ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 99
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์

ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
เรื่อง 1.1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
1
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (1) วันที่ 18 พ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอ)
2
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2) วันที่ 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (1) วันที่ 20พ.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้)
4
  อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (2) วันที่ 22 พ.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้)
5
  อ่าน คิด พิจารณา (1) วันที่ 25 พ.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้)
6
  อ่าน คิด พิจารณา (2) วันที่ 26 พ.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้)
7
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (1) วันที่ 27 พ.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้)
8
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (2) วันที่ 29 พ.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้)
9
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (3) วันที่ 1 มิ.ย.63 (มีใบงาน ใบความรู้)
10
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (4) วันที่ 2 มิ.ย.63 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By jaw774499@gmail.com | 27.06.18 | 6,502 20 ภาษาไทย
  2. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 14.06.18 | 3,335 8 ภาษาไทย
  3. Post By นางญาณิศา | 04.07.19 | 2,167 4 ภาษาไทย
  1. Post By jaw774499@gmail.com | 27.06.18 | 6,502 20 ภาษาไทย
  2. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 14.06.18 | 3,335 8 ภาษาไทย
  3. Post By นางญาณิศา | 04.07.19 | 2,167 4 ภาษาไทย