ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ

ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง 2.1 ภูมิใจในท้องถิ่น
  การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 4 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงพัฒนาการของมนุษย์ที่พบในท้องถิ่น 11 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ 18 ส.ค. 64
  แคว้นโบราณในดินแดนไทย 25 ส.ค. 64
  แคว้นโบราณในดินแดนไทย (แคว้นทวารวดี แคว้นละโว้) 1 ก.ย. 64
  แคว้นโบราณในดินแดนไทย (แคว้นลังกาสุกะ แคว้นศรีวิชัย แคว้นตามพรลิงค์) 8 ก.ย. 64
  แคว้นโบราณในดินแดนไทย (แคว้นโคตรบูรณ์ แคว้นหริภุญชัย) 15 ก.ย 64
  การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนสมัยสุโขทัย 22 ก.ย. 64
  การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนสมัยอยุธยาและธนบุรี 29 ก.ย. 64
๑o
  การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนสมัยรัตนโกสินทร์ 6 ต.ค. 64
๑๑
  พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์(Re-run) 20 ต.ค. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ