ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 31
แผนการสอน ครูสาวิตรี หนูมาศ และ ครูสุคนธา บูโกก
ครูผู้สอน ครูสาวิตรี หนูมาศ และ ครูสุคนธา บูโกก

ครูสาวิตรี หนูมาศ และ ครูสุคนธา บูโกก
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับออกอากาศ ระหว่าง 18พ.ค. - 30 มิ.ย.2563
เรื่อง 1.1 หน่วยที่ 1 จำนวน
1
  การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 18 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด )
2
  การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 10,000 19 พ.ค. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด )
3
  การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 20 พ.ค. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด )
4
  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 21 พ.ค. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
5
  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับที่มากกว่า 1,000 แต่ไม่เกิน 10,000 และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 22 พ.ค. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
6
  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับที่มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 100,000 และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 25 พ.ค. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
7
  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 1,000 26 พ.ค. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
8
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน 27 พ.ค. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
9
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน 28 พ.ค. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
10
  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามจำนวน 29 พ.ค. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
11
  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามถึงห้าจำนวน 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.2 หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวก การลบ
1
  ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด 2 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
2
  ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 มีการทด 4 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
3
  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 ไม่มีการทด (มีจำนวนหลักเท่ากัน) 5 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
4
  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 ไม่มีการทด(มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน) 8 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
5
  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 มีการทด(มีจำนวนหลักเท่ากัน) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
6
  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10,000 มีการทด (มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน) 10 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
7
  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ไม่มีการทด 11 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
8
  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 มีการทด 12 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
9
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 15 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
10
  ทบทวนการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย 16 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
11
  ทบทวนการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจาย 17 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
12
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10,000 ไม่มีการกระจาย (มีจำนวนหลักเท่ากัน) 18 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
13
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10,000 ไม่มีการกระจาย (มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน) 19 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
14
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10,000 มีการกระจาย (จำนวนหลักเท่ากัน) 22 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
15
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10,000 มีการกระจาย (จำนวนหลักไม่เท่ากัน) 23 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
16
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ไม่มีการกระจาย 24 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
17
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 มีการกระจาย 25 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
18
  การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการบวกและการลบ 26 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
19
  การบวกลบระคนที่ผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 10,000 29 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
20
  การบวกลบระคนที่ผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 100,000 30 มิ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By mayuree133711@hotmail.co.th | 17.05.18 | 14,480 93 คณิตศาสตร์
  2. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 10.07.18 | 5,136 17 คณิตศาสตร์
  3. Post By banapornl@gmail.com | 29.10.18 | 5,133 10 คณิตศาสตร์