ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 65
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์ และ ครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์ และ ครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ

ครูพธู นิลยาภรณ์ และ ครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
1
  ความสำคัญของศาสนา และ ศาสนาในประเทศไทย (1) 3 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ความสำคัญของศาสนา และ ศาสนาในประเทศไทย (2) 4 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  ความสำคัญของศาสนา และ ศาสนาในประเทศไทย (3) 7 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
4
  ประวัติความเป็นมาและ แหล่งกำเนิดของศาสนาในประเทศไทย (1) 14 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
5
  ประวัติความเป็นมาและ แหล่งกำเนิดของศาสนาในประเทศไทย (2) 17 ธ.ค. 2563 (มีใบงานใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
6
  ประวัติความเป็นมาและ แหล่งกำเนิดของศาสนาในประเทศไทย (3) 18 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
7
  คัมภีร์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา (1) 21 ธ.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
8
  คัมภีร์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา (2) 24 ธ.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
9
  คัมภีร์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา (3) 25 ธ.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
10
  ศาสนสถานและการบำรุงศาสนสถาน (1) 28 ธ.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
11
  ศาสนสถานและการบำรุงศาสนสถาน (2) 4 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
12
  สาวก ประวัติสาวก และการปฏิบัติตนของสาวก (1) 7 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
13
  สาวก ประวัติสาวก และการปฏิบัติตนของสาวก (2) 8 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
14
  ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ (1) 11 ม.ค. 2564
15
  ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ (2) 14 ม.ค. 2564
16
  ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ (3) 15 ม.ค. 2564
17
  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเข้าร่วมศาสนพิธีในศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ (1) 18 ม.ค. 2564
18
  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเข้าร่วมศาสนพิธีในศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ (2) 21 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
19
  การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย (1) 22 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
20
  วิธีปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 (1) 25 ม.ค. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
21
  วิธีปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 (2) 28 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
22
  สติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา (1) 29 ม.ค. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
23
  สติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา (2) 1 ก.พ. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
24
  การบริหารจิตและเจริญปัญญา (1) 4 ก.พ. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
25
  การบริหารจิตและเจริญปัญญา (2) 5 ก.พ. 2564 (มีใบงาน ใบกิจกรรมและสื่อวิดีโอ)
26
  ประโยชน์ของการมีสติ (1) 8 ก.พ. 2564
27
  ประโยชน์ของการมีสติ (2) 11 ก.พ. 2564 (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
28
  สมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน 15 ก.พ. 2564 (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
29
  การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 18 ก.พ. 2564 (มีใบงานและ สื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ารู้
1
  มหัศจรรย์กายภาพ (1) 19 ก.พ. 2564
2
  มหัศจรรย์กายภาพ (2) 22 ก.พ. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  มหัศจรรย์กายภาพ (3) 25 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
4
  มหัศจรรย์กายภาพ (4) 1 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
5
  การใช้แผนที่ระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ (1) 4 มี.ค. 2564
6
  การใช้แผนที่ระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ (2) 5 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
7
  การใช้แผนที่ระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ (3) 8 มี.ค. 2564 (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
8
  เครื่องมือภูมิศาสตร์ (1) 11 มี.ค. 2564
9
  เครื่องมือภูมิศาสตร์ (2) 12 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
10
  เครื่องมือภูมิศาสตร์ (3) 15 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชาติ
1
  ลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดในภาคต่างๆ (1) 18 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  ลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดในภาคต่าง ๆ (2) 19 มี.ค. 2564
3
  ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคม (1) 22 มี.ค. 2564
4
  ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคม (2) 25 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
5
  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ (1) 26 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้)
6
  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ (2) 29 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้)
7
  การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐาน (1) 1 เม.ย. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
8
  การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐาน (2) 2 เม.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
9
  ธรรมชาติกับสังคมไทย (1) 5 เม.ย. 2564 (มีใบงาน)
10
  ธรรมชาติกับสังคมไทย (2) 8 เม.ย. 2564 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
1
  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง (1) 9 เม.ย. 2564 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By srirattanapun@gmail.com | 13.06.18 | 2,866 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By watasa2101@gmail.com | 24.05.18 | 1,771 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. Post By hippo.tae@hotmail.com | 22.08.18 | 1,615 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By srirattanapun@gmail.com | 13.06.18 | 2,866 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By watasa2101@gmail.com | 24.05.18 | 1,771 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. Post By hippo.tae@hotmail.com | 22.08.18 | 1,615 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม