ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 100
แผนการสอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี

ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน
เรื่อง 1.1 ฟัง พูด อ่าน เขียน
1
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (1) วันที่ 1 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2) วันที่ 2 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (1) วันที่ 3 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (2) วันที่ 8 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  อ่าน คิด พิจารณา (1) วันที่ 9 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  อ่าน คิด พิจารณา (2) วันที่ 10 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน (1) วันที่ 14 ก.ค. 63 (มีใงานประกอบการสอน)
8
  เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน (2) วันที่ 15 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน (3) วันที่ 16 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
10
  เสริมปัญญา ด้วยนิทานพื้นบ้าน (4) วันที่ 17 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง 2.1 ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
1
  คำไทยไพเราะ (1) วันที่ 21 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  คำไทยไพเราะ (2) วันที่ 22 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  อ่านคำนำไปใช้ (1) วันที่ 23 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  อ่านคำนำไปใช้ (2) วันที่ 24 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ (1) วันที่ 29 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ (2) วันที่ 30 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  ข้อคิดสอนใจ (1) วันที่ 31 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  ข้อคิดสอนใจ (2) วันที่ 4 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
9
  อาขยานขานไข (1) วันที่ 5 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
10
  อาขยานขานไข (2) วันที่ 6 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก
เรื่อง 3.1 นิทานอ่านสนุก
1
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ (1) วันที่ 7 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ (2) 11 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ (3) วันที่ 13 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย (1) วันที่ 14 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย (2) วันที่ 18 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย (3) วันที่ 19 ส.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
7
  คำกริยา คำวิเศษณ์ (1) วันที่ 20 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  คำกริยา คำวิเศษณ์ (2) วันที่ 21 ส.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้ประกอบการสอน)
9
  เขียนบันทึก พูดรายงาน (1) วันที่ 25 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
10
  เขียนบันทึก พูดรายงาน (2) วันที่ 26 ส.ค. 63 (มีสื่อวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
เรื่อง 4.1 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
1
  อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย (1) วันที่ 27 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย (2) วันที่ 28 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  คัดและเขียนสำนวนภาษาไทย (1) วันที่ 1 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
4
  คัดและเขียนสำนวนภาษาไทย (2) วันที่ 2 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
5
  เรียนรู้การเขียนจดหมาย (1) วันที่ 3 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
6
  เรียนรู้การเขียนจดหมาย (2) วันที่ 8 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
7
  ใส่ใจการกรอกรายการ (1) วันที่ 9 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
8
  ใส่ใจการกรอกรายการ (2) วันที่ 10 ก.ย.63 (มีใบงาน)
9
  เลือกสรรใช้คำตามชนิดและหน้าที่ (1) วันที่ 11 ก.ย.63 (มีใบงาน)
10
  เลือกสรรใช้คำตามชนิดและหน้าที่ (2) วันที่ 15 ก.ย.63 (มีสื่อวีดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วรรณกรรมคำสอน
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานเขียน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By supasitpongpriwan@gmail.com | 13.05.18 | 9,524 3 ภาษาไทย
  2. Post By pongprabath@gmail.com | 14.05.18 | 8,355 12 ภาษาไทย
  1. Post By supasitpongpriwan@gmail.com | 13.05.18 | 9,524 3 ภาษาไทย
  2. Post By pongprabath@gmail.com | 14.05.18 | 8,355 12 ภาษาไทย