ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 24
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ

ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาศิลปะ รหัสวิชา ศ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายวิชา นาฏศิลป์ ครั้งที่ 10 -18

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ