ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 138
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์

ครูพธู นิลยาภรณ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
1
  การผลิตสินค้าและบริการ (1) 2 ก.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  การผลิตสินค้าและบริการ (2) 3 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  การผลิตสินค้าและบริการ (3) 9 ก.ค. 63
4
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกซื้อสินค้าและบริการ (1) 10 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
5
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกซื้อสินค้าและบริการ (2) 13 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
6
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกซื้อสินค้าและบริการ (3) 16 ก.ค. 63
7
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค (1) 17 ก.ค. 63
8
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค (2) 20 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
9
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค (3) 23 ก.ค. 63
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
1
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง (1) 24 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 30 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (1) 31 ก.ค. 63 (มีใบงานและ สื่อวีดีโอ)
4
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (2) 3 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
5
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (3) 6 ส.ค. 63
6
  เศรษฐกิจในชุมชน (1) 7 ส.ค. 63
7
  เศรษฐกิจในชุมชน (2) 10 ส.ค. 63
8
  เศรษฐกิจในชุมชน (3) 13 ส.ค. 63
9
  เศรษฐกิจในชุมชน (4) 14 ส.ค. 63
10
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (1) 17 ส.ค. 63
11
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (2) 20 ส.ค. 63
12
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (3) 21 ส.ค. 63
13
  สกุลเงินตรา (1) 24 ส.ค. 63
14
  สกุลเงินตรา (2) 27 ส.ค. 63
15
  สกุลเงินตรา (3) 28 ส.ค. 63
16
  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (1) 31 ส.ค. 63
17
  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (2) 3 ก.ย. 63
18
  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (3) 4 ก.ย. 63
19
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น (1) 7 ก.ย. 63
20
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น (2) 10 ก.ย. 63
21
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น (3) 11 ก.ย. 63
22
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น (4) 14 ก.ย. 63
23
  วัฒนธรรมท้องถิ่น (1) 17 ก.ย. 63
24
  วัฒนธรรมท้องถิ่น (2) 18 ก.ย. 63
25
  วัฒนธรรมท้องถิ่น (3) 21 ก.ย. 63
26
  วัฒนธรรมท้องถิ่น (4) 21 ก.ย. 63
27
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (1) 24 ก.ย. 63
28
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (2) 25 ก.ย. 63
29
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (3) 28 ก.ย. 63
30
  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (1) 1 ต.ค. 63
31
  พลเมืองดี (1) 2 ต.ค. 63
32
  พลเมืองดี (2) 5 ต.ค. 63
33
  พลเมืองดี (3) 8 ต.ค. 63
34
  สิทธิเด็ก (1) 9 ต.ค. 63
35
  สิทธิเด็ก (2) 12 ต.ค. 63
36
  สิทธิเด็ก (3) 15 ต.ค. 63
37
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (1) 16 ต.ค. 63
38
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (2) 19 ต.ค. 63
39
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (3) 22 ต.ค. 63
40
  วิถีประชาธิปไตย (1) 26 ต.ค. 63
41
  วิถีประชาธิปไตย (2) 29 ต.ค. 63
42
  วิถีประชาธิปไตย (3) 30 ต.ค. 63
43
  กิจกรรมประชาธิปไตย (1/1) 2 พ.ย. 63
44
  กิจกรรมประชาธิปไตย (1/2) 5 พ.ย. 63
45
  กิจกรรมประชาธิปไตย (1/3) 6 พ.ย. 63
46
  กิจกรรมประชาธิปไตย (1/4) 9 พ.ย. 63
47
  กิจกรรมประชาธิปไตย (2/1) 12 พ.ย. 63
48
  กิจกรรมประชาธิปไตย (2/2) 13 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By srirattanapun@gmail.com | 13.06.18 | 2,563 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By watasa2101@gmail.com | 24.05.18 | 1,581 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. Post By hippo.tae@hotmail.com | 22.08.18 | 1,362 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By srirattanapun@gmail.com | 13.06.18 | 2,563 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By watasa2101@gmail.com | 24.05.18 | 1,581 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. Post By hippo.tae@hotmail.com | 22.08.18 | 1,362 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม