ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 ทดสอบก่อนเรียน/แนะนำบทเรียน
1
  ทดสอบก่อนเรียน/แนะนำบทเรียน วันที่ 4 พ.ย.62
เรื่อง 1.2 วิธีการค้นหาข้อมูล
1
  วิธีการค้นหาข้อมูล วันที่ 11 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 การนำเสนอข้อมูล
1
  การนำเสนอข้อมูล วันที่ 18 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1
  การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 25 พ.ย. 62
เรื่อง 1.5 การเลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
1
  การเลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 2 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด
1
  ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด วันที่ 9 ธ.ค. 62
เรื่อง 1.7 การนำสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ช้ำ
1
  การนำสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ช้ำ วันที่ 16 ธ.ค. 62
เรื่อง 1.8 วิธีการใช้และการดูแลเครื่องมือช่าง
1
  วิธีการใช้และการดูแลเครื่องมือช่าง วันที่ 23 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.9 การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว
1
  การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว วันที่ 30 ธ.ค. 62
2
  การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว วันที่ 6 ม.ค. 63
เรื่อง 1.10 รู้จักงานประดิษฐ์ กระบวนการทำงานประดิษฐ์
1
  รู้จักงานประดิษฐ์ กระบวนการทำงานประดิษฐ์ วันที่ 13 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.11 การประดิษฐ์ของเล่น
1
  การประดิษฐ์ของเล่น วันที่ 20 ม.ค. 63
เรื่อง 1.12 การประดิษฐ์ของใช้
1
  การประดิษฐ์ของใช้ วันที่ 27 ม.ค. 63
เรื่อง 1.13 การประดิษฐ์ของตกแต่ง
1
  การประดิษฐ์ของตกแต่ง วันที่ 3 ก.พ. 63
เรื่อง 1.14 สนุกกับงานพับ
1
  สนุกกับงานพับ วันที่ 17 ก.พ. 63
2
  สนุกกับงานพับ วันที่ 24 ก.พ. 63
เรื่อง 1.15 ทบทวน/ทดสอบหลังเรียน
1
  ทบทวน/ทดสอบหลังเรียน วันที่ 2 มี.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ