ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ

ครูสุนทรี สาธุภาพ
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) รหัส ง14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยเกษตรกรรมคู่บ้าน
1
  แบบทดสอบก่อนเรียน/ ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร (2 ธ.ค. 63)
2
  เครื่องมือเกษตรน่ารู้ (9 ธ.ค. 63)(มีใบงาน)
3
  ดินและปุ๋ย (16 ธ.ค. 63)
4
  ไม้ดอกไม้ประดับ (23 ธ.ค. 63)
5
  การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ (30 ธ.ค. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
6
  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (6 ม.ค. 64)(มีใบความรู้)
7
  ประเภทของสัตว์เลี้ยง (13 ม.ค. 64)
เรื่อง 1.2 หน่วยสานฝันให้เป็นจริง
1
  แบบทดสอบก่อนเรียน / อาชีพสำคัญไฉน (20 ม.ค. 64)
2
  ความหมายความสำคัญของอาชีพ (27 ม.ค. 64)(มีใบงาน)
3
  อาชีพหลักของชาวไทย (3 ก.พ. 64)
4
  แนวทางในการประกอบอาชีพ (10 ก.พ. 64)
5
  ธุรกิจก้าวไกล (17 ก.พ. 64)
6
  การทำบัญชีรับ – จ่าย (24 ก.พ. 64)(มีใบงาน)
7
  ออมไว้ไม่ขัดสน (3 มี.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
8
  การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว(1) (10 มี.ค. 64)
9
  การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว(2) (17 มี.ค. 64)
10
  การทำโครงงาน (24 มี.ค. 64) (มีใบงาน ใบความรู้)
11
  นำเสนอผลงาน / แบบทดสอบหลังเรียน (31 มี.ค. 64)
12
  สารพันงานประดิษฐ์(1) - ประดิษฐ์จานผลไม้จากใบตอง (7 เม.ย 64) (มีใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ