ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 33
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวณิดา ต่วนศิริ

ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวณิดา ต่วนศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การรวบรวมข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูล
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูล
1
  การค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 30 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
1
  การสร้างทางเลือก (1) 6 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
2
  การสร้างทางเลือก (2) 13 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การนำเสนอข้อมูล
เรื่อง 5.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การนำเสนอข้อมูล
1
  การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (1) 20 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยย่อยที่ 6 การประเมินความ น่าเชื่อถือของข้อมูล
เรื่อง 6.1 หน่วยย่อยที่ 6 การประเมินความ น่าเชื่อถือของข้อมูล
1
  ข้อมูลน่าเชื่อถือ (1) 27 ส.ค. 2563
2
  ข้อมูลน่าเชื่อถือ (2) 3 ก.ย. 2563 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยย่อยที่7 การเขียนโปรแกรม และการหาข้อผิดพลาด

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Kru-Sine | 25.07.19 | 544 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  2. Post By นางสาว | 18.06.19 | 542 0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  1. Post By sulawan21@gmail.com | 11.11.18 | 2,862 13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  2. Post By hedcone@gmail.com | 31.07.19 | 546 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  3. Post By Onanong | 26.08.19 | 546 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  4. Post By Kru-Sine | 25.07.19 | 544 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  5. Post By นางสาว | 18.06.19 | 542 0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)