ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 74
แผนการสอน ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด และ ครูวาสนา โพธิวงค์
ครูผู้สอน ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด และ ครูวาสนา โพธิวงค์

ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด และ ครูวาสนา โพธิวงค์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ ๑ สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เรื่อง 1.1 สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิทัศน์)
  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่่อวีดิทัศน์)
  การจับใจความสำคัญ จากการฟังและการดู ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิทัศน์)
  การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (๑) ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิทัศน์)
  การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (๒) ๑๕ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความ และสื่อวีดิทัศน์)
  คำราชาศัพท์น่ารู้ ๑๖ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความ และสื่อวีดิทัศน์)
๑o
  วรรณกรรมดีมีสาระ ๑๗ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความ และสื่อวีดิทัศน์)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ ๒ สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ