ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 74
แผนการสอน ครูแพรวนภา ปันฉิม และ ครูสุภัสสร อินทร์แสง
ครูผู้สอน ครูแพรวนภา ปันฉิม และ ครูสุภัสสร อินทร์แสง

ครูแพรวนภา ปันฉิม และ ครูสุภัสสร อินทร์แสง
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1.1จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ ที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 1 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ ที่มากกว่า 10,000,000 2 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย 4 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ที่มากกว่า 100,000 8 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ 9 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย 10 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน 11 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น 15 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน 16 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้าน 17 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การนำค่าประมาณไปใช้ 18 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 1.2 การบวก การลบ
  การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก 22 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การลบจำนวนที่มีหลายหลัก 23 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลบวกจากค่าประมาณ 24 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลลบจากค่าประมาณ 25 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ค่าประมาณ 29 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข (ขั้นตอนเดียว) 30 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวก 1 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบ 2 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาเลขโดดในหลักต่าง ๆ 6 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ (1) 7 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ (2) 8 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ และแสดงวิธีหาคำตอบ 9 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ จากประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ 13 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากภาพหรือสถานการณ์และหาคำตอบ 14 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 1.3 การคูณ การหาร
  การคูณจำนวน 1 หลัก กับจำนวนมากกว่า 4 หลัก 15 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวน ที่เป็นพหุคูณของ 10 16 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวน ที่เป็นพหุคูณของ 100, 1,000 10,000 20 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวน 2 หลัก 21 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวน มากกว่า 2 หลัก (1) 22 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวน มากกว่า 2 หลัก (2) 23 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า 4 หลักและตัวหาร 1 หลัก (เป็นการหารลงตัว โดยใช้หารยาว) 27 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า 4 หลักและตัวหาร 1 หลัก (เป็นการหารลงตัว โดยใช้หารสั้น) 29 ก.ค. 64 (แบบฝึกหัด)
  การหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า 4 หลักและตัวหาร 1 หลัก เป็นการหารไม่ลงตัว โดยใช้หารยาว 30 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า 4 หลักและตัวหาร 1 หลัก เป็นการหารไม่ลงตัว โดยใช้หารสั้น 3 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การหารจำนวนนับที่มีตัวหารสองหลัก ที่เป็นจำนวนเต็มสิบ 4 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การหารจำนวนนับที่มีตัวหารสองหลัก โดยตัวหารไม่เป็นจำนวนเต็มสิบ 5 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การหารจำนวนนับที่มีตัวหารสามหลัก 6 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณ 10 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การหาจำนวนนับที่ทำให้ผลคูณใกล้เคียงกับ ผลคูณที่กำหนดมากที่สุด 11 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร 13 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร 17 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (1) 18 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๙
  โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (2) 29 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๒o
  การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร จากภาพที่กำหนด 20 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๒๑
  การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร จากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนด 24 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ 1.4 การบวก ลบ คูณ หารระคน
  การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบมี 1 วงเล็บ 13 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบมี 2 วงเล็บ 17 ส.ค. 64
  การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบไม่มีวงเล็บ 18 ส.ค. 64
  การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบไม่มีวงเล็บ 19 ส.ค. 64
  การบวก ลบ คูณ หารระคน 20 ส.ค. 64
  การคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข 24 ส.ค. 64
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 25 ส.ค. 64
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 26 ส.ค. 64
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 27 ส.ค. 64
๑o
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 31 ส.ค. 64
๑๑
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากประโยคสัญลักษณ์ 1 ก.ย. 64
๑๒
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากสถานการณ์ 2 ก.ย. 64
๑๓
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากภาพ 3 ก.ย. 64
๑๔
  การเฉลี่ย 7 ก.ย. 64
๑๕
  การเฉลี่ย 8 ก.ย. 64
๑๖
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 9 ก.ย. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ