ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 77
แผนการสอน ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด และ ครูวาสนา โพธิวงค์
ครูผู้สอน ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด และ ครูวาสนา โพธิวงค์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูชลภักดิ์ คงกำเนิด และ ครูวาสนา โพธิวงค์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 8 เรียงร้อยความคิดพินิจภาษา
เรื่อง 1.1 เรียงร้อยความคิดพินิจภาษา
  การอ่านจับใจความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 2 พ.ย. 64 มีใบงาน ใบความรู้
  แผนภาพความคิดพินิจใจความ 3 พ.ย. 64 มีใบงาน ใบความรู้
  ชนิดของคำ จดจำขึ้นใจ 4 พ.ย. 64 มีใบงาน ใบความรู้
  อักษรย่อน่ารู้ คู่เครื่องหมายวรรคตอน 5 พ.ย. 64 มีใบงาน ใบความรู้
  การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 9 พ.ย. 64 มีใบงาน ใบความรุ้
  การอ่านงานเขียน ประเภทโน้มน้าวใจ 10 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การจับประเด็นสำคัญ จากเรื่องที่ฟังและดู 11 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเขียนแสดงความคิดเห็นประเด็นน่ารู้ 12 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  นิทานคติธรรมคำสอน (1) 16 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  นิทานคติธรรมคำสอน (2) 17 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 9 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
เรื่อง 2.1 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  วิเคราะห์คิดพินิจประโยค 18 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านวิเคราะห์คิด พัฒนาชีวิตให้ดีงาม 19 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านบทร้อยกรอง และอธิบายคำศัพท์ 23 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การสรุปความรู้และข้อคิด จากเรื่อง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 24 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอธิบายคุณค่า เรื่อง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 25 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การท่องจำบทอาขยาน 26 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านจับใจความ และตอบคำถามจาก เรื่อง ครอบครัวพอเพียง 30 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การคัดลายมือจากข้อความ ที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ 1 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การพูดแสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 2 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 3 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยที่ 10 โคลงโลกนิติข้อคิดสอนใจ
เรื่อง 3.1 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ 7 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  คำศัพท์น่ารู้คู่โคลงโลกนิติ 8 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การถอดความจากโคลงโลกนิติ 9 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การสรุปความรู้และข้อคิด จากโคลงโลกนิติ 14 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอธิบายคุณค่า ของโคลงโลกนิติ 15 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  สำนวนเปรียบเทียบ ที่ปรากฏในโคลงโลกนิติ 16 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเขียนแสดงความคิดเห็น จากโคลงโลกนิติ 17 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การพูดรายงาน จากเรื่องที่ฟังและดู 21 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ จากเรื่องที่ฟังและดู 22 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  วรรณกรรมสะท้อนชีวิต ข้อคิดสอนใจ 23 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  การอ่านจับใจความ เรื่อง วิถีชีวิตไทย 24 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  การเขียนคำอวยพร 28 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยที่ 11 ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
เรื่อง 4.1 ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 29 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ค้นคว้าหาคำศัพท์จาก เรื่อง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 30 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การถอดความจากบทร้อยกรองเรื่อง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 4 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 5 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  กวีน้อยร้อยเรียงคำ 6 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การอ่านงานเขียนประเภทลำดับขั้นตอนปฏิบัติงานจากสื่อต่าง ๆ 7 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเขียนลำดับขั้นตอนปฏิบัติงาน 11 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การพูดนำเสนอลำดับขั้นตอนปฏิบัติงาน 12 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ 13 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  ใส่ใจระดับภาษา 14 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  การเขียนคำขวัญ 18 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  นิทานพื้นบ้าน ชวนอ่านชวนคิด 19 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยที่ 12 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง 5.1 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
  เจ้าฟ้านักอ่าน 20 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การพูดรายงานประเด็นสำคัญจากการฟังและการดู 21 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 25 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ชวนคิดชวนจำ คำราชาศัพท์ 26 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  อ่านคิดลิขิตความรู้ 27 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  วรรณกรรมดีมีคุณค่า (1) 28 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  วรรณกรรมดีมีคุณค่า (2) 1 ก.พ. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  แผนภาพโครงเรื่องประเทืองปัญญา 2 ก.พ. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  บทอาขยานสืบสานเอกลักษณ์ไทย 3 ก.พ. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑o
  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย จากสื่อต่าง ๆ 4 ก.พ. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By rong-kaewkoom-@hotmail.com | 28.10.21 | 1,199 5 ภาษาไทย
  2. Post By Arsan | 03.11.21 | 175 2 ภาษาไทย
  1. Post By rong-kaewkoom-@hotmail.com | 28.10.21 | 1,199 5 ภาษาไทย
  2. Post By Arsan | 03.11.21 | 175 2 ภาษาไทย