ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 78
แผนการสอนโดย ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด และ ครูวาสนา โพธิวงค์
ครูผู้สอน ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด และ ครูวาสนา โพธิวงค์

ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด และ ครูวาสนา โพธิวงค์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยที่ ๑ สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เรื่อง 1.1 สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 16 พ.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 18 พ.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 19 พ.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้ )
  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 23 พ.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 24 พ.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้ )
  การจับใจความสำคัญ จากการฟังและการดู 25 พ.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (1) 26 พ.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (2) 30 พ.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  คำราชาศัพท์น่ารู้ 31 พ.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  วรรณกรรมดีมีสาระ 1 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยที่ ๒ สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
เรื่อง 2.1 สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
  การอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียน 2 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ 6 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อเสียง)
  การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน 7 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การถอดคำประพันธ์ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ 8 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ 9 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิด จากเรื่องที่อ่าน (1) 13 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิด จากเรื่องที่อ่าน (2) 14 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การท่องจำบทอาขยาน 15 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อเสียง)
  คำราชาศัพท์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ 16 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  คำบุพบท บอกความสัมพันธ์ 20 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใความรู้)
หน่วยที่ ๓ กระเช้าสีดา
เรื่อง 3.1 กระเช้าสีดา
  การอ่านจับใจความสำคัญ จากเรื่อง กระเช้าสีดา (1) 21 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านจับใจความสำคัญ จากเรื่อง กระเช้าสีดา (2) 22 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่า ของเรื่องที่อ่าน 23 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็น 27 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การตั้งคำถามและตอบคำถาม เชิงเหตุผล 28 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การพูดแสดงความรู้สึก และความคิดเห็น 29 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  คำเชื่อม ประสานความหมาย 30 มิ.ย. 2566 (มีใบงานใบความรู้)
  กลุ่มคำหรือวลี 4 ก.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ประโยคนั้นสำคัญไฉน 5 ก.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 6 ก.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  หลักการเขียนเรียงความ 7 ก.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  เรียงร้อยถ้อยความ 11 ก.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยที่ ๔ ภาษาพัฒนาชีวิต
เรื่อง 4.1 ภาษาพัฒนาชีวิต
  ภาษาพูด ภาษาเขียน 12 ก.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 13 ก.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ระดับของภาษา 14 ก.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสาร 18 ก.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  เพลงกล่อมเด็ก 19 ก.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  เพลงร้องเล่นของเด็กไทย 20 ก.ค. 2566(มีใบงาน ใบความรู้)
  การกรอกแบบรายการ 21 ก.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเขียนจดหมาย 25 ก.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติ หรือผู้ปกครอง 26 ก.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  การอธิบายความหมายโดยนัย 27 ก.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  การวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่าง ๆ 3 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  คำอุทานสื่อสารอารมณ์ 4 ก.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยที่ ๕ วิชาเหมือนสินค้า
เรื่อง 5.1 วิชาเหมือนสินค้า
  การอ่านบทร้อยกรองประเภท กาพย์ยานี 8 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความ 9 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด จากเรื่องที่อ่าน 10 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การใช้สำนวนเปรียบเทียบ 11 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 15 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 16 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 17 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านงานเขียนประเภทคำแนะนำและอธิบายแสดงขั้นตอน 18 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ (๑) 22 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ (๒) 23 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยที่ ๖ นิทานอ่านสนุก
เรื่อง 6.1 นิทานอ่านสนุก
  การอ่านนิทานพื้นบ้าน 24 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านนิทานท้องถิ่น 25 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านนิทานอาเซียน 29 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การสรุปเรื่องจากวรรณคดี และวรรณกรรม 30 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน (1) 31 ส.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน (2) 1 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 5 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  บทร้อยกรองที่มีคุณค่า 6 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (1) 7 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (2) 8 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยที่ ๗ ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
เรื่อง 7.1 ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
  การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา 12 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านจับใจความ เรื่อง ราชาธิราชตอน กำเนิดมะกะโท 13 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การระบุความรู้และข้อคิด จากเรื่องที่อ่าน 14 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่าน 15 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเขียนคำแนะนำ และคำอธิบายแสดงขั้นตอน 19 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 20 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน 21 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การใช้พจนานุกรม 22 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  สำนวนไทย ใช้ถูกต้อง (1) 26 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  สำนวนไทย ใช้ถูกต้อง (2) 27 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  การอ่านคำควบกล้ำ 28 ก.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยที่ ๒ สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ (Rerun)