ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 75
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์

ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 มุ่งลิขิต คิดเหตุผล
1
  รอบรู้สู่การแก้ปัญหา(1) (1 ธ.ค. 63)
2
  รอบรู้สู่การแก้ปัญหา(2) (2 ธ.ค. 63)
3
  การใช้ภาษาพัฒนาชีวิต(1) (4 ธ.ค. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
4
  การใช้ภาษาพัฒนาชีวิต(2) (7 ธ.ค. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
5
  ลิขิตวิเคราะห์ความ(1) (8 ธ.ค. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
6
  ลิขิตวิเคราะห์ความ(2) (9 ธ.ค. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
7
  เขียนประโยคตามวิธี (14 ธ.ค. 63)
8
  เรียนวรรณคดีพื้นบ้าน(1) (15 ธ.ค. 63)
9
  เรียนวรรณคดีพื้นบ้าน(2) (16 ธ.ค. 63)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อ่าน คิด เขียน เรียนนำใช้
1
  แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากการอ่าน (18 ธ.ค. 63)
2
  ทันเหตุการณ์นำไปใช้(1) (21 ธ.ค. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
3
  ทันเหตุการณ์นำไปใช้(2) (22 ธ.ค. 63)
4
  เขียนสื่อสารถูกต้อง(1) (23 ธ.ค. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
5
  เขียนสื่อสารถูกต้อง(2) (25 ธ.ค. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
6
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น(1) (28 ธ.ค. 63)
7
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น(2) (29 ธ.ค. 63)(มีสื่อวิดีโอ)
8
  ประโยคเด่นวรรณกรรม(1) (30 ธ.ค. 63)
9
  ประโยคเด่นวรรณกรรม(2) (4 ม.ค. 64)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ
1
  สัญลักษณ์สื่อภาษา(1) (5 ม.ค. 64)
2
  สัญลักษณ์สื่อภาษา(2) (6 ม.ค. 64)
3
  แผนภูมิพัฒนาความคิด(1) (8 ม.ค. 64)
4
  แผนภูมิพัฒนาความคิด(2) (11 ม.ค. 64)
5
  มาอ่านแผนที่ (12 ม.ค. 64)
6
  ลิขิตภาพโครงเรื่อง (13 ม.ค. 64)
7
  วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย(1) (15 ม.ค. 64)
8
  วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย(2) (18 ม.ค. 64)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วจีนั้นสำคัญนัก
1
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา(1) (19 ม.ค. 64) (มีสื่อวีดิโอ)
2
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา(2) (20 ม.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
3
  คำสุภาพ(1) (22 ม.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
4
  คำสุภาพ(2) (25 ม.ค. 64)(มีสื่อวิดีโอ)
5
  คำราชาศัพท์(1) (26 ม.ค. 64)(มีสื่อวิดีโอ)
6
  คำราชาศัพท์(2) (27 ม.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
7
  ระดับภาษา (ภาษาพูด-ภาษาเขียน) (29 ม.ค. 64)(มีสื่อวิดีโอ)
8
  การใช้โวหาร (1 ก.พ. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
9
  ไพเราะอาขยาน (2 ก.พ. 64)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรียนรู้คำประพันธ์
1
  อ่านบทอาขยานหลัก(1) (3 ก.พ. 64)
2
  อ่านบทอาขยานหลัก(2) (5 ก.พ. 64)
3
  รู้จักแผนผังคำประพันธ์ (8 ก.พ. 64)
4
  สร้างสรรค์สัมผัส(1) (9 ก.พ. 64)
5
  สร้างสรรค์สัมผัส(2) (10 ก.พ. 64)
6
  ฝึกหัดแต่งบทร้อยกรอง(1) (15 ก.พ. 64)
7
  ฝึกหัดแต่งบทร้อยกรอง(2) (16 ก.พ. 64)
8
  ท่องคิดพินิจคุณค่า(1) (17 ก.พ. 64)
9
  ท่องคิดพินิจคุณค่า(2) (19 ก.พ. 64)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
1
  เจ้าฟ้านักอ่าน(1) (22 ก.พ. 64)(มีสื่อวิดีโอ)
2
  เจ้าฟ้านักอ่าน(2) (23 ก.พ. 64)(มีสื่อวิดีโอ)
3
  เจ้าฟ้านักอ่าน(3) (24 ก.พ. 64)
4
  บันทึกความรู้จากการอ่าน(1) (1 มี.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
5
  บันทึกความรู้จากการอ่าน(2) (2 มี.ค. 64)
6
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า(1) (3 มี.ค. 64)
7
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า(2) (5 มี.ค. 64)
8
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า(1) (8 มี.ค. 64)
9
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า(2) (9 มี.ค. 64)(มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ภาษาไทยภาษาถิ่น
1
  วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น(1) (10 มี.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
2
  วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น(2) (12 มี.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
3
  ภาษาถิ่นสี่ภาค(1) (15 มี.ค. 64)(มีสื่อวิดีโอ)
4
  ภาษาถิ่นสี่ภาค(2) (16 มี.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
5
  วรรณกรรมท้องถิ่น(1) (17 มี.ค. 64)
6
  วรรณกรรมท้องถิ่น(2) (19 มี.ค. 64)(มีสื่อวิดีโอ)
7
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน(1) (22 มี.ค. 64)(มีสื่อวิดีโอ)
8
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน(2) (23 มี.ค. 64)(มีสื่อวิดีโอ)
9
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (24 มี.ค. 64)(มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน (Rerun)
1
  บันทึกความรู้จากการอ่าน(1) (26 มี.ค. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
2
  บันทึกความรู้จากการอ่าน(2) (29 มี.ค. 64)
3
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า(1) (30 มี.ค. 64)
4
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า(2) (31 มี.ค. 64)
5
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า(1) (2 เม.ย. 64)
6
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า(2) (5 เม.ย. 64)(มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ภาษาไทยภาษาถิ่น (Rerun)
1
  วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น(1) (7 เม.ย. 64) (มีสื่อวิดีโอ)
2
  วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น(2) (9 เม.ย. 64) (มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By jaw774499@gmail.com | 27.06.18 | 7,791 21 ภาษาไทย
  2. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 14.06.18 | 4,242 9 ภาษาไทย
  3. Post By นางญาณิศา | 04.07.19 | 3,435 4 ภาษาไทย
  1. Post By jaw774499@gmail.com | 27.06.18 | 7,791 21 ภาษาไทย
  2. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 14.06.18 | 4,242 9 ภาษาไทย
  3. Post By นางญาณิศา | 04.07.19 | 3,435 4 ภาษาไทย