ย. 67
๓๑
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน 9 ก.ย. 67
๓๒
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน 11 ก.ย. 67
๓๓
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน 12 ก.ย. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ