ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 51
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง

ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Food and Drinks
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Food and Drinks เรื่อง Variety of Food and Drinks
1
  Variety of Drinks (1) วันที่ 1 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Food and Drinks เรื่อง Fruits
1
  Fruit Variety (2) วันที่ 4 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  Fruits and Vegetables (1) วันที่ 8 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Food and Drinks เรื่อง Choices of Food and Drinks
1
  Healthy and Unhealthy Food (1) วันที่ 15 ธ.ค. 63
2
  Healthy and Unhealthy Food (2) วันที่ 18 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  Tastes of Food (1) วันที่ 22 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
4
  Making a Drink and a Sandwich วันที่ 25 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Food and Drinks เรื่อง Menus
1
  Ordering Drinks วันที่ 29 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around เรื่อง Around My House
1
  My House (1) วันที่ 5 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  My House (2) วันที่ 8 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  My House (2) วันที่ 12 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  My House (3) วันที่ 15 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around เรื่อง In the Park
1
  In the Park (1) วันที่ 19 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  In the Park (2) วันที่ 22 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  Activities in the Park วันที่ 26 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around เรื่อง Animals
1
  Let’s Know Wildlife (1) วันที่ 29 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  Let’s Know Wildlife (2) วันที่ 2 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around เรื่อง The Weather
1
  Weather & Seasons 1 วันที่ 5 ก.พ. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  Weather & Seasons 1 วันที่ 9 ก.พ. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  Weather & Seasons 2 วันที่ 16 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  Weather & Seasons 2 วันที่ 19 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  The Sun Comes up! วันที่ 23 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 My Free Time
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 My Free Time เรื่อง Hobbies
1
  Things in the Playground (2) วันที่ 2 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  Have Fun in the Playground (1) วันที่ 5 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  Fun Hobbies (1) วันที่ 9 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
4
  Fun Hobbies (2) วันที่ 12 มี.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
5
  My Hobby วันที่ 16 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  Enjoying Music (1) วันที่ 19 มี.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
7
  Enjoying Music (2) วันที่ 23 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
8
  Playing Music วันที่ 26 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 My Free Time เรื่อง Sports
1
  Sport time (1) วันที่ 30 มี.ค. 64
2
  Sport time (2) วันที่ 2 เม.ย. 64
3
  My Favourite Sport (1) วันที่ 9 เม.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By hasif@hotmail.co.th | 09.07.18 | 2,657 0 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By manatsaweeok@gmail.com | 07.12.18 | 2,596 5 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By komson_11@hotmail.com | 16.05.18 | 67,731 327 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By Autcharee650@gmail.com | 10.06.19 | 3,481 4 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By hasif@hotmail.co.th | 09.07.18 | 2,657 0 ภาษาอังกฤษ
  4. Post By manatsaweeok@gmail.com | 07.12.18 | 2,596 5 ภาษาอังกฤษ