ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 13
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว และ ครูสกุญา นกเทียน
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว และ ครูสกุญา นกเทียน

ครูภากร อุปการแก้ว และ ครูสกุญา นกเทียน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษา รหัส13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
เรื่อง 1.1 ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
1
  ความหมายของทรัพยากรและประเภทของทรัพยากร 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 สินค้าและบริการ
1
  ความหมายและการใช้สินค้าและบริการ 25 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  ความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการ 28 พ.ค. 63
3
  สินค้าและบริการที่จำเป็น 1 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 การแลกเปลี่ยนโดยวิธีต่าง ๆ
1
  การแลกเปลี่ยนโดยวิธีต่าง ๆ (การแลกสิ่งของกับสิ่งของ) 4 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
2
  การใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 8 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ความสำคัญของภาษี
1
  ความหมายและความสำคัญของภาษี 11 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
2
  ความสำคัญในการเสียภาษีเพื่อสร้างความเจริญและให้บริการแก่ชุมชน 15 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 บทบาทของหน้าที่ประชาชนในการเสียภาษี
1
  สินค้าและบริการที่รัฐจัดให้ประชาชน 18 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
2
  ประโยชน์และความสำคัญของการเสียภาษีให้กับรัฐ 22 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น
1
  ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว 25 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
2
  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 29 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ