ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 29
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(การงานอาชีพ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 บ้านน่าอยู่
1
  บ้านน่าอยู่ (บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว) 2 ก.ค. 2563
2
  บ้านน่าอยู่ (การจัดบ้าน) 9 ก.ค. 2563
เรื่อง 1.2 ช่างคิดซ่อมแซม
1
  ช่างคิดซ่อมแซม แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (สวมใส่เครื่องแต่งกายให้เหมาะสม) 16 ก.ค. 2563
2
  แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างและวัย) 23 ก.ค. 2563
3
  ดูแลรักษา (การดูแลเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว) 30 ก.ค. 2563
4
  ดูแลรักษา (การซักผ้า) 6 ส.ค. 2563
5
  ดูแลรักษา (การทำความสะอาดรองเท้า) 13 ส.ค. 2563
6
  ดูแลรักษา (การทำความสะอาดกระเป๋า) 20 ส.ค. 2563
7
  ดูแลรักษา (การซ่อมแซมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย) 27 ส.ค. 2563
8
  ประดิษฐ์กระปุกออมสิน 3 ก.ย. 2563
เรื่อง 1.3 เกษตรกรรมคู่บ้าน
1
  (อุปกรณ์และการจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตร) 10 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  เกษตรน่ารู้ (จำแนกพืชและพืชที่ฉันต้องการปลูก) 17 ก.ย. 2563
3
  เกษตรน่ารู้ (ผักสวนครัวรั้วกินได้) 24 ก.ย. 2563
4
  เกษตรน่ารู้ (การดูแลรักษาพืช) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง 1.4 โครงงานสร้างฝัน
1
  โครงงานสร้างฝัน 8 ต.ค. 2563
2
  ทบทวน/ทดสอบหลังเรียน 15 ต.ค. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ