ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 25
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูวณิดา ต่วนศิริ และ ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การรวบรวมข้อมูล (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูล (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
เรื่อง 4.1 การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
1
  การสร้างทางเลือก (1) วันที่ 26 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Kru-Sine | 25.07.19 | 544 2 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
  2. Post By นางสาว | 18.06.19 | 542 0 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
  1. Post By sulawan21@gmail.com | 11.11.18 | 2,862 13 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
  2. Post By hedcone@gmail.com | 31.07.19 | 546 1 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
  3. Post By Onanong | 26.08.19 | 546 1 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
  4. Post By Kru-Sine | 25.07.19 | 544 2 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
  5. Post By นางสาว | 18.06.19 | 542 0 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)