ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 99
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ

ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1.1จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
1
  การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ ที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 วันที่ 1 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ ที่มากกว่า 10,000,000 วันที่ 2 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย วันที่ 3 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
4
  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ที่มากกว่า 100,000 วันที่ 8 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
5
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย วันที่ 9 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
6
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน วันที่ 10 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
7
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น วันที่ 14 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
8
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน วันที่ 15 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
9
  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้าน วันที่ 16 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
10
  การนำค่าประมาณไปใช้ วันที่ 17 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 1.2 การบวก การลบ
1
  การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก วันที่ 21 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  การลบจำนวนที่มีหลายหลัก วันที่ 22 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  การหาค่าประมาณผลลัพธ์ของการบวกจากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล วันที่ 23 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
4
  การหาค่าประมาณผลลัพธ์ของการลบจากสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล วันที่ 24 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
5
  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ค่าประมาณ วันที่ 29 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
6
  การคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข (ขั้นตอนเดียว) วันที่ 30 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
7
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวก วันที่ 31 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
8
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบ วันที่ 4 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
9
  การหาเลขโดดในหลักต่าง ๆ วันที่ 5 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
10
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ(1) วันที่ 6 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
11
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ(2) วันที่ 7 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
12
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ และแสดงวิธีหาคำตอบ วันที่ 11 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
13
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ จากประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ วันที่ 13 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
14
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากภาพหรือสถานการณ์และหาคำตอบ วันที่ 14 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 1.3 การคูณ การหาร
1
  การคูณจำนวน 1 หลัก กับจำนวนมากกว่า 4 หลัก วันที่ 18 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวน ที่เป็นพหุคูณของ 10 วันที่ 19 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวน ที่เป็นพหุคูณของ 100, 1,000 10,000 วันที่ 20 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
4
  การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวน 2 หลัก วันที่ 21 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
5
  การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวน มากกว่า 2 หลัก (1) วันที่ 25 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
6
  การคูณจำนวนมากกว่า 2 หลัก กับจำนวน มากกว่า 2 หลัก (2) วันที่ 26 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
7
  การหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า 4 หลักและตัวหาร 1 หลัก (เป็นการหารลงตัว โดยใช้หารยาว) วันที่ 27 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
8
  การหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า 4 หลักและตัวหาร 1 หลัก (เป็นการหารลงตัว โดยใช้หารสั้น) วันที่ 28 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
9
  การหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า 4 หลักและตัวหาร 1 หลัก เป็นการหารไม่ลงตัว โดยใช้หารยาว วันที่ 1 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
10
  การหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า 4 หลักและตัวหาร 1 หลัก เป็นการหารไม่ลงตัว โดยใช้หารสั้น วันที่ 2 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
11
  การหารจำนวนนับที่มีตัวหารสองหลัก ที่เป็นจำนวนเต็มสิบ วันที่ 3 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
12
  การหารจำนวนนับที่มีตัวหารสองหลักโดยตัวหารไม่เป็นจำนวนเต็มสิบ (1) วันที่ 8 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
13
  การหารจำนวนนับที่มีตัวหารสองหลักโดยตัวหารไม่เป็นจำนวนเต็มสิบ (2) วันที่ 9 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
14
  การหารจำนวนนับที่มีตัวหารสามหลัก (1) วันที่ 10 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
15
  การหารจำนวนนับที่มีตัวหารสามหลัก (2) วันที่ 11 ก.ย. 63(มีใบงาน)
16
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ การคูณ วันที่ 15 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
17
  การหาจำนวนนับที่ทำให้ผลคูณใกล้เคียงกับ ผลคูณที่กำหนดมากที่สุด วันที่ 16 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
18
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ การหาร วันที่ 17 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
19
  โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (1) วันที่ 18 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
20
  โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (2) วันที่ 22 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
21
  โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (3) วันที่ 23 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
22
  การสร้างโจทย์ปัญหา (สร้างจากภาพ จากประโยคสัญลักษณ์ และจากคำตอบที่กำหนด) (1) วันที่ 24 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
23
  การสร้างโจทย์ปัญหา (สร้างจากภาพ จากประโยคสัญลักษณ์ และจากคำตอบที่กำหนด) (2) วันที่ 25 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ 1.4 การบวก ลบ คูณ หารระคน
1
  การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบมี 1 วงเล็บ วันที่ 29 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
2
  การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบมี 2 วงเล็บ วันที่ 30 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
3
  การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบไม่มีวงเล็บ (1) 1 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
4
  การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบไม่มีวงเล็บ (2) 2 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
5
  การบวก ลบ คูณ หารระคน (1) 6 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
6
  การบวก ลบ คูณ หารระคน (2) 7 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
7
  การคำนวณมากกว่าหนึ่งขั้นตอนโดยใช้ เครื่องคิดเลข 8 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
8
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (1) 9 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
9
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (2) 14 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
10
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (3) 15 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
11
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วันที่ 16 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
12
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากประโยคสัญลักษณ์ วันที่ 20 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
13
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากสถานการณ์ วันที่ 21 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
14
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จากภาพ วันที่ 22 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
15
  การเฉลี่ย (1) วันที่ 27 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
16
  การเฉลี่ย (2) วันที่ 28 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
17
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย วันที่ 29 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
1
  การบอกระยะเวลาเป็นนาฬิกา นาที วินาที วันที่ 30 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  การบอกระยะเวลาเป็นนาที ชั่วโมง วัน วันที่ 3 พ.ย. 63
3
  การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี วันที่ 4 พ.ย. 63
4
  เปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ ของหน่วยเวลา วันที่ 5 พ.ย. 63
5
  อ่านตารางเวลา วันที่ 6 พ.ย. 63
6
  เขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา วันที่ 10 พ.ย. 63
7
  วิเคราะห์และหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวัน เดือน ปี เวลา วันที่ 11 พ.ย. 63
8
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา วันที่ 12 พ.ย. 63
9
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร เกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา วันที่ 13 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By miss samanya gernwong | 04.03.19 | 7,180 32 คณิตศาสตร์
  2. Post By petmanee.ch@gmail.com | 15.05.18 | 6,385 29 คณิตศาสตร์
  3. Post By urairach | 18.02.19 | 3,614 1 คณิตศาสตร์
  4. Post By varitnuntak@gmail.com | 03.01.19 | 3,168 2 คณิตศาสตร์
  5. Post By varitnuntak@gmail.com | 20.02.19 | 2,230 1 คณิตศาสตร์
  6. Post By ou | 12.12.18 | 1,484 2 คณิตศาสตร์