ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 96
แผนการสอนโดย ครูสาวิตรี หนูมาศ และ ครูสุคนธา บูโกก
ครูผู้สอน ครูสาวิตรี หนูมาศและครูสุคนธา บูโกก

ครูสาวิตรี หนูมาศและครูสุคนธา บูโกก
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 2.2 การคูณ การหาร
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับ 10 20 30 …90 1 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับ 100 200 300 … 900 2 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับ 1,000 2,000 3,000 … 9,000 3 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลักโดยการตั้งคูณ 6 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลคูณจำนวนหนึ่งหลัก กับจำนวนสามหลัก โดยการตั้งคูณ (มีการทด) (1) 7 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลคูณจำนวนหนึ่งหลัก กับจำนวนสามหลัก โดยการตั้งคูณ (มีการทด) (2) 8 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสี่หลักโดยการตั้งคูณ 9 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลคูณของจำนวนสองหลักกับ 10 20 30 ... 90 10 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลคูณของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณ (1) 13 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การหาผลคูณของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณ (2) 14 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณ 15 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๒
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณ 16 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๓
  การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ (1) 17 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๔
  การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ (2) 20 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๕
  การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ 21 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๖
  กิจกรรมร่วมคิดร่วมทำ "วงล้อตัวเลขกับการคูณ" 22 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๗
  ทบทวนการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารหนึ่งหลัก 23 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลัก และเป็นการหารลงตัว โดยการหารยาว 24 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๙
  การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลักและเป็นการหารไม่ลงตัว โดยการหารยาว 27 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒o
  การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารหนึ่งหลักและผลหารสองหลักโดยการหารยาว และเป็นการหารลงตัว 28 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๑
  การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารหนึ่งหลักและผลหารสองหลักโดยการหารยาวและเป็นการหารไม่ลงตัว 29 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๒
  การหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลัก และตัวหารหนึ่งหลัก โดยการหารยาวและเป็นการหารลงตัว 30 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๓
  การหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลัก และตัวหารหนึ่งหลัก โดยการหารยาวและเป็นการหารไม่ลงตัว 1 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๔
  การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก โดยการหารยาวและเป็นการหารลงตัว 4 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๕
  การหาผลหารที่ตัวตั้งสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารยาวและเป็นการหารไม่ลงตัว 6 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๖
  การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก โดยการหารสั้นและเป็นการหารลงตัว 7 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๗
  การหาผลหารที่ตัวตั้งไม่เกิน สี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลัก โดยการหารสั้นและเป็นการหารไม่ลงตัว 8 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๘
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารที่ ตัวตั้งไม่เกินสี่หลัก 12 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๙
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารลงตัว 13 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓o
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารไม่ลงตัว 14 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๑
  การสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพและประโยคสัญลักษณ์การหาร 15 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๒
  กิจกรรมร่วมคิดร่วมทำ “เติมเลขโดดที่หายไป” 18 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๓๓
  ทบทวนการบวก ลบ คูณ หารระคน จำนวนนับไม่เกิน 1,000 19 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๓๔
  การบวก ลบระคน 20 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๓๕
  การคูณ หารระคน 21 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๓๖
  การบวก ลบ คูณ หารระคน 22 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๗
  การบวก ลบ คูณ หารระคน (ที่มี 2 วงเล็บ) 25 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๘
  การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หารระคน (1) 26 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๙
  การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หารระคน (2) 27 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๔o
  สถานการณ์การบวก ลบระคน 28 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๔๑
  สถานการณ์การคูณ หารระคน 2 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๒
  สถานการณ์การบวก ลบ คูณ หารระคน 3 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๓
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (1) 4 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๔๔
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (2) 5 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๔๕
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (3) 8 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๔๖
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (4) 9 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๔๗
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (1) 10 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๔๘
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (2) 11 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๔๙
  1.การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน 2.การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบ คูณ หารระคน 12 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยที่ 8 การวัด
เรื่อง 2.1 การวัด
  ทบทวนการวัดและบอกความยาวของสิ่งต่าง ๆ เป็นเมตรและเซนติเมตร 15 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การวัดและบอกความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร 17 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 18 ม.ค. 67 (แบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว 19 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การบอกระยะทางเป็นกิโลเมตรและเมตร 22 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 23 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 24 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การเลือกเครื่องวัดความยาวและหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม 25 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  การบวกและการลบเกี่ยวกับความยาว 26 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การคูณเกี่ยวกับความยาว 29 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การหารเกี่ยวกับความยาว 30 ม.ค. 67 (แบบฝึกหัด)
๑๒
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว 31 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  โจทย์ปัญหาการคูณ และโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาว (1) 1 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  โจทย์ปัญหาการคูณ และโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาว (2) 2 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  ร่วมคิดร่วมทำ 5 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๖
  ทบทวนการวัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม 6 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  1. การวัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม 2. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบต่าง ๆ 7 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๘
  1. การวัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม 2. เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดต่าง ๆ 3. การแนะนำหน่วยน้ำหนัก เมตริกตัน (metric ton) หรือ ตัน (ton) 8 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๑๙
  การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสมและการเลือกใช้หน่วยน้ำหนักที่เหมาะสม 9 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒o
  การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และเป็นขีด 12 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๒๑
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมและกรัมกับกรัม 13 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๒
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักตันและกิโลกรัมกับกิโลกรัม 14 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๓
  การเปรียบเทียบน้ำหนัก 15 ก.พ. 67 (แบบฝึกหัด)
๒๔
  การบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก 16 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๕
  การคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก 19 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๖
  การหารเกี่ยวกับน้ำหนัก 20 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๗
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก 21 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๘
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า 22 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๙
  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก (1) 23 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓o
  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก (2) 27 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓๑
  ร่วมคิดร่วมทำ 28 ก.พ. 67
๓๒
  การวัดปริมาตรของของเหลวและของแห้งด้วยเครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐาน 29 ก.พ. 67
๓๓
  การวัดและบอกปริมาตรของของเหลวเป็นมิลลิลิตร 1 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๓๔
  การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร 4 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๓๕
  การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม 5 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๓๖
  การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 6 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๓๗
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตร (1) 7 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓๘
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตร (2) 8 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๓๙
  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ 11 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๔o
  การบวกและการลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ 12 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๑
  การคูณเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ 13 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๔๒
  การหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ 14 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๓
  โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ (1) 15 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๔๔
  โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ (2) 18 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๔๕
  โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ (1) 19 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๔๖
  โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ (2) 20 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ