ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 24
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์ และ ครูสกุณา นกเทียน
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์ และ ครูสกุณา นกเทียน

ครูพธู นิลยาภรณ์ และ ครูสกุณา นกเทียน
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส14102 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
1
  อาณาจักรสุโขทัย (1) 2 ธ.ค. 63
2
  อาณาจักรสุโขทัย (2) 9 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านของเรา
1
  กำเนิดอาเซียน (1) (16 ธ.ค. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
2
  กำเนิดอาเซียน (2) (23 ธ.ค. 63) (มีสื่อวิดีโอ)
3
  อารยธรรมจีนและอินเดียในกลุ่มอาเซียน (1) (30 ธ.ค. 63 )
4
  อารยธรรมจีนและอินเดียในกลุ่มอาเซียน (2) (6 ม.ค. 64) (มีใบงาน ใบความรู้)
5
  ประชาคมอาเซียน (1) (13 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
6
  ประชาคมอาเซียน (2) (20 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
7
  ความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน (1) (27 ม.ค. 64) (มีใบงาน)
8
  ความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน (2) (3 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของกลุ่มอาเซียน
1
  สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์(1) (10 ก.พ. 64)
2
  สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (2) (17 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
3
  ลักษณะทางกายภาพของประเทศในกลุ่มอาเซียน (24 ก.พ. 64) (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านของเรา (Rerun)
1
  ประชาคมอาเซียน (1) (3 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
2
  ประชาคมอาเซียน (2) (10 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
3
  ความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน (1) (17 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
4
  ความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน (2) (24 มี.ค. 64) (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของกลุ่มอาเซียน (Rerun)
1
  สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์(1) (31 มี.ค. 64)
2
  สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (2) (7 เม.ย. 64) (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Thana | 25.06.19 | 825 3 ประวัติศาสตร์
  1. Post By Thana | 25.06.19 | 825 3 ประวัติศาสตร์