ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 25
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน

ครูสกุณา นกเทียน
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) รหัสวิชา ส15102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 การใช้ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษในการบันทึกประวัติศาสตร์
1
  การใช้ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษในการบันทึกประวัติศาสตร์ 22 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
1
  ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 29 พ.ค.2563
เรื่อง 1.3 วิธีการทางประวัติศาสตร์
1
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (1)
1
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (1) 12 มิ.ย.2563
เรื่อง 1.5 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (2)
1
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (2) 19 มิ.ย.2563 (มีใบงาน สื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย (1)
1
  ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย (1) 26 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ