ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว

ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ ๑ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
1
  การใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน (1 ธ.ค. 63)
2
  ความแข็งของวัสดุรอบตัว (4 ธ.ค. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
3
  สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ(1) (8 ธ.ค. 63)
4
  สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ(2) (15 ธ.ค. 63)
5
  การนำความร้อนของวัสดุรอบตัว (18 ธ.ค. 63)
6
  การนำไฟฟ้าของวัสดุรอบตัว (22 ธ.ค. 63)
7
  การใช้ประโยชน์จากสมบัติของวัสดุ (25 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
8
  ทดสอบหน่วยย่อยที่ ๑ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ (29 ธ.ค. 63)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ ๒ สถานะของสาร
1
  ของแข็ง(1) (5 ม.ค. 64)
2
  ของแข็ง(2) (8 ม.ค. 64)
3
  ของแข็ง(3) (12 ม.ค. 64)
4
  ของแข็ง(4) (15 ม.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
5
  ของเหลว(1) (19 ม.ค. 64)
6
  ของเหลว(2) (22 ม.ค. 64)
7
  ของเหลว(3) (26 ม.ค. 64)
8
  ของเหลว(4) (29 ม.ค. 64)
9
  แก๊ส(1) (2 ก.พ. 64)
10
  แก๊ส(2) (5 ก.พ. 64)
11
  แก๊ส(3) (9 ก.พ. 64)
12
  แก๊ส(4) (16 ก.พ. 64)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ดาราศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ