ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 79
แผนการสอนโดย ครูแพรวนภา ปันฉิม และ ครูสุภัสสร อินทร์แสง
ครูผู้สอน ครูแพรวนภา ปันฉิม และ ครูสุภัสสร อินทร์แสง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูแพรวนภา ปันฉิม และ ครูสุภัสสร อินทร์แสง
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง 1.1 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
  ความหมาย การอ่านและการเขียนเศษส่วน 1 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนที่เท่ากับ 1 2 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ 3 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนแท้ เศษเกิน 7 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  จำนวนคละ 8 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน / การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ 9 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณ 10 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนที่เท่ากันโดยการหาร 14 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  เศษส่วนอย่างต่ำ 15 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การเปรียบเทียบเศษส่วน 16 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การเปรียบเทียบจำนวนคละ 17 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การเรียงลำดับเศษส่วน 21 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การบวกเศษส่วน 22 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การลบเศษส่วน 23 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การบวก การลบจำนวนคละ 24 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 28 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง (1) 29 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง (2) 30 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๙
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนคละ 1 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง 2.1 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
  เขียนและอ่านทศนิยม 1 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 6 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  เขียนและอ่านทศนิยม 2 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 7 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 8 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  หลัก ค่าประจำหลัก และการเขียนในรูปกระจาย 12 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบทศนิยมและการเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 13 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง ที่ไม่มีการทด 14 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง ที่มีการทด 15 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 19 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ที่ไม่มีการกระจาย 20 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ที่มีการกระจาย 21 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การบวก ลบระคนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 22 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (1 ขั้นตอน) (1) 26 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (1 ขั้นตอน) (2) 27 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (2 ขั้นตอน) (1) 28 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (2 ขั้นตอน) (2) 2 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (2 ขั้นตอน) (3) 3 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง 3.1 เรขาคณิตสองมิติ
  ระนาบ จุด และการใช้จุดแสดงตำแหน่ง 4 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  เส้นตรง รังสี และส่วนของเส้นตรง 5 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  มุม ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่่อมุมและการใช้สัญลักษณ์แทนมุม 9 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  มุมฉาก และมุมตรง 10 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  มุมแหลม มุมป้าน และมุมกลับ 11 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การวัดขนาดของมุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน และมุมตรง 12 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การวัดขนาดของมุมกลับ 17 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การสร้างมุมให้มีขนาดตามที่กำหนด โดยใช้โพรแทรกเตอร์ 18 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การสร้างมุมกลับให้มีขนาดตามที่กำหนดโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 19 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 23 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 24 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 25 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 26 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 30 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งหรือต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 31 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  หน่วยการวัดพื้นที่และการหาพื้นที่โดยการนับตาราง 1 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตเป็นตารางเซนติเมตร ตารางเมตร ตารางวา 2 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  การหาพื้นที่โดยใช้การนับตารางของรูปที่ไม่เต็มตารางหน่วย 6 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๙
  การหาพื้นที่โดยประมาณ 7 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒o
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้สูตร 8 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๑
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้สูตร 9 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๒
  การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ 13 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๓
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 14 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๔
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 15 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๕
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 16 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ