ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 98
แผนการสอน ครูแพรวนภา ปันฉิม และ ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูแพรวนภา ปันฉิม และ ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ

ครูแพรวนภา ปันฉิม และ ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1.1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
1
  การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 วันที่ 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 10,000,000 วันที่ 20 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย วันที่ 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
4
  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ที่มากกว่า 100,000 วันที่ 22 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
5
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย วันที่ 26 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
6
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน วันที่ 27 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
7
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น วันที่ 28 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
8
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน วันที่ 29 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
9
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้าน วันที่ 2 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
10
  การนำค่าประมาณไปใช้ วันที่ 4 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 1.2 การบวก การลบ
1
  การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก วันที่ 5 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
2
  การลบจำนวนที่มีหลายหลัก วันที่ 9 มิ.ย. 63มี(ใบงาน)
3
  การหาค่าประมาณผลลัพธ์ของการบวกจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล วันที่ 10 มิ.ย. 63 (ใบงาน)
4
  การหาค่าประมาณผลลัพธ์ของการลบ จากสถานการณ์ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล วันที่ 11 มิ.ย. 63 (ใบงาน)
5
  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ค่าประมาณ วันที่ 12 มิ.ย. 63 (ใบงาน)
6
  การคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข (ขั้นตอนเดียว) วันที่ 16 มิ.ย. 63 (ใบงาน)
7
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวก วันที่ 17 มิ.ย. 63 (ใบงาน)
8
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบ วันที่ 18 มิ.ย. 63 (ใบงาน)
9
  การหาเลขโดดในหลักต่างๆ วันที่ 19 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
10
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ (1) วันที่ 23 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
11
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ(2) วันที่ 24 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
12
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ และแสดงวิธีหาคำตอบ วันที่ 25 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
13
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ วันที่ 26 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
14
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากภาพหรือสถานการณ์และหาคำตอบ วันที่ 30 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By miss samanya gernwong | 04.03.19 | 6,768 27 คณิตศาสตร์
  2. Post By petmanee.ch@gmail.com | 15.05.18 | 6,325 29 คณิตศาสตร์
  3. Post By urairach | 18.02.19 | 3,555 1 คณิตศาสตร์
  4. Post By varitnuntak@gmail.com | 03.01.19 | 3,115 2 คณิตศาสตร์
  5. Post By varitnuntak@gmail.com | 20.02.19 | 2,181 1 คณิตศาสตร์
  6. Post By ou | 12.12.18 | 1,440 2 คณิตศาสตร์