ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ

ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสต์

หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เรื่อง 2.1 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
  อารยธรรมอินเดีย 16 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  อารยธรรมจีน 23 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  อารยธรรมอินเดียและจีน 30 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย ที่มีต่อไทย 6 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  การเข้ามาของอารยธรรมจีนที่มีต่อไทย 13 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย ที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 20 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 27 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย 3 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
  การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติ ที่มีต่อสังคมไทย 10 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
๑o
  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ที่มีต่อสังคมไทย 17 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
๑๑
  อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย( โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ) 1 ต.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ ที่มีต่อสังคมไทย 8 ต.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๓
  การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติ ที่มีต่อสังคมไทย 15 ต.ค. 64 (มีใบงาน) Rerun

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ