ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 35
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์ และ ครูศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์ และ ครูศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น

ครูวนิดา หวลวงศ์ และ ครูศุภรัตน์ พ่วงกลิ่น
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Free Time
1
  Interesting Activities (3 ธ.ค. 63)
2
  Fun Activities (7 ธ.ค. 63)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Sports and Games
1
  Fun Games (14 ธ.ค. 63)
2
  Exciting Sports & My Idol (17 ธ.ค. 63)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Amusement Park
1
  Let’s Go on That! (21 ธ.ค. 63)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง TV Programs
1
  What’s on TV? (24 ธ.ค. 63)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Holidays
1
  Going on Vacation(1) (28 ธ.ค. 63)
2
  Going on Vacation(2) (4 ม.ค. 64)
3
  Happy Trip (7 ม.ค. 64)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me เรื่อง Weather & Clothing
1
  Weather & Seasons (11 ม.ค. 64)
2
  Weather & Forecast (14 ม.ค. 64)
3
  Clothes (18 ม.ค. 64)
เรื่อง 2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me เรื่อง Local Wisdom
1
  Handicraft (21 ม.ค. 64)
2
  Herbs (25 ม.ค. 64)
เรื่อง 2.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me เรื่อง animals
1
  Animals (28 ม.ค. 64)
2
  Wild Animals & World Animals (1 ก.พ. 64) (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
3
  Save Animals (4 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
เรื่อง 2.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me เรื่อง Save the Earth
1
  Plants (8 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
2
  Reduce/Reuse/Recycle (11 ก.พ. 64) (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
3
  Energy & Environment (15 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
4
  Let’s Stop Pollution(1) (18 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
5
  Let’s Stop Pollution(2) (22 ก.พ. 64)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Great Days
1
  Birthday (25 ก.พ. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
2
  School Day (1 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
3
  Visakha Bucha Day (4 มี.ค. 64)
4
  The King’s Great Day (8 มี.ค. 64) (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Children's Day
1
  Children’s Day in Thailand (11 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
2
  Children’s Days in AEC (15 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
เรื่อง 3.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Festivals
1
  Loy Krathong Day (18 มี.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
2
  Songkran Festival (22 มี.ค. 64)(มีใบงาน)
3
  Christmas Day (25 มี.ค. 64) (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Popular Days
1
  Valentine’s Day (29 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
2
  Halloween (1 เม.ย. 64)(มีใบงาน)
เรื่อง 3.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Great Days (Rerun)
1
  Birthday (5 เม.ย. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
2
  School Day (8 เม.ย. 64) (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By bootsaba | 10.07.19 | 2,755 3 ภาษาอังกฤษ