ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 51
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว

ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์) รหัสวิชา ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างไร
เรื่อง 1.1 กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 2 ก.ค.63 (มีแบบบันทึกกิจกรรม)
2
  กิจกรรมที่ 1 จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไร 9 ก.ค.63 (มีหนังสือเรียน)
เรื่อง 1.2 กิจกรรมนำเรื่องที่ 2 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา และทักษะการสร้างแบบจำลอง
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 2 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา และทักษะการสร้าง แบบจำลอง 13 ก.ค.63 (มีแบบบันทึกกิจกรรม)
2
  กิจกรรมที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซเป็นอย่างไร 16 ก.ค.63 (มีหนังสือเรียน)
3
  กิจกรรมที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเป็นอย่างไร 20 ก.ค.63 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
4
  กิจกรรมที่ 2.3 สร้างแบบจำลองอธิบายกระบอกปริศนาได้อย่างไร 23 ก.ค.63 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
เรื่อง 1.3 กิจกรรมนำเรื่องที่ 3 หลักฐานกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 3 หลักฐานกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 30 ก.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  กิจกรรมที่ 3 คำตอบที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างไร 3 ส.ค. 63 (มีแบบบันทึกกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์) รหัสวิชา ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์ 6 ส.ค.63 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 สัตว์ต้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต (1) 10 ส.ค.63 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
3
  กิจกรรมที่ 1.1 มนุษย์ต้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต (2) 13 ส.ค.63 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกกรม)
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 17 ส.ค.63 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
2
  กิจกรรมที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไร (ตอนที่ 1) 20 ส.ค.63 (มีแบบบันทึกกิจกรรม บัตรภาพ บัตรคำ)
3
  กิจกรรมที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไร (ตอนที่ 2) 24 ส.ค.63 (มีแบบบันทึกกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์) รหัสวิชา ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์) รหัสวิชา ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรง
เรื่อง 4.1 หน่วยย่อยที่ 1 การดึง การผลัก และผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 แรงสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ 14 ก.ย.63 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
2
  กิจกรรมที่ 1 แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร 17 ก.ย.63 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
เรื่อง 4.2 หน่วยย่อยที่ 2 แรงแม่เหล็ก
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 2 แรงไม่สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ 21 ก.ย.63 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
2
  กิจกรรมที่ 2.1 แรงแม่เหล็กเป็นอย่างไร 24 ก.ย.63 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
3
  กิจกรรมที่ 2.2 หาขั้วแม่เหล็กได้อย่างไร 28 ก.ย.63 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
4
  กิจกรรมที่ 2.3 แรงระหว่างแม่เหล็กเป็นอย่างไร 1 ต.ค.63 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์) รหัสวิชา ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์ Rerun
เรื่อง 5.1 หน่วยย่อยที่ 1 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์ 5 ต.ค.63 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 สัตว์ต้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 8 ต.ค.63 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
3
  กิจกรรมที่ 1.1 มนุษย์ต้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 12 ต.ค.63 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
เรื่อง 5.2 หน่วยย่อยที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 15 ต.ค.63 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
2
  กิจกรรมที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ เป็นอย่างไร (ตอนที่ 1) 19 ต.ค.63 (หนังสือเรียน บัตรภาพ บัตรคำ แบบบันทึกกิจกรรม)
3
  กิจกรรมที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ เป็นอย่างไร (ตอนที่ 2) 22 ต.ค.63 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์) รหัสวิชา ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ Rerun
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์) รหัสวิชา ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรง Rerun

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ