ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 75
แผนการสอน ครุอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา
ครูผู้สอน ครุอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครุอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
เรื่อง 1.1 ร้อยละ
  ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร 1 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  โจทย์ปัญหาการคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับ 3 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 4 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหารโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 5 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหารโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 8 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การแก้โจทย์ปัญหาโดยบัญญัติไตรยางศ์ 10 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การนำความรู้เกี่ยวกับบัญญัติไตรยางศ์ไปใช้ 11 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 หรือ เขียนทศนิยม 2 ตำแหน่ง ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 12 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนเศษส่วนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เมื่อกำหนดเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 100 หรือ ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง 15 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  ความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์ที่กำหนด 17 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การหาร้อยละของจำนวนนับ 18 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การหาร้อยละของจำนวนนับ โดยใช้เครื่องคิดเลข 19 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนของจำนวนนับ 22 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 24 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 25 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 2 ขั้นตอน (1) 26 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 2 ขั้นตอน (2) 29 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  การลดราคาและการหาส่วนลด 1 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๙
  การลดราคาและการหาราคาขาย 2 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๒o
  การลดราคา 2 ขั้นตอน 3 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๒๑
  ความหมายของทุน ราคาขาย กำไร ขาดทุนและเท่าทุน 8 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๒๒
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไรและราคาขาย 9 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๒๓
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับขาดทุนและราคาขาย 13 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๒๔
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุน และราคาขาย 15 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๒๕
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร และราคาขาย 2 ขั้นตอน 16 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๒๖
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับขาดทุนและราคาขาย 2 ขั้นตอน 17 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๒๗
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุนและราคาขาย 2 ขั้นตอน 20 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง 2.1 เรขาคณิตสองมิติ
  เส้นตั้งฉากและการสร้างเส้นตั้งฉาก 22 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน 23 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  เส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่ขนานกัน 24 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  เส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากเส้น ตัดขวางตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ไม่ขนานกัน 27 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  เส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง 29 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  สมบัติของเส้นขนานเกี่ยวกับมุมแย้ง 30 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง และการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง 5 ม.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
  การสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กำหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยการสร้างให้ระยะห่างเท่ากัน 6 ม.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
  การสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางให้รวมกันได้ 180 องศา 7 ม.ค. 65(มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแย้ง 10 ม.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม 12 ม.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 13 ม.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  ลักษณะและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ 14 ม.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน 17 ม.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านที่ขนานกันยาวเท่ากัน ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากัน 19 ม.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและการสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว 20 ม.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก(รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว) 21 ม.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน เส้นทแยงมุมตัดกันไม่เป็นมุมฉาก(รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) 24 ม.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๑๙
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมตามกำหนด(เมื่อกำหนดความยาวของด้าน ขนานของมุม และความยาวของเส้นทแยงมุม) 26 ม.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๒o
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า 27 ม.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๒๑
  ความยาวของฐาน และความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 28 ม.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๒๒
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 31 ม.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)
๒๓
  การแสดงวิธีหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 2 ก.พ. 65
๒๔
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 3 ก.พ. 65
๒๕
  การหาพื้นที่ของรูปอื่นๆ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 4 ก.พ. 65
๒๖
  ความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม 7 ก.พ. 65
๒๗
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 9 ก.พ. 65
๒๘
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉาก 10 ก.พ. 65
๒๙
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีมุมไม่เป็นมุมฉาก 11 ก.พ. 65
๓o
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน หาคำตอบและแสดงวิธีทำ 14 ก.พ. 65
๓๑
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน หาคำตอบ แสดงวิธีทำ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 17 ก.พ. 65

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ