ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์

ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องรู้เท่าทันสินค้าและบริการ
เรื่อง 1.1 เรื่องรู้เท่าทันสินค้าและบริการ
  ความหมายสินค้าและบริการ 4 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ประเภทของสินค้าและบริการ 7 มิ.ย. 64 (มีใบความรุ้)
  ประโยชน์ของสินค้าและบริการ 10 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  การเลือกซื้อสินค้าและบริการ 11 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า และบริการ 14 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การคุ้มครองผู้บริโภค 17 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค 18 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ 21 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  หลักการเเละวิธีการเลือกซื้อสินค้าเเละบริการ 24 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน
เรื่อง 3.1 เรื่องวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน
  เศรษฐกิจในชุมชน 8 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ลักษณะอาชีพในชุมชนของตนเอง 9 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  บทบาทของอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 12 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในชุมชน 15 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  บทบาทการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนในชุมชน 16 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  ผลดีของการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจของชุมชน 19 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 22 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  ลักษณะของชุมชนที่พึ่งพาตนเอง 23 ก.ค. 64 (มีใบงาน และสื่่อวีดิทัศน์)
  การมีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจชุมชน 29 ก.ค. 64
๑o
  ลักษณะอาชีพในชุมชน 30 ก.ค. 64 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตย
เรื่อง 5.1 เรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตย
  พลเมืองดีในชุมชน 16 ส.ค. 64 (มีใบชี้แจงสถานการณ์)
  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย 19 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  หลักธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 20 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การปฏิบัติตนของสมาชิกในชุมชน 23 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  บทบาทความรับผิดชอบผู้นำและผู้ตามที่ดี 26 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  แนวทางการปฏิบัติตนในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี 27 ส.ค. 64
  ผู้นำและผู้ตามในสังคมประชาธิปไตย 30 ส.ค. 64
  งานกลุ่มดีมีประสิทธิภาพ 2 ก.ย. 64
  ความขัดแย้ง 3 ก.ย. 64
๑o
  ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน 6 ก.ย. 64
๑๑
  แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 9 ก.ย. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ