ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 21
แผนการสอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูปฏิญญา ประจัญบาน
ครูผู้สอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูปฏิญญา ประจัญบาน

ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูปฏิญญา ประจัญบาน
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตตามวัย
เรื่อง 1.1 การเจริญเติบโตตามวัย
  การเจริญเติบโตของช่วงอายุ 9-12 ปี 1 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  พัฒนาการด้านร่างกาย 8 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  พัฒนาการด้านสติปัญญา 15 มิ.ย. 64
  พัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ 22 มิ.ย. 64
  พัฒนาการด้านสังคม 29 มิ.ย. 64
  ความสำคัญและหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อ 6 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  การปฏิบัติเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานได้ปกติ 13 ก.ค. 64
  การดูแลรักษากล้ามเนื้อเมื่อเกิดการบาดเจ็บ 20 ก.ค. 64
  ความสำคัญของระบบกระดูก และข้อต่อ 27 ก.ค. 64
๑o
  การปฏิบัติตนเพื่อให้กระดูกและข้อต่อทำงานได้ปกติ 3 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๑
  การดูแลรักษากระดูกและข้อต่อเมื่อเกิดการบาดเจ็บ 10 ส.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตตามวัย(Re-run)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ