ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 96
แผนการสอน ครูสาวิตรี หนูมาศและครูสุคนธา บูโกก
ครูผู้สอน ครูสาวิตรี หนูมาศและครูสุคนธา บูโกก
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 1
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 2
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 3
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 4
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 5
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 6
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 หน่วยที่ 7
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(นักเรียน)วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ครูสาวิตรี หนูมาศและครูสุคนธา บูโกก
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
เรื่อง 1.1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
  1. ทบทวนการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 2. ทบทวนหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และการเขียนในรูปกระจาย 1 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 10,000 2 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 4 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  1. หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 2. การเขียนจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ในรูปกระจาย 7 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน 8 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน 9 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามจำนวน 10 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ห้าจำนวน 11 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลงทีละเท่า ๆ กัน (การหาจำนวนถัดไป) 14 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑o
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน (การหาจำนวนที่หายไป) 15 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวกและการลบ
  การหาผลบวก ผลลบ จำนวนนับไม่เกิน 1,000 16 มิ.ย. 64
  การหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 17 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลบวกโดยการตั้งบวก ที่มีการทด 1 หลัก ที่ผลบวกไม่เกิน 100,000 18 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทดมากกว่า 1 หลักที่ผลบวกไม่เกิน 100,000 21 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์การบวกจำนวนนับไม่เกิน 100,000 22 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ไม่มีการกระจาย 23 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ที่มีการกระจาย 1 หลัก 24 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ที่มีการกระจายมากกว่า 1 หลัก (1) 25 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การหาผลลบโดยการตั้งลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ที่มีการกระจายมากกว่า 1 หลัก (2) 28 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์การลบ 29 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การหาเลขโดดที่หายไปในหลักต่าง ๆ ของการบวกและการลบในแนวตั้ง 30 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยค สัญลักษณ์การบวกและประโยค สัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ (1) 1 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยค สัญลักษณ์การบวกและประโยค สัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ (2) 2 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และเกมบันไดงู)
๑๔
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000 5 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๕
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า 6 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๖
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่า 7 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๗
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า 8 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๘
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 9 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง 3.1 เรขาคณิต
  รูปเรขาคณิตสองมิติ 12 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  รูปที่มีแกนสมมาตร และรูปที่ไม่มีแกนสมมาตร 13 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  จำนวนแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม 14 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  จำนวนแกนสมมาตรของวงกลม วงรี รูปหลายเหลี่ยม และรูปอื่น ๆ 15 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การพัฒนาความสามารถในการนึกภาพ (Visualization) เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตร 16 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การพัฒนาความสามารถในการนึกภาพ (Visualization) เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ 19 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การพัฒนาความสามารถในการนึกภาพ (Visualization) เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตร (1) 20 ก.ค. 64
  การพัฒนาความสามารถในการนึกภาพ (Visualization) เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตร (2) 21 ก.ค. 64
  ประโยชน์ของรูปสองมิติที่มีแกนสมมาตร 22 ก.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เวลา
เรื่อง 4.1 เวลา
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 23 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การอ่านและเขียนบอกเวลาที่มีมหัพภาค ( . ) หรือทวิภาค ( : ) 27 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที (1) 29 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที (2) 30 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที (3) 2 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยชั่วโมงและนาทีเป็นนาที 3 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยนาทีเป็นชั่วโมงและนาที 4 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยเดียวกันและหน่วยต่างกัน 5 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา 6 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑o
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา (1) 9 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๑
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา (2) 10 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๒
  โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 11 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๓
  โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 13 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๔
  ร่วมคิดร่วมทำ 16 ส.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
เรื่อง 5.1 เศษส่วน
  ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ที่เต็มหน่วยไม่เต็มหน่วยและครึ่งหน่วย 17 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การบอกและการเขียนแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ เป็นเศษส่วน (1) 18 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การบอกและการเขียนแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ เป็นเศษส่วน (2) 19 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  เศษส่วนที่เท่ากับ 1 20 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  1 หน่วยของเศษส่วน 23 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม )
  การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน 24 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม
  การเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน 25 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน 26 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  1. เศษส่วนที่เท่ากับ 1/2 2. การเปรียบเทียบเศษส่วนโดยเทียบเคียงกับ 1/2 และ 1 27 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  1. การเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน 2. การเรียงลำดับเศษส่วนโดยใช้การเทียบเคียงกับ 1/2 หรือ 1 30 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 (1) 31 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 (2) 1 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน (1) 2 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน (2) 3 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน (1) 6 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๖
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน (2) 7 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๗
  ความหมายของเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวกเศษส่วน การลบเศษส่วน 8 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ
เรื่อง 6.1 สถิติ
  1. การอ่านแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนดรูป 1 รูปแทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย 2. การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 9 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด))
  1. การอ่านแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกำหนดรูป 1 รูปแทนด้วยข้อกำหนดอื่น ๆ 2. การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบ 10 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม))
  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม 13 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต 14 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  เขียนแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนด 1 รูปแทน 2 หน่วย 15 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  1. การเขียนแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนดหนึ่งรูปแทน 5 หน่วย 2. การเขียนแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนดหนึ่งรูปแทน 10 หน่วย 16 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  1. การตั้งคำถามเพื่อค้นหาคำตอบจากประเด็นที่สนใจ 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามและการสังเกต 3. การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ 17 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การอ่านตารางทางเดียว 20 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนตารางทางเดียว (1) 21 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑o
  การเขียนตารางทางเดียว (2) 22 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๑
  การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว 23 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
เรื่อง 7.1 เงิน
  1. ชนิดและค่าของเงินเหรียญ 2. การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญ 27 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  1. เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ 2. ธนบัตรชนิดต่าง ๆ 28 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  1. เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ 2. การแลกเงินเหรียญ 29 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  ธนบัตรชนิดต่าง ๆ และการแลกเงิน 30 ก.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์ 1 ต.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  1. การบอกจำนวนเงิน ทั้งหมดเป็นบาทและสตางค์ 2. การเขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน 4 ต.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การเปรียบเทียบจำนวนเงิน 5 ต.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกและการลบจำนวนเงิน 6 ต.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การคูณจำนวนเงิน 7 ต.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การหารจำนวนเงิน 8 ต.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  เงินทอน 11 ต.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับเงิน 12 ต.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับเงิน 14 ต.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การอ่านบันทึกรายรับรายจ่าย 15 ต.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย 18 ต.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๖
  ทบทวนเรื่อง เงินและการนำเงินไปใช้ - การแลกเงิน - การเปรียบเทียบจำนวนเงิน - การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด - การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย 19 ต.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
๑๗
  โจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา ใช้เทปซ้ำ EP50 20 ต.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ