ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 100
แผนการสอน ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด
ครูผู้สอน ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด

ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน
1
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (1) 18 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2) 19 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (1) 21 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (2) 22 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  อ่าน คิด พิจารณา (1) 25 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  อ่าน คิด พิจารณา (2) 26 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (1) 28 พ.ค.2563 (มีใงานประกอบการสอน)
8
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (2) 29 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (3) 1 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
10
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (4) 2 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
1
  คำไทยไพเราะ (1) 4 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  คำไทยไพเราะ (2) 5 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  อ่านคำนำไปใช้ (1) 8 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  อ่านคำนำไปใช้ (2) 9 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ (1) 11 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ (2) 12 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  ข้อคิดสอนใจ (1) 15 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  ข้อคิดสอนใจ (2) 16 มิ.ย.2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
9
  อาขยานขานไข (1) 18 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
10
  อาขยานขานไข (2) 19 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก
1
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ (1) 22 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ (2) 23 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ (3) 25 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  อ่านแบบไทยใช้แบบไทย (1) 26 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  อ่านแบบไทยใช้แบบไทย (2) 29 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  อ่านแบบไทยใช้แบบไทย (3) 30 มิ.ย.2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By supasitpongpriwan@gmail.com | 13.05.18 | 8,478 3 ภาษาไทย
  2. Post By pongprabath@gmail.com | 14.05.18 | 7,309 12 ภาษาไทย
  1. Post By supasitpongpriwan@gmail.com | 13.05.18 | 8,478 3 ภาษาไทย
  2. Post By pongprabath@gmail.com | 14.05.18 | 7,309 12 ภาษาไทย