ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 24
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ รหัสวิชา ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 การเลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
1
  การเลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 3 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด
1
  ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด วันที่ 17 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.3 การนำสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ช้ำ
1
  การนำสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ช้ำ วันที่ 24 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.4 วิธีการใช้และการดูแลเครื่องมือช่าง
1
  วิธีการใช้และการดูแลเครื่องมือช่าง วันที่ 7 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว
1
  การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว วันที่ 14 ม.ค. 64
เรื่อง 1.6 รู้จักงานประดิษฐ์ กระบวนการทำงานประดิษฐ์
1
  รู้จักงานประดิษฐ์ กระบวนการทำงานประดิษฐ์ วันที่ 21 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การประดิษฐ์ของเล่น
1
  การประดิษฐ์ของเล่น วันที่ 28 ม.ค. 64
เรื่อง 1.8 การประดิษฐ์ของใช้
1
  การประดิษฐ์ของใช้ วันที่ 4 ก.พ. 64
เรื่อง 1.9 การประดิษฐ์ของตกแต่ง
1
  การประดิษฐ์ของตกแต่ง วันที่ 11 ก.พ. 64
เรื่อง 1.10 สนุกกับงานพับ
1
  สนุกกับงานพับ วันที่ 18 ก.พ. 64
เรื่อง 1.11 ประดิษฐ์กระปุกออมสิน
1
  ประดิษฐ์กระปุกออมสิน 25 ก.พ. 64
เรื่อง 1.12 บ้านน่าอยู่ (บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว)
1
  บ้านน่าอยู่ (บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว) 4 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.13 บ้านน่าอยู่ (การจัดบ้าน)
1
  บ้านน่าอยู่ (การจัดบ้าน) 11 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.14 เกษตรกรรมคู่บ้าน
1
  เกษตรกรรมคู่บ้าน 18 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.15 เกษตรน่ารู้ (จำแนกประเภทของพืช และขั้นตอนการปลูกพืช)
1
  เกษตรน่ารู้ (จำแนกประเภทของพืช และขั้นตอนการปลูกพืช) 25 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.16 เกษตรน่ารู้ (ผักสวนครัวรั้วกินได้)
1
  เกษตรน่ารู้ (ผักสวนครัวรั้วกินได้) 1 เม.ย. 64
เรื่อง 1.17 เกษตรน่ารู้ (การดูแลรักษาพืช)
1
  เกษตรน่ารู้ (การดูแลรักษาพืช) 8 เม.ย. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ