ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 77
แผนการสอน ครูแพรวนภา ปันฉิม และ ครูสุภัสสร อินทร์แสง
ครูผู้สอน ครูแพรวนภา ปันฉิม และ ครูสุภัสสร อินทร์แสง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูแพรวนภา ปันฉิม และ ครูสุภัสสร อินทร์แสง
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง 1.1 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
  ความหมาย การอ่านและการเขียนเศษส่วน 2 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนที่เท่ากับ 1 3 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ 4 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนแท้ เศษเกิน 5 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  จำนวนคละ 9 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน / การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ 10 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณ 11 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนที่เท่ากันโดยการหาร 12 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนอย่างต่ำ 16 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การเปรียบเทียบเศษส่วน 17 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การเปรียบเทียบจำนวนคละ 18 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การเรียงลำดับเศษส่วน 19 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การบวกเศษส่วน 23 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การลบเศษส่วน 24 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การบวก การลบจำนวนคละ 25 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 26 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง (1) 30 พ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง (2) 1 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๙
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนคละ 2 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง 2.1 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
  เขียนและอ่านทศนิยม 1 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 3 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  เขียนและอ่านทศนิยม 2 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 7 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 8 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  หลัก ค่าประจำหลัก และการเขียนในรูปกระจาย 9 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบทศนิยมและการเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 14 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง ที่ไม่มีการทด 15 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง ที่มีการทด 16 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 17 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ที่ไม่มีการกระจาย 21 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ที่มีการกระจาย 22 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การบวก ลบระคนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 23 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (1 ขั้นตอน) (1) 24 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (1 ขั้นตอน) (2) 28 ธ.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (2 ขั้นตอน) (1) 29 ธ.ค. 64
๑๕
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (2 ขั้นตอน) (2) 30 ธ.ค. 64
๑๖
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (2 ขั้นตอน) (3) 4 ม.ค. 65
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง 3.1 เรขาคณิตสองมิติ
  ระนาบ จุด และการใช้จุดแสดงตำแหน่ง 5 ม.ค. 65
  เส้นตรง รังสี และส่วนของเส้นตรง 6 ม.ค. 65
  มุม ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุมและการใช้สัญลักษณ์แทนมุม 7 ม.ค. 65
  มุมฉาก และมุมตรง 11 ม.ค. 65
  มุมแหลม มุมป้าน และมุมกลับ 12 ม.ค. 65
  การวัดขนาดของมุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน และมุมตรง 13 ม.ค. 65
  การวัดขนาดของมุมกลับ 14 ม.ค. 65
  การสร้างมุมให้มีขนาดตามที่กำหนด โดยใช้โพรแทรกเตอร์ 18 ม.ค. 65
  การสร้างมุมกลับให้มีขนาดตามที่กำหนดโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 19 ม.ค. 65
๑o
  ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 20 ม.ค. 65
๑๑
  เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 21 ม.ค. 65
๑๒
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 25 ม.ค. 65
๑๓
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 26 ม.ค. 65
๑๔
  การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 27 ม.ค. 65
๑๕
  การหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งหรือต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 28 ม.ค. 65
๑๖
  หน่วยการวัดพื้นที่และการหาพื้นที่โดยการนับตาราง 1 ก.พ. 65
๑๗
  การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตเป็นตารางเซนติเมตร ตารางเมตร ตารางวา 2 ก.พ. 65
๑๘
  การหาพื้นที่โดยใช้การนับตารางของรูปที่ไม่เต็มตารางหน่วย 3 ก.พ. 65
๑๙
  การหาพื้นที่โดยประมาณ 4 ก.พ. 65
๒o
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้สูตร 8 ก.พ. 65
๒๑
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้สูตร 9 ก.พ. 65
๒๒
  การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ 10 ก.พ. 65
๒๓
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 11 ก.พ. 65
๒๔
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 15 ก.พ. 65
๒๕
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 17 ก.พ. 65
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน (Re-run)
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม (Re-run)
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ (Re-run)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ