ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์ ครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ ครูสกุณา นกเทียน และครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์ ครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ ครูสกุณา นกเทียน และครูนจรักษ์ สุขเจริญ

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์ ครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ ครูสกุณา นกเทียน และครูนจรักษ์ สุขเจริญ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยที่ 13 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 6.1 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  ทรัพยากรธรรมชาติกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ 12 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 14 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชน 19 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมของคนในชุมชน 21 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับการประกอบอาชีพบริการในชุมชน 28 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  ภูมิประเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน 4 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
  ภูมิอากาศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน 6 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
หน่วยที่ 15 ชุมชนเมือง และชุมชนชนบท

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ