ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 70
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย (ครู) ป.5

ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ มุ่งลิขิต คิดเหตุผล
เรื่อง 1.1 รอบรู้สู่การแก้ปัญหา
1
  รอบรู้สู่การแก้ปัญหา วันที่ 1 ธ.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  รอบรู้สู่การแก้ปัญหา วันที่ 2 ธ.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 1.2 ใช้ภาษาพัฒนาชีวิต
1
  ใช้ภาษาพัฒนาชีวิต วันที่ 3 ธ.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.3 ลิขิตวิเคราะห์ความ
1
  ลิขิตวิเคราะห์ความ วันที่ 4 ธ.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  ลิขิตวิเคราะห์ความ วันที่ 8 ธ.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 1.4 เขียนประโยคตามวิธี
1
  เขียนประโยคตามวิธี วันที่ 9 ธ.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  เขียนประโยคตามวิธี วันที่ 15 ธ.ค.63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 1.5 การเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน
1
  การเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน วันที่ 16 ธ.ค.63 (มีใบงาน)
2
  การเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน วันที่ 17 ธ.ค. 63 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อ่าน คิด เขียน เรียนนำใช้
เรื่อง 2.1 แยกข้อเท็จจริง
1
  แยกข้อเท็จจริง วันที่ 18 ธ.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 2.2 ทันเหตุการณ์นำใช้
1
  ทันเหตุการณ์นำใช้ วันที่ 22 ธ.ค.63
2
  ทันเหตุการณ์นำใช้ 2 วันที่ 23 ธ.ค.63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.3 เขียนสื่อสารได้ถูกต้อง
1
  เขียนสื่อสารได้ถูกต้อง 1 วันที่ 24 ธ.ค.63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  เขียนสื่อสารได้ถูกต้อง2 วันที่ 25 ธ.ค.63 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.4 พูดสอดคล้องความคิดเห็น
1
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น (1) วันที่ 29 ธ.ค.63
2
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น2 วันที่ 30 ธ.ค.63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 2.5 ประโยคเด่นวรรณกรรม
1
  ประโยคเด่นวรรณกรรม วันที่ 5 ม.ค.64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  ประโยคเด่นวรรณกรรม วันที่ 6 ม.ค.64(มีใบงาน-ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนที่
เรื่อง 3.1 สัญลักษณ์สื่อภาษา
1
  สัญลักษณ์สื่อภาษา วันที่ 7 ม.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  สัญลักษณ์สื่อภาษา วันที่ 8 ม.ค.64 (มีใบความรู้และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 3.2 แผนภูมิพัฒนาความคิด
1
  แผนภูมิพัฒนาความคิด1 วันที่ 12 ม.ค.64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  แผนภูมิพัฒนาความคิด 2 วันที่ 13 ม.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 3.3 มาอ่านแผนที่
1
  มาอ่านแผนที่ วันที่ 14 ม.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 3.4 แผนภาพโครงเรื่อง
1
  แผนภาพโครงเรื่อง 1 วันที่ 15 ม.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  แผนภาพโครงเรื่อง 2 วันที่ 19 ม.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 3.5 วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย
1
  วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย 1 วันที่ 20 ม.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย 2 วันที่ 21 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ วจีนั้นสำคัญนัก
เรื่อง 4.1 อ่านเรื่องประเทืองปัญญา
1
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา 1 วันที่ 22 ม.ค. 64
2
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา 2 วันที่ 26 ม.ค. 64
เรื่อง 4.2 คำสุภาพ
1
  คำสุภาพ (1) วันที่ 27 ม.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  คำสุภาพ (2) วันที่ 28 ม.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 4.3 คำราชาศัพท์
1
  คำราชาศัพท์ (1) วันที่ 29 ม.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  คำราชาศัพท์ (2) วันที่ 2 ก.พ. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
3
  คำราชาศัพท์ (3) วันที่ 3 ก.พ. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 4.4 ระดับภาษา (ภาษาพูด ภาษาเขียน)
1
  ระดับภาษา (ภาษาพูด ภาษาเขียน) วันที่ 4 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
2
  ระดับภาษา (ภาษาพูด ภาษาเขียน) วันที่ 5 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.5 การใช้โวหาร
1
  การใช้โวหาร วันที่ 9 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่องรู้คำประพันธ์เรื่อง อ่านบทอาขยานหลัก
เรื่อง 5.1 อ่านบทอาขยานหลัก
1
  อ่านบทอาขยานหลัก (1) วันที่ 10 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
2
  อ่านบทอาขยานหลัก (2) วันที่ 11 ก.พ. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 5.2 รู้จักแผนผังคำประพันธ์
1
  รู้จักแผนผังคำประพันธ์ (1) วันที่ 16 ก.พ. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  รู้จักแผนผังคำประพันธ์ (2) วันที่ 17 ก.พ. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 5.3 สร้างสรรค์สัมผัส
1
  สร้างสรรค์สัมผัส(1) วันที่ 18 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
2
  สร้างสรรค์สัมผัส(2) วันที่ 19 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.4 ฝึกหัดแต่งร้อยกรอง
1
  ฝึกหัดแต่งร้อยกรอง(1) วันที่ 23 ก.พ. 64
2
  ฝึกหัดแต่งร้อยกรอง(2) วันที่ 24 ก.พ. 64
เรื่อง 5.5 ท่อง คิด พินิจคุณค่า
1
  ท่อง คิด พินิจคุณค่า(1) วันที่ 25 ก.พ. 64
2
  ท่อง คิด พินิจคุณค่า(2) วันที่ 2 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง 6.1 เจ้าฟ้านักอ่าน
1
  เจ้าฟ้านักอ่าน(1) วันที่ 3 มี.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  เจ้าฟ้านักอ่าน(2) วันที่ 4 มี.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 6.2 บันทึกความรู้จากการอ่าน
1
  บันทึกความรู้จากการอ่าน วันที่ 5 มี.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 6.3 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
1
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า(1) วันที่ 9 มี.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า(2) วันที่ 10 มี.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
3
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า(3) วันที่ 11 มี.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
4
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า(4) วันที่ 12 มี.ค. 64 (มีใบความรู้)
เรื่อง 6.4 พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
1
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า(1) วันที่ 16 มี.ค. 64 (มีใบความรู้)
2
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า(2) วันที่ 17 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง ภาษาไทยภาษาถิ่น
เรื่อง 7.1 วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น
1
  วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น(1) วันที่ 18 มี.ค. 64
2
  วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น(2) วันที่ 19 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 7.2 ภาษาถิ่น ๔ ภาค
1
  ภาษาถิ่น 4 ภาค(1) วันที่23 มี.ค. 64
2
  ภาษาถิ่น 4 ภาค(2) วันที่ 24 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 7.3 เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น
1
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น (1) วันที่ 25 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
2
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น (2) วันที่ 26 มี.ค. 64
เรื่อง 7.4 วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน
1
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน วันที่ 30 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 7.5 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
1
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย(1) วันที่ 31 มี.ค. 64
2
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย(2) วันที่ 1 เม.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ มุ่งลิขิต คิดเหตุผล(Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By supasitpongpriwan@gmail.com | 13.05.18 | 10,001 3 ภาษาไทย
  2. Post By pongprabath@gmail.com | 14.05.18 | 8,738 12 ภาษาไทย
  1. Post By supasitpongpriwan@gmail.com | 13.05.18 | 10,001 3 ภาษาไทย
  2. Post By pongprabath@gmail.com | 14.05.18 | 8,738 12 ภาษาไทย