ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 96
แผนการสอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
ครูผู้สอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ

ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง 1.1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
1
  การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน วันที่ 1 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  การเปรียบเทียบเศษส่วน วันที่ 2 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  การเปรียบเทียบจำนวนคละ วันที่ 3 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ วันที่ 8 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน วันที่ 9 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน วันที่ 10 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
7
  การบวกจำนวนคละ วันที่ 13 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
8
  การลบจำนวนคละ วันที่ 15 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
9
  เศษส่วนของจำนวนนับ วันที่ 16 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
10
  การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน วันที่ 17 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
11
  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ วันที่ 20 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
12
  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน วันที่ 22 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
13
  การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ วันที่ 23 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
14
  การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ วันที่ 24 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
15
  การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละ และ การคูณจำนวนคละกับเศษส่วน และ การคูณเศษเกินกับเศษเกิน วันที่ 29 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
16
  ส่วนกลับของเศษส่วน วันที่ 30 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
17
  การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน วันที่ 31 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
18
  การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนโดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหาร วันที่ 3 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
19
  การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน วันที่ 5 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
20
  การหารจำนวนคละ วันที่ 6 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
21
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ วันที่ 7 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
22
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ วันที่ 10 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
23
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร(1) วันที่ 13 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
24
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร(2) วันที่ 14 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
25
  การบวก ลบ ระคน วันที่ 17 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
26
  การคูณ หาร ระคน วันที่ 19 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
27
  การบวก ลบ คูณ หาร ระคน วันที่ 20 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
28
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน วันที่ 21 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
29
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน 2 ขั้นตอน วันที่ 24 ส.ค.63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง 2.1 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
1
  ตัวประกอบของจำนวนนับ วันที่ 26 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม วันที่ 27 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม วันที่ 28 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยม วันที่ 31 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การหาค่าประมาณของทศนิยม เป็นจำนวนเต็มหน่วย 2 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
6
  การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง วันที่ 3 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
7
  การหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง วันที่ 9 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
8
  การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ วันที่ 10 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
9
  การหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับ 11 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
10
  การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ วันที่ 14 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
11
  การหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณผลคูณไม่เกินสามตำแหน่ง วันที่ 16 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
12
  การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10 100 1,000 วันที่ 17 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
13
  การหาผลคูณของทศนิยมตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง วันที่ 18 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
14
  การหาผลคูณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง วันที่ 21 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
15
  การคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณ วันที่ 23 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
16
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน วันที่ 24 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
17
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหาร (1) วันที่ 25 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
18
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหาร (2) วันที่ 28 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
19
  การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1,000 วันที่ 30 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
20
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง วันที่ 1 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
21
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง วันที่ 2 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
22
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง วันที่ 5 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
23
  การบอกค่าของเงินเป็นทศนิยม วันที่ 7 ต.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
24
  การบอกความยาวเป็นทศนิยม วันที่ 8 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
25
  การบอกน้ำหนักเป็นทศนิยม วันที่ 9 ต.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
26
  การบอกปริมาตรเป็นทศนิยม วันที่ 12 ต.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
27
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ วันที่ 14 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
28
  การวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม วันที่ 15 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
29
  การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม วันที่ 16 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
30
  การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ หารหารทศนิยม วันที่ 19 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
31
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน(1) วันที่ 21 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
32
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน(2) วันที่ 22 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง 3.1 สถิติและความน่าจะเป็น
1
  การอ่านแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะ วันที่ 26 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ วันที่ 28 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การเขียนแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะ วันที่ 29 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ(1) วันที่ 30 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ(2) วันที่ 2 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
6
  การอ่านข้อมูลจากกราฟเส้น วันที่ 4 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
7
  การเขียนกราฟเส้น วันที่ 5 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
8
  การแสดงวิธีหาคำตอบจาก แผนภูมิแท่ง วันที่ 6 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
9
  การแสดงวิธีหาคำตอบจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ วันที่ 9 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
10
  การแสดงวิธีหาคำตอบจาก กราฟเส้น วันที่ 11 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By paew.kruchan@gmail.com | 31.10.18 | 3,239 8 คณิตศาสตร์
  2. Post By paew.kruchan@gmail.com | 27.10.18 | 2,033 3 คณิตศาสตร์
  3. Post By k.urawan04@gmail.com | 24.07.19 | 1,694 5 คณิตศาสตร์
  4. Post By แหวน | 09.07.19 | 1,435 1 คณิตศาสตร์
  5. Post By bichar.jenjira@gmail.com | 30.07.19 | 1,217 1 คณิตศาสตร์
  6. Post By aphitchaya0225@gmail.com | 13.10.18 | 1,054 0 คณิตศาสตร์
  1. Post By aphitchaya0225@gmail.com | 13.10.18 | 1,054 0 คณิตศาสตร์