ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 69
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ

ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
1
  ความหมาย การอ่านและการเขียนเศษส่วน (1 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
2
  เศษส่วนที่เท่ากับ 1 (2 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
3
  เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ (3 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
4
  เศษส่วนแท้ เศษเกิน (4 ธ.ค. 63)(มีใบงาน)
5
  จำนวนคละ (8 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
6
  การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ (9 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
7
  เศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณ (15 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
8
  เศษส่วนที่เท่ากันโดยการหาร (16 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
9
  เศษส่วนอย่างต่ำ (17 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
10
  การเปรียบเทียบเศษส่วน (18 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
11
  การเปรียบเทียบจำนวนคละ (22 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
12
  เรียงลำดับเศษส่วน (23 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
13
  การบวกเศษส่วน (24 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
14
  การลบเศษส่วน (25 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
15
  การบวก การลบ จำนวนคละ (29 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
16
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน (30 ธ.ค. 63) (มีใบงาน)
17
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน(2) (5 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
18
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน(3) (6 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
19
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนคละ (7 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง 2.1 หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
1
  เขียนและอ่านทศนิยม 1 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ (8 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
2
  เขียนและอ่านทศนิยม 2 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ (12 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
3
  เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ (13 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
4
  หลัก ค่าประจำหลัก และการเขียนในรูปกระจาย (14 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
5
  การเปรียบเทียบทศนิยมและการเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (15 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
6
  การบวกทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง (19 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
7
  การบวกทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (20 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
8
  การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งที่ไม่มี การกระจาย (21 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
9
  การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งที่มีการกระจาย (22 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
10
  การบวก ลบระคนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (26 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
11
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (1 ขั้นตอน) (27 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
12
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (2 ขั้นตอน) (28 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
13
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง(2 ขั้นตอน) (2) (29 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง 3.1 หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
1
  ระนาบ จุด และการใช้จุดแสดงตำแหน่ง (2 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
2
  เส้นตรง รังสี และส่วนของเส้นตรง (3 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
3
  มุม ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุมและการใช้สัญลักษณ์แทนมุม (4 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
4
  มุมฉาก และมุมตรง (5 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
5
  มุมแหลม มุมป้าน และมุมกลับ (9 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
6
  การวัดขนาดของมุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน และมุมตรง (10 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
7
  การวัดขนาดของมุมกลับ (11 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
8
  การสร้างมุมให้มีขนาดตามที่กำหนด โดยใช้โพรแทรกเตอร์ (16 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
9
  การสร้างมุมกลับให้มีขนาดตามที่กำหนด โดยใช้โพรแทรกเตอร์ (17 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
10
  ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (18 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
11
  เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม (19 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
12
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (23 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
13
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (24 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
14
  การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (25 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
15
  การหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม ที่สามารถแบ่งหรือต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (2 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
16
  หน่วยการวัดพื้นที่และการหาพื้นที่โดยการนับตาราง (3 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
17
  การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตเป็นตารางเซนติเมตร ตารางเมตร ตารางวา (4 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
18
  การหาพื้นที่โดยใช้การนับตารางของรูปที่ไม่เต็มตารางหน่วย (5 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
19
  การหาพื้นที่โดยประมาณ (9 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
20
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้สูตร (10 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
21
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้สูตร (11 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
22
  การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ (12 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
23
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (16 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
24
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (17 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
25
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (18 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By miss samanya gernwong | 04.03.19 | 12,304 62 คณิตศาสตร์
  2. Post By petmanee.ch@gmail.com | 15.05.18 | 6,919 29 คณิตศาสตร์
  3. Post By urairach | 18.02.19 | 4,508 1 คณิตศาสตร์
  4. Post By varitnuntak@gmail.com | 03.01.19 | 3,998 2 คณิตศาสตร์
  5. Post By varitnuntak@gmail.com | 20.02.19 | 3,097 1 คณิตศาสตร์
  6. Post By ou | 12.12.18 | 2,286 2 คณิตศาสตร์