ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน

ครูสกุณา นกเทียน
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) รหัสวิชา ส15102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
1
  ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
2
  การสืบค้นวิธีการทางประวัติศาสตร์
3
  วิธีการทางประวัติศาสตร์
4
  ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (1)
5
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์
6
  ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (2)
7
  ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ (1)
8
  ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ (2)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
1
  อารยธรรมอินเดีย
2
  อารยธรรมจีน
3
  อารยธรรมอินเดียและจีน
4
  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนสู่ประเทศไทย (1)
5
  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนสู่ประเทศไทย (2)
6
  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียและจีนสู่ประเทศไทย (3)
7
  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย (1)
8
  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย (2)
9
  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย (1)
10
  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย (2)
11
  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย (3)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ