ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย ครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ และครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ และครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ และครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยที่ 13 มหัศจรรย์กายภาพจังหวัด
เรื่อง 5.1 มหัศจรรย์กายภาพจังหวัด
  แผนที่กับจังหวัด 18 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  รูปถ่ายกับลักษณะทางกายภาพของจังหวัด 19 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของจังหวัด 22 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในจังหวัด 25 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  วิถีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมตามลักษณะทางกายภาพ 26 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  ลักษณะของจังหวัดตนเอง 29 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  พื้นที่ภูมิสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และการดำเนินชีวิต 1 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  ลักษณะทางกายภาพและสถานที่สำคัญในจังหวัด 2 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  ลักษณะของภูมิประเทศ 5 ก.พ. 67 (มีสื่อป๊อปอัพ)
๑o
  จังหวัดที่สนใจกับลักษณะทางกายภาพ 8 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๑
  แผนที่กายภาพจังหวัด 9 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๒
  แหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญของจังหวัด 12 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๓
  ภูมิลักษณ์ของจังหวัด 15 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๔
  รูปถ่ายในจังหวัด 16 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๕
  ภาพจากดาวเทียม 19 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๖
  ประโยชน์ของการใช้แผนที่ และรูปถ่าย 22 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
หน่วยที่ 14 ซึมซับการเปลี่ยนแปลง

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ