ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา ) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
1
  ประวัติและความสำคัญของศาสนา และศาสนาในประเทศไทย วันที่ 2 ธ.ค. 63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
2
  คัมภีร์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา วันที่ 7 ธ.ค. 63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
3
  ประวัติและการปฏิบัติตนของสาวกศาสนสถานและการบำรุงศาสนสถาน วันที่ 9 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 2 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
1
  ศาสนพิธี พิธีกรรมและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม วันที่ 14 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันที่ 16 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 3 พาจิตแจ่มใส
1
  สติสัมปะชัญญะ สมาธิและปัญญา วันที่ 21 ธ.ค. 63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
2
  การสวดมนต์ แผ่เมตตา วันที่ 23 ธ.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
3
  การยืน เดินด้วยสติ วันที่ 28 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  การนั่งสมาธิ การนอนด้วยสติ วันที่ 30 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  การฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ วันที่ 4 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ารู้
1
  สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา วันที่ 6 ม.ค. 64 (มีแบบทดสอบ)
2
  ตำแหน่งที่ตั้ง ระยะ ทิศ วันที่ 11 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  เครื่องมือบอกตำแหน่ง (1) วันที่ 13 ม.ค. 64
4
  เครื่องมือบอกตำแหน่ง (2) วันที่ 18 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชาติ
1
  กายภาพรอบตัว (1) วันที่ 20 ม.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
2
  กายภาพรอบตัว 2 วันที่ 25 ม.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
3
  ฤดูกาลผันผ่าน วันที่ 27 ม.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
4
  อัศจรรย์การเปลี่ยนแปลง 1 วันที่ 1 ก.พ. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
5
  อัศจรรย์การเปลี่ยนแปลง 2 วันที่ 3 ก.พ. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
6
  ราหูผู้พิชิต 1 วันที่ 8 ก.พ. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
7
  ราหูผู้พิชิต 2 วันที่ 10 ก.พ. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
1
  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม วันที่ 15 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สภาพแวดล้อมชุมชนอดีตถึงปัจจุบัน วันที่ 17 ก.พ. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
3
  ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมือง วันที่ 22 ก.พ. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
4
  มลพิษรอบตัวเรา 1 วันที่ 24 ก.พ. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
5
  มลพิษรอบตัวเรา 2 วันที่ 1 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
1
  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 1 วันที่ 3 มี.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
2
  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 2 วันที่ 8 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า 1 วันที่ 10 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า 2 วันที่ 15 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  มนุษย์กับการพึ่งพาสิ่งแวดล้อม วันที่ 17 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  เรียนรู้สู่โครงงาน 1 วันที่ 22 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  เรียนรู้สู่โครงงาน 2 วันที่ 24 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  ศาสนพิธี พิธีกรรมและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม 29 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 31 มี.ค. 64
10
  สติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา 5 เม.ย. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
11
  การสวดมนต์ แผ่เมตตา 7 เม.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ