ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 49
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
1
  ความหมายของทรัพยากรและประเภทของทรัพยากร 1 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 8 ก.ค. 63
เรื่อง 1.2 สินค้าและบริการ
1
  ความหมายและการใช้สินค้าและบริการ 13 ก.ค. 63
2
  ความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการ 15 ก.ค. 63
3
  สินค้าและบริการที่จำเป็น 20 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การแลกเปลี่ยนโดยวิธีต่างๆ
1
  การแลกสิ่งของกับสิ่งของ 22 ก.ค. 63
2
  การใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 29 ก.ค. 63
เรื่อง 1.4 ความสำคัญของภาษี
1
  ความหมายและความสำคัญของภาษี 3 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ความสำคัญในการเสียภาษีเพื่อสร้างความเจริญและให้บริการแก่ชุมชน 5 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 บทบาทของหน้าที่ประชาชนในการเสียภาษี
1
  สินค้าและบริการที่รัฐจัดให้ประชาชน 10 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ประโยชน์และความสำคัญของการเสียภาษีให้กับรัฐ 17 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น
1
  ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว 19 ส.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
2
  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 24 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม (1) (มีวิดีโอประกอบการสอน) 26 ส.ค. 63
4
  วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม ( 2) 31 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  บุคคลตัวอย่างในท้องถิ่น (1) 2 ก.ย. 63
6
  บุคคลตัวอย่างในท้องถิ่น ( 2) 9 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 สังคมน่าอยู่
1
  พฤติกรรมของบุคคลในสังคม 14 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
2
  มารยาทในการฟัง 16 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การดูและการพูด 21 ก.ย. 63
เรื่อง 1.8 ความแตกต่างบุคคลในสังคม
1
  พฤติกรรมของบุคคลในสังคม (1) 23 ก.ย. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
2
  พฤติกรรมของบุคคลในสังคม (2) 28 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ความแตกต่างของบุคคลในสังคม (1) 30 ก.ย. 63
4
  ความแตกต่างของบุคคลในสังคม (2) 5 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
1
  วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติ 7 ต.ค. 63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอนประกอบการสอน)
2
  วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนา 12 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
3
  วันหยุดราชการที่เกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ 14 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 วิถีประชาธิปไตย
1
  บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย 19 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิด๊โอประกอบการสอน)
2
  ข้อปฏิบัติในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในสังคมกระบวนประชาธิปไตย 21 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
3
  ประชาธิปไตยในโรงเรียน 26 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน 28 ต.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
5
  ประชาธิปไตยในชุมชน 2 พ.ย. 63 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
6
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน 4 พ.ย. 63 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
7
  กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย 9 พ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
8
  อำนาจหน้าที่ผู้บริหารงานโรงเรียน วันที่ 11 พ.ย. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ