ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์

ครูจุลีพร จุรุพันธ์
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) รหัส พ14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) รหัส พ14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1
  ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (1 ธ.ค. 63)
2
  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง (8 ธ.ค. 63)
3
  หลักการเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (15 ธ.ค. 63)
4
  การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (22 ธ.ค. 63)
5
  ลักษณะของอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพ (29 ธ.ค. 63)
6
  สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ (5 ม.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
7
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ (12 ม.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
8
  หลักการใช้ยา (19 ม.ค. 64)
9
  วิธีเก็บรักษายา (26 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
10
  วิธีการปฐมพยาบาล(1) (2 ก.พ. 64)
11
  วิธีการปฐมพยาบาล(2) (9 ก.พ. 64)
12
  วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (16 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
13
  โทษของบุหรี่ (23 ก.พ. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
14
  โทษของสุรา (2 มี.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
15
  การป้องกันอันตรายจากบุหรี่และสุรา (9 มี.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
16
  วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (16 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
17
  โทษของบุหรี่ (23 มี.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
18
  โทษของสุรา (30 มี.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Lord Unlek Sander | 03.05.19 | 1,852 0 สุขศึกษาและพลศึกษา
  1. Post By Lord Unlek Sander | 03.05.19 | 1,852 0 สุขศึกษาและพลศึกษา