ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์

ครูจุลีพร จุรุพันธ์
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 อาหารหลัก 5 หมู่
1
  อาหารหลัก 5 หมู่ วันที่ 7 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.2 การจำแนกอาหารหลัก 5 หมู่
1
  การจำแนกอาหารหลัก 5 หมู่ วันที่ 14 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.3 วิธีการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม
1
  วิธีการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม วันที่ 21 ธ.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ธงโภชนาการ
1
  ธงโภชนาการ วันที่ 28 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.5 โภชนบัญญัติ 9 ประการ
1
  โภชนบัญญัติ 9 ประการ 9 ประการ วันที่ 4 ม.ค. 64
เรื่อง 1.6 ประเภทของฟัน
1
  ประเภทของฟัน วันที่ 11 ม.ค. 64
เรื่อง 1.7 วิธีการดูแลรักษาฟัน
1
  วิธีการดูแลรักษาฟัน วันที่ 18 ม.ค. 64
เรื่อง 1.8 วิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
1
  วิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี วันที่ 25 ม.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 โรคและการป้องกัน (1)
1
  โรคและการป้องกัน (1) วันที่ 1 ก.พ. 64
เรื่อง 1.10 โรคและการป้องกัน (2)
1
  โรคและการป้องกัน (2) วันที่ 8 ก.พ. 64
เรื่อง 1.11 สมรรถภาพทางกาย
1
  สมรรถภาพทางกาย วันที่ 15 ก.พ. 64
เรื่อง 1.12 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
1
  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย วันที่ 22 ก.พ. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.13 อันตรายเกิดขึ้นที่บ้าน
1
  อันตรายเกิดขึ้นที่บ้าน วันที่ 1 มี.ค. 64
เรื่อง 1.14 อันตรายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
1
  อันตรายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน วันที่ 8 มี.ค. 64
เรื่อง 1.15 วิธีการขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุร้าย หรืออุบัติเหตุ
1
  วิธีการขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุร้าย หรืออุบัติเหตุ วันที่ 15 มี.ค. 64
เรื่อง 1.16 การปฐมพยาบาล (1)
1
  การปฐมพยาบาล (1) วันที่ 22 มี.ค. 64
เรื่อง 1.17 การปฐมพยาบาล (2)
1
  การปฐมพยาบาล (2) วันที่ 29 มี.ค. 64
เรื่อง 1.18 การปฐมพยาบาล (2)
1
  การปฐมพยาบาล (2) 5 เม.ย. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ