ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 38
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์และครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์และครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์และครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ผู้ผลิตผู้บริโภค
เรื่อง 1.1 ผู้ผลิตผู้บริโภค
  ความหมายและประเภทของทรัพยากร 2 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ความสำคัญของทรัพยากร 7 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 9 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และบัตรภาพ)
  สินค้าน่ารู้ 14 มิ.ย. 64
  การบริการ 16 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  ความหมายของการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยวิธีต่าง ๆ 21 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
  การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยวิธีต่าง ๆ 23 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  ความสำคัญของภาษี 28 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
  ประเภทของภาษี 30 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิทัศน์)
๑o
  บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษี 5 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๑
  สินค้าและบริการที่รัฐจัดให้ประชาชน 7 ก.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
๑๒
  การแข่งขันทางการค้า 12 ก.ค. 64 (มีแผนผังความคิด)
๑๓
  ผลกระทบของการแข่งขันทางการค้า 14 ก.ค. 64 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บุคคลสำคัญของท้องถิ่น

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ