ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 69
แผนการสอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
ครูผู้สอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ

ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
1
  ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร 2 ธ.ค.63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.2 โจทย์ปัญหาการคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับ
1
  โจทย์ปัญหาการคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับ 3 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.3 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์
1
  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์(1) 4 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์(2) 7 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์(3) 9 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.4 การนำความรู้เกี่ยวกับบัญญัติไตรยางศ์ไปใช้
1
  การนำความรู้เกี่ยวกับบัญญัติไตรยางศ์ไปใช้ 14 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.5 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 หรือ เขียนทศนิยม 2 ตำแหน่ง ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
1
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 หรือ เขียนทศนิยม 2 ตำแหน่ง ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 16 ธ.ค.63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.6 การเขียนเศษส่วนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เมื่อกำหนดเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 100 หรือ ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
1
  การเขียนเศษส่วนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เมื่อกำหนดเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 100 หรือ ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง 17 ธ.ค.63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.7 ความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์ที่กำหนด
1
  ความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์ที่กำหนด 18 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.8 ร้อยละของจำนวนนับ
1
  ร้อยละของจำนวนนับ 21 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.9 ร้อยละของจำนวนนับ(คำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข)
1
  ร้อยละของจำนวนนับ(คำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข) 23 ธ.ค.63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.10 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนของจำนวนนับ
1
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนของจำนวนนับ 24 ธ.ค.63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.11 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์
1
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 25 ธ.ค.63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.12 การแก้โจทย์ร้อยละ
1
  การแก้โจทย์ร้อยละ 28 ธ.ค.63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.13 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 2 ขั้นตอน
1
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 2 ขั้นตอน 30ธ.ค.63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.14 การลดราคาและการหาส่วนลด
1
  การลดราคาและการหาส่วนลด 4 ม.ค.64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.15 การลดราคาและการหาราคาขาย
1
  การลดราคาและการหาราคาขาย 6 ม.ค.64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.16 การลดราคา 2 ขั้นตอน
1
  การลดราคา 2 ขั้นตอน 7 ม.ค.64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.17 ความหมายของทุน ราคาขาย กำไร ขาดทุนและเท่าทุน
1
  ความหมายของทุน ราคาขาย กำไร ขาดทุนและเท่าทุน 8 ม.ค.64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.18 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไรและราคาขาย
1
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไรและราคาขาย 11 ม.ค.64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.19 โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับขาดทุนและราคาขาย
1
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับขาดทุนและราคาขาย 13 ม.ค.64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.20 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุน และราคาขาย
1
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุน และราคาขาย 14 ม.ค.64 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.21 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร และราคาขาย 2 ขั้นตอน
1
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร และราคาขาย 2 ขั้นตอน 15 ม.ค.64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.22 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับขาดทุนและราคาขาย 2 ขั้นตอน
1
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับขาดทุนและราคาขาย 2 ขั้นตอน 18 ม.ค.64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.23 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุนและราคาขาย 2 ขั้นตอน
1
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุนและราคาขาย 2 ขั้นตอน 20 ม.ค.64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.24 เส้นตั้งฉากและการสร้างเส้นตั้งฉาก
1
  เส้นตั้งฉากและการสร้างเส้นตั้งฉาก 21 ม.ค.64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.25 เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน
1
  เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน 22 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและใบงาน)
เรื่อง 1.26 เส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่ขนานกัน
1
  เส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่ขนานกัน 25 ม.ค.64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.27 เส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ไม่ขนานกัน
1
  เส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ไม่ขนานกัน 27 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.28 เส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง
1
  เส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง 28 ม.ค.64 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.29 สมบัติของเส้นขนานเกี่ยวกับมุมแย้ง
1
  สมบัติของเส้นขนานเกี่ยวกับมุมแย้ง 29 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและใบงาน)
เรื่อง 1.30 การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง และการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง
1
  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง และการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง 1 ก.พ.64 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.31 การสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กำหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยการสร้างให้ระยะห่างเท่ากัน
1
  การสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กำหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยการสร้างให้ระยะห่างเท่ากัน 3 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและใบงาน)
เรื่อง 1.32 การสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางให้รวมกันได้ 180 องศา
1
  การสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางให้รวมกันได้ 180 องศา 4 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและใบงาน)
เรื่อง 1.33 การสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแย้ง
1
  การสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแย้ง 5 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและใบงาน)
เรื่อง 1.34 ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
1
  ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม 8 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.35 เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
1
  เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 10 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.36 ลักษณะและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
1
  ลักษณะและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ11 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.37 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
1
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 15 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.38 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมู และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว
1
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมู และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว 17 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและใบงาน)
เรื่อง 1.39 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุม
1
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุม 18 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.40 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมตามกำหนด
1
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมตามกำหนด 19 ก.พ. 64 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.41 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
1
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า 22 ก.พ. 64 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.42 ความยาวของฐาน และความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
1
  ความยาวของฐาน และความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 24 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.43 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
1
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 25 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.44 การแสดงวิธีหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
1
  การแสดงวิธีหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 1 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.45 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
1
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 3 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.46 การหาพื้นที่ของรูปอื่นๆ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
1
  การหาพื้นที่ของรูปอื่น ๆ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 4 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.47 ความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม
1
  ความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม 5 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.48 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
1
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 8 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.49 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉาก
1
  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉาก 10 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.50 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน หาคำตอบ และแสดงวิธีทำ
1
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน หาคำตอบ และแสดงวิธีทำ 11 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.51 ลักษณะรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
1
  ลักษณะรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 12 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.52 ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของปริซึม
1
  ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของปริซึม 15 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.53 การประดิษฐ์ปริซึม
1
  การประดิษฐ์ปริซึม 17 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.54 รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 18 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.55 หน่วยของปริมาตรและการหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตร
1
  หน่วยของปริมาตรและการหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตร 19 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.56 การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 22 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.57 การหาความจุของปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  การหาความจุของปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 24 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.58 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรกับลูกบาศก์เมตร
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรกับลูกบาศก์เมตร 25 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.59 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร 26 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.60 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก(1) 29 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก(2) 31 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Rerun)
เรื่อง 2.1 ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
1
  รูปทรงสี่เหลี่ยม 1 เม.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 2.2 เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
1
  เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม วันที่ 2 เม.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 2.3 ลักษณะและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ
1
  ลักษณะและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ 5 เม.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 2.4 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
1
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 7 เม.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 2.5 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมู และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว
1
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมู และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว 8 เม.ย. 64 (มีแบบฝึกหัดและใบงาน)
เรื่อง 2.6 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุม
1
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุม 9 เม.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By paew.kruchan@gmail.com | 31.10.18 | 3,715 8 คณิตศาสตร์
  2. Post By แหวน | 09.07.19 | 2,847 1 คณิตศาสตร์
  3. Post By paew.kruchan@gmail.com | 27.10.18 | 2,670 3 คณิตศาสตร์
  4. Post By k.urawan04@gmail.com | 24.07.19 | 2,362 5 คณิตศาสตร์
  5. Post By bichar.jenjira@gmail.com | 30.07.19 | 1,892 1 คณิตศาสตร์
  6. Post By aphitchaya0225@gmail.com | 13.10.18 | 1,695 0 คณิตศาสตร์
  1. Post By aphitchaya0225@gmail.com | 13.10.18 | 1,695 0 คณิตศาสตร์