ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 68
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดวงอาทิตย์
1
  เรื่องที่ 1 ดวงอาทิตย์และโลก 3 ธ.ค. 63 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้าง (ตอนที่ 1) 7 ธ.ค. 63 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
3
  กิจกรรมที่ 1.1 การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้าง (ตอนที่ 2) 14 ธ.ค. 63 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและใบความรู้))
4
  กิจกรรมที่ 1.2 ดวงอาทิตย์สำคัญอย่างไร 17 ธ.ค. 63 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและใบความรู้)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า
1
  เรื่องที่ 1 พลังงานไฟฟ้ากับชีวิต 21 ธ.ค. 63 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 พลังงานหนึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานอะไรได้บ้าง 24 ธ.ค. 63 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
3
  กิจกรรมที่ 1.2 ผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร 28 ธ.ค. 63 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
4
  กิจกรรมที่ 1.3 ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไร 4 ม.ค. 64 (มีหนังสือเรียน แบบบันทึกกิจกรรมและภาพประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อากาศและการเกิดลม
1
  เรื่องที่ 1 อากาศ 7 ม.ค. 64 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 อากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 11 ม.ค. 64 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
3
  กิจกรรมที่ 1.2 ลดมลพิษทางอากาศได้อย่างไร 14 ม.ค. 64 (มีหนังสือเรียน แบบบันทึกกิจกรรมและใบความรู้)
4
  กิจกรรมที่ 1.3 ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร (ตอนที่ 1) 18 ม.ค. 64 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
5
  กิจกรรมที่ 1.3 ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร (ตอนที่ 2) 21 ม.ค. 64 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดวงอาทิตย์
1
  เรื่องที่ 1 ดวงอาทิตย์และโลก 25 ม.ค. 64 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้าง (ตอนที่ 1) 28 ม.ค. 64 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
3
  กิจกรรมที่ 1.1 การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้าง (ตอนที่ 2) 1 ก.พ. 64 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
4
  กิจกรรมที่ 1.2 ดวงอาทิตย์สำคัญอย่างไร 4 ก.พ. 64 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า
1
  เรื่องที่ 1 พลังงานไฟฟ้ากับชีวิต 8 ก.พ. 64 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 พลังงานหนึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานอะไรได้บ้าง 11 ก.พ. 64 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
3
  กิจกรรมที่ 1.2 ผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร 15 ก.พ. 64 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
4
  กิจกรรมที่ 1.3 ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไร 18 ก.พ. 64 (มีหนังสือเรียน แบบบันทึกกิจกรรมและภาพประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อากาศและการเกิดลม
1
  เรื่องที่ 1 อากาศ 22 ก.พ. 64 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 อากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 25 ก.พ. 64 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
3
  กิจกรรมที่ 1.2 ลดมลพิษทางอากาศได้อย่างไร 1 มี.ค. 64 (มีหนังสือเรียน แบบบันทึกกิจกรรมและใบความรู้)
4
  กิจกรรมที่ 1.3 ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร (ตอนที่ 1) 4 มี.ค. 64 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
5
  กิจกรรมที่ 1.3 ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร (ตอนที่ 2) 8 มี.ค. 64 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดวงอาทิตย์
1
  เรื่องที่ 1 ดวงอาทิตย์และโลก 11 มี.ค. 64 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้าง (ตอนที่ 1) 15 มี.ค. 64 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
เรื่อง 1.8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า
1
  เรื่องที่ 1 พลังงานไฟฟ้ากับชีวิต 18 มี.ค. 64 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 พลังงานหนึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานอะไรได้บ้าง 22 มี.ค. 64 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
3
  กิจกรรมที่ 1.2 ผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร 25 มี.ค. 64 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
เรื่อง 1.9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อากาศและการเกิดลม
1
  เรื่องที่ 1 อากาศ 29 มี.ค. 64 (มีแบบบันทึกกิจกรรมและหนังสือเรียน)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 อากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 1 เม.ย. 64 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
3
  กิจกรรมที่ 1.3 ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร (ตอนที่ 1) 5 เม.ย. 64 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)
4
  กิจกรรมที่ 1.3 ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร (ตอนที่ 2) 8 เม.ย. 64 (มีหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ