ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 41
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์

ครูจุลีพร จุรุพันธ์
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 พัฒนาการของมนุษย์
1
  พัฒนาการของมนุษย์ (1) 14 ก.ค. 63
2
  พัฒนาการของมนุษย์ (2) 21 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  พัฒนาการของมนุษย์ (3) 4 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
4
  พัฒนาการของมนุษย์ (4) 11 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
1
  ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (1) 18 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (2) 25 ส.ค. 63 (มีใบงาน และสื่อวีดีโอ)
3
  ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (3) 1 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 ระบบย่อยอาหาร
1
  ระบบย่อยอาหาร (1) 8 ก.ย. 63 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
2
  ระบบย่อยอาหาร (2) 15 ก.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอ)
3
  ระบบย่อยอาหาร (3) 22 ก.ย. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.4 ระบบขับถ่าย
1
  ระบบขับถ่าย (1) 29 ก.ย. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  ระบบขับถ่าย (2) 6 ต.ค. 63
เรื่อง 1.5 การถ่ายทอดพันธุกรรม
1
  การถ่ายทอดพันธุกรรม (1) 20 ต.ค. 63 (มีใบงาน และสื่อวีดีโอ)
2
  การถ่ายทอดพันธุกรรม (2) 27 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.6 เพื่อนและสมาชิกที่ดีของ ครอบครัว
1
  เพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว (1) 3 พ.ย. 63
2
  เพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว (2) 10 พ.ย. 63 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Lord Unlek Sander | 03.05.19 | 1,527 0 สุขศึกษาและพลศึกษา
  1. Post By Lord Unlek Sander | 03.05.19 | 1,527 0 สุขศึกษาและพลศึกษา