ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 13
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ

ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
1
  ครอบครัวสัตว์ 19 พ.ค. 63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
2
  ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (1) 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (2) 26 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
4
  การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 28 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 2 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา
1
  ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา 4 มิ.ย. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  มนุษย์เรามีหน้าตาคล้ายกับใคร (1) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
3
  มนุษย์เรามีหน้าตาคล้ายกับใคร (2) 11 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
4
  ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา 16 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งแวดล้อม
1
  สิ่งรอบตัวมีอะไรบ้าง (1) 18 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  สิ่งรอบตัวมีอะไรบ้าง (2) 23 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
3
  ปัญหาของสิ่งแวดล้อม 25 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
4
  สิ่งแวดล้อมรอบตัว 30 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By charlerm | 02.10.18 | 2,491 6 วิทยาศาสตร์
  2. Post By t_ig99@hotmail.com | 27.09.18 | 1,391 6 วิทยาศาสตร์
  1. Post By Soplap2016@outlook.co.th | 16.05.18 | 4,287 23 วิทยาศาสตร์
  2. Post By fd.faiizdooy3343@hotmail.com | 22.05.18 | 2,763 13 วิทยาศาสตร์
  3. Post By charlerm | 02.10.18 | 2,491 6 วิทยาศาสตร์
  4. Post By t_ig99@hotmail.com | 27.09.18 | 1,391 6 วิทยาศาสตร์