ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 81
แผนการสอน ครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ และ นายภากร อุปการแก้ว
ครูผู้สอน ครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ และ นายภากร อุปการแก้ว

ครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ และ นายภากร อุปการแก้ว
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
1
  การผลิตสินค้าและบริการ 1 วันที่ 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  การผลิตสินค้าและบริการ 2 วันที่ 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  การผลิตสินค้าและบริการ 3 วันที่ 20 พ.ค. 63
4
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเลือกสินค้าและบริการ 1 วันที่ 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
5
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเลือกสินค้าและบริการ 2 วันที่ 25 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
6
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเลือกสินค้าและบริการ 3 วันที่ 2ุ6 พ.ค. 63
7
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 1 วันที่ 27 พ.ค. 63
8
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 2 วันที่ 28 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
9
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 3 วันที่ 1 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
1
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 1 วันที่ 2 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 2 วันที่ 4 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 1 วันที่ 8 มิ.ย. 63 (มีใบงานและ สื่อวีดีโอ)
4
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 2 วันที่ 9 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
5
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 3 วันที่ 10 มิ.ย. 63
6
  สหกรณ์ 1 วันที่ 11 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
7
  สหกรณ์ 2 วันที่ 15 มิ.ย. 63
8
  สหกรณ์ 3 วันที่ 16 มิ.ย. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
9
  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 1 วันที่ 17 มิ.ย. 63 (มีใบงานและ สื่อวีดีโอ)
10
  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2 วันที่ 18 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
11
  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3 วันที่ 22 มิ.ย. 63(มีใบงาน)
12
  เศรษฐกิจในชุมชน 1 วันที่ 23 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
13
  เศรษฐกิจในชุมชน 2 วันที่ 24 มิ.ย. 63 (มีใบงานและ สื่อวีดีโอ)
14
  เศรษฐกิจในชุมชน 3 วันที่ 25 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
15
  เศรษฐกิจในชุมชน 4 วันที่ 29 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
16
  การพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจ 1 วันที่ 30 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By srirattanapun@gmail.com | 13.06.18 | 2,563 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By watasa2101@gmail.com | 24.05.18 | 1,581 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. Post By hippo.tae@hotmail.com | 22.08.18 | 1,362 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By srirattanapun@gmail.com | 13.06.18 | 2,563 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By watasa2101@gmail.com | 24.05.18 | 1,581 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. Post By hippo.tae@hotmail.com | 22.08.18 | 1,362 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม