ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ

ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสต์

หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เรื่อง 2.1 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
  อารยธรรมอินเดีย 16 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  อารยธรรมจีน 23 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  อารยธรรมอินเดียและจีน 30 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย ที่มีต่อไทย 6 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  การเข้ามาของอารยธรรมจีนที่มีต่อไทย 13 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย ที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 20 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 27 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย 3 ก.ย. 64 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ