ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 138
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์

ครูพธู นิลยาภรณ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
1
  การผลิตสินค้าและบริการ (1) 2 ก.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  การผลิตสินค้าและบริการ (2) 3 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  การผลิตสินค้าและบริการ (3) 9 ก.ค. 63
4
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกซื้อสินค้าและบริการ (1) 10 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
5
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกซื้อสินค้าและบริการ (2) 13 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
6
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกซื้อสินค้าและบริการ (3) 16 ก.ค. 63
7
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค (1) 17 ก.ค. 63
8
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค (2) 20 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
9
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค (3) 23 ก.ค. 63
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
1
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง (1) 24 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 30 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (1) 31 ก.ค. 63 (มีใบงานและ สื่อวีดีโอ)
4
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (2) 3 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
5
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (3) 6 ส.ค. 63
6
  เศรษฐกิจในชุมชน (1) 7 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
7
  เศรษฐกิจในชุมชน (2) 10 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
8
  เศรษฐกิจในชุมชน (3) 13 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
9
  เศรษฐกิจในชุมชน (4) 14 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
10
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (1) 17 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
11
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (2) 20 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
12
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (3) 21 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
13
  สกุลเงินตรา (1) 24 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
14
  สกุลเงินตรา (2) 27 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
15
  สกุลเงินตรา (3) 28 ส.ค. 63 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
16
  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (1) 31 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
17
  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (2) 3 ก.ย. 63 (มีใบงานและ สื่อวีดีโอ)
18
  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (3) 10 ก.ย. 63
19
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น (1) 11 ก.ย. 63 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
20
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น (2) 14 ก.ย. 63 (มีใบงาน และสื่อวีดีโอ)
21
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น (3) 17 ก.ย. 63
22
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น (4) 18 ก.ย. 63
23
  วัฒนธรรมท้องถิ่น (1) 21 ก.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอ)
24
  วัฒนธรรมท้องถิ่น (2) 24 ก.ย. 63
25
  วัฒนธรรมท้องถิ่น (3) 25 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
26
  วัฒนธรรมท้องถิ่น (4) 28 ก.ย. 63
27
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (1) 1 ต.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้)
28
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (2) 2 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอ)
29
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (3) 5 ต.ค. 63 (มีใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
30
  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (1) 8 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
31
  พลเมืองดี (1) 9 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
32
  พลเมืองดี (2) 12 ต.ค. 63 (มีใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
33
  พลเมืองดี (3) 15 ต.ค. 63(มีสื่อวีดีโอ)
34
  สิทธิเด็ก (1) 16 ต.ค. 63
35
  สิทธิเด็ก (2) 19 ต.ค. 63
36
  สิทธิเด็ก (3) 22 ต.ค. 63
37
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (1) 26 ต.ค. 63
38
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (2) 29 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
39
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (3) 30 ต.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
40
  วิถีประชาธิปไตย (1) 2 พ.ย. 63
41
  วิถีประชาธิปไตย (2) 5 พ.ย. 63
42
  วิถีประชาธิปไตย (3) 6 พ.ย. 63
43
  กิจกรรมประชาธิปไตย (1/1) 9 พ.ย. 63
44
  กิจกรรมประชาธิปไตย (1/2) 12 พ.ย. 63
45
  กิจกรรมประชาธิปไตย (1/3) 13 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By srirattanapun@gmail.com | 13.06.18 | 2,586 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By watasa2101@gmail.com | 24.05.18 | 1,591 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. Post By hippo.tae@hotmail.com | 22.08.18 | 1,381 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By srirattanapun@gmail.com | 13.06.18 | 2,586 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By watasa2101@gmail.com | 24.05.18 | 1,591 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. Post By hippo.tae@hotmail.com | 22.08.18 | 1,381 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม