ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 22
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น

ครูสาวินี จันทร์เย็น
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 เจาะเวลาหาอดีต
1
  การใช้ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษในการบันทึกประวัติศาสตร์ วันที่ 3 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วันที่ 10 ก.ค. 63
เรื่อง 1.2 ย้อนรอยอดีต
1
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ วันที่ 17 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  หลักฐานและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (1) วันที่ 24 ก.ค. 63
3
  หลักฐานและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (2) วันที่ 31 ก.ค. 63 (มีใบงาน สื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ความเป็นมาของท้องถิ่น
1
  ความเป็นมาของท้องถิ่น (1) วันที่ 7 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ความเป็นมาของท้องถิ่น (2) วันที่ 14 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ท้องถิ่นของเรา
1
  ท้องถิ่นของเรา วันที่ 21 ส.ค. 63 (มีสื่อวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 พัฒนาการของมนุษย์
1
  พัฒนาการของมนุษย์ (1) 28 ส.ค. 63 (มีสื่อวีดีโอประกอบการสอน)
2
  พัฒนาการของมนุษย์ (2) วันที่ 11 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  อิทธิพลอารยธรรมจากจีนและอินเดีย วันที่ 18 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
4
  สภาพสังคมวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน วันที่ 25 ก.ย. 63
5
  การตั้งถิ่นฐาน การดำเนินชีวิตของคนสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา วันที่ 2 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
6
  อิทธิพลอารยธรรมของต่างชาติต่อสังคมไทย วันที่ 9 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
7
  การตั้งถิ่นฐาน การดำเนินชีวิตของคนสมัยธนบุรี และรัตนโกสินทร์ วันที่ 16 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
8
  อิทธิพลอารยธรรมของต่างชาติต่อสังคมไทย วันที่ 30 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ