ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 24
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์

ครูจุลีพร จุรุพันธ์
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก(1)
1
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก(1) 13 ก.ค. 63
เรื่อง 1.2 ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก(2)
1
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก(2) 20 ก.ค. 63
เรื่อง 1.3 ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน (1)
1
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน (1) 3 ส.ค. 63
เรื่อง 1.4 ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน (2)
1
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน (2) 10 ส.ค. 63
เรื่อง 1.5 ธรรมชาติของชีวิต
1
  ธรรมชาติของชีวิต 17 ส.ค. 63
เรื่อง 1.6 การเจริญเติบโตของมนุษย์(1)
1
  การเจริญเติบโตของมนุษย์(1) 24 ส.ค. 63
เรื่อง 1.7 การเจริญเติบโตของมนุษย์(2)
1
  การเจริญเติบโตของมนุษย์(2) 31 ส.ค. 63
เรื่อง 1.8 การเจริญเติบโตของมนุษย์ (3)
1
  การเจริญเติบโตของมนุษย์ (3) 7 ก.ย. 63
เรื่อง 1.9 การเจริญเติบโตของมนุษย์ (4)
1
  การเจริญเติบโตของมนุษย์ (4) 14 ก.ย. 63
เรื่อง 1.10 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (1)
1
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (1) 21 ก.ย. 63
เรื่อง 1.11 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (2)
1
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (2) 28 ก.ย. 63
เรื่อง 1.12 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (3)
1
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (3) 5 ต.ค. 63
เรื่อง 1.13 ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง (1)
1
  ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง (1) 12 ต.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.14 ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง (2)
1
  ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง (2) 19 ต.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.15 ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง (3)
1
  ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง (3) 26 ต.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.16 ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง (4)
1
  ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง (4) 2 พ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.17 ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง (5)
1
  ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง (5) 9 พ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.18 ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง (7)
1
  ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง (7) (มีแบบทดสอบประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ