ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 74
แผนการสอน ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด
ครูผู้สอน ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด

ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เรื่อง 1.1 การอ่านบทร้อยแก้ว
1
  การอ่านบทร้อยแก้ว
เรื่อง 1.2 การอ่านบทร้อยกรอง
1
  การอ่านบทร้อยกรอง
เรื่อง 1.3 การคัดลายมือตัวบรรจง เต็มบรรทัด
1
  การคัดลายมือตัวบรรจง เต็มบรรทัด
เรื่อง 1.4 การคัดลายมือตัวบรรจง ครึ่งบรรทัด
1
  การคัดลายมือตัวบรรจง ครึ่งบรรทัด
เรื่อง 1.5 การจับใจความสำคัญจากการอ่าน
1
  การจับใจความสำคัญจากการอ่าน
เรื่อง 1.6 การจับใจความสำคัญจากการฟัง
1
  การจับใจความสำคัญจากการฟัง
เรื่อง 1.7 การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
1
  การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (1)
2
  การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (2)
เรื่อง 1.8 คำวิเศษณ์ขยายความ
1
  คำวิเศษณ์ขยายความ
เรื่อง 1.9 บทความดีมีสาระ
1
  บทความดีมีสาระ
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง 2.1 การอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียน
1
  การอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียน
เรื่อง 2.2 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
1
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง 2.3 การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
1
  การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
เรื่อง 2.4 การถอดคำประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
1
  การถอดคำประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง 2.5 การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
1
  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
เรื่อง 2.6 การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
1
  การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน (1)
2
  การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน (2)
เรื่อง 2.7 การท่องจำบทอาขยาน
1
  การท่องจำบทอาขยาน
เรื่อง 2.8 คำราชาศัพท์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์
1
  คำราชาศัพท์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์
เรื่อง 2.9 คำบุพบทบอกความสัมพันธ์
1
  คำบุพบทบอกความสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3 กระเช้านางสีดา
เรื่อง 3.1 การอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
1
  การอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน (1)
2
  การอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน (2)
เรื่อง 3.2 การสรุปความรู้ ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
1
  การสรุปความรู้ ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
เรื่อง 3.3 การเขียนแสดงความรู้และความรู้สึก
1
  การเขียนแสดงความรู้และความรู้สึก
เรื่อง 3.4 การตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
1
  การตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
เรื่อง 3.5 การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก
1
  การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก
เรื่อง 3.6 คำเชื่อม
1
  คำเชื่อม
เรื่อง 3.7 กลุ่มคำและวลี
1
  กลุ่มคำและวลี
เรื่อง 3.8 ประโยคนั้นสำคัญไฉน
1
  ประโยคนั้นสำคัญไฉน
เรื่อง 3.9 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
1
  ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
เรื่อง 3.10 หลักการเขียนเรียงความ
1
  หลักการเขียนเรียงความ
เรื่อง 3.11 เรียงร้อยถ้อยความ
1
  เรียงร้อยถ้อยความ
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 4 ภาษาพัฒนาชีวิต
เรื่อง 4.1 ภาษาพูด ภาษาเขียน
1
  ภาษาพูด ภาษาเขียน
เรื่อง 4.2 ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
1
  ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
เรื่อง 4.3 การสื่อสารภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
1
  การสื่อสารภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
เรื่อง 4.4 ระดับภาษา
1
  ระดับภาษา
เรื่อง 4.5 การใช้ระดับภาษา
1
  การใช้ระดับภาษา
เรื่อง 4.6 เพลงกล่อมเด็ก
1
  เพลงกล่อมเด็ก
เรื่อง 4.7 เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
1
  เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
เรื่อง 4.8 การกรอกแบบรายการ
1
  การกรอกแบบรายการ
เรื่อง 4.9 การเขียนจดหมาย
1
  การเขียนจดหมาย
เรื่อง 4.10 การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติ หรือผู้ปกครอง
1
  การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติ หรือผู้ปกครอง
เรื่อง 4.11 การอธิบายความหมายโดยนัย
1
  การอธิบายความหมายโดยนัย
เรื่อง 4.12 การวิเคราะห์เรื่องที่ฟัง และดูจากสื่อต่าง ๆ
1
  การวิเคราะห์เรื่องที่ฟัง และดูจากสื่อต่าง ๆ
เรื่อง 4.13 คำอุทานสื่อสารอารมณ์
1
  คำอุทานสื่อสารอารมณ์
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 5 วิชาเหมือนสินค้า
เรื่อง 5.1 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
1
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
เรื่อง 5.2 การอธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความ
1
  การอธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความ
เรื่อง 5.3 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
1
  การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เรื่อง 5.4 การใช้สำนวนเปรียบเทียบ
1
  การใช้สำนวนเปรียบเทียบ
เรื่อง 5.5 การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
1
  การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
เรื่อง 5.6 การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
1
  การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
เรื่อง 5.7 การอ่านวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
1
  การอ่านวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
เรื่อง 5.8 การอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน
1
  การอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน
เรื่อง 5.9 การแต่งกาพย์ยานี 11
1
  การแต่งกาพย์ยานี 11 (1)
2
  การแต่งกาพย์ยานี 11 (2)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 6 นิทานอ่านสนุก
เรื่อง 6.1 การอ่านนิทานพื้นบ้าน
1
  การอ่านนิทานพื้นบ้าน
เรื่อง 6.2 การอ่านนิทานท้องถิ่น
1
  การอ่านนิทานท้องถิ่น
เรื่อง 6.3 การอ่านนิทานอาเซียน
1
  การอ่านนิทานอาเซียน
เรื่อง 6.4 การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
1
  การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
เรื่อง 6.5 การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
1
  การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน (1)
2
  การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน (2)
เรื่อง 6.6 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
1
  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
เรื่อง 6.7 บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
1
  บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
เรื่อง 6.8 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
1
  คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ (1)
2
  คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ (2)
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 7 ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
เรื่อง 7.1 การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา
1
  การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา
เรื่อง 7.2 การอ่านจับใจความจากเรื่อง ราชาธิราช ตอนกำเนิดมะกะโท
1
  การอ่านจับใจความจากเรื่อง ราชาธิราช ตอนกำเนิดมะกะโท
เรื่อง 7.3 การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
1
  การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เรื่อง 7.4 การเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน
1
  การเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน
เรื่อง 7.5 การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1
  การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง 7.6 การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
1
  การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
เรื่อง 7.7 การใช้พจนานุกรม
1
  การใช้พจนานุกรม
เรื่อง 7.8 สำนวนที่เป็นคำพังเพย
1
  สำนวนที่เป็นคำพังเพย
เรื่อง 7.9 การอ่านคำควบกล้ำ อักษรนำและคำที่มีตัวการันต์
1
  การอ่านคำควบกล้ำ อักษรนำและคำที่มีตัวการันต์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By supasitpongpriwan@gmail.com | 13.05.18 | 5,050 3 ภาษาไทย
  2. Post By pongprabath@gmail.com | 14.05.18 | 4,570 11 ภาษาไทย
  1. Post By supasitpongpriwan@gmail.com | 13.05.18 | 5,050 3 ภาษาไทย
  2. Post By pongprabath@gmail.com | 14.05.18 | 4,570 11 ภาษาไทย