ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 169
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 บทที่ 7 การคูณ
1
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับ 100 200 … 900 และการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับ 1,000 2,000 … 9,000 1 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
2
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลักโดยการตั้งคูณ (1) 2 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
3
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลักโดยการตั้งคูณ (2) 3 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
4
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสี่หลักโดยการตั้งคูณ 4 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
5
  การหาผลคูณของจำนวนสองหลักกับ 10 20 30 … 90 7 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
6
  การหาผลคูณของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณ (1) 8 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
7
  การหาผลคูณของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณ (2) 9 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
8
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ 14 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
9
  โจทย์ปัญหาการคูณ 15 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
เรื่อง 1.2 บทที่ 8 การหาร
1
  การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลักโดยการหารยาว (1) 16 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
2
  การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลักโดยการหารยาว (2) 17 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
3
  การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารหนึ่งหลักและผลหารสองหลักโดยการหารยาว 18 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
4
  การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสามหลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารยาว 21 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
5
  การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสี่หลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารยาว 22 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
6
  การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารสั้น 23 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
7
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร 24 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
8
  โจทย์ปัญหาการหาร (1) 25 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
9
  โจทย์ปัญหาการหาร (2) 28 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
เรื่อง 1.3 บทที่ 9 การวัดความยาว
1
  การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร 29 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
2
  ความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร 30 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
3
  การเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสม 4 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
4
  การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 5 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
5
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 6 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
6
  การเปรียบเทียบความยาว 7 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
7
  การบวกและการลบเกี่ยวกับความยาว 8 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
8
  การคูณและการหารเกี่ยวกับความยาว 11 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
9
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว (1) 12 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
10
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว (2) 13 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
เรื่อง 1.4 บทที่ 10 การวัดน้ำหนัก
1
  การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม (1) 14 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
2
  การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม 15 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
3
  การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 18 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
4
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก (1) 19 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
5
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก (2) 20 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
6
  การเปรียบเทียบน้ำหนัก 21 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
7
  การบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก 22 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
8
  การคูณและการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก 25 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
9
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก (1) 26 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
10
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก (2) 27 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
11
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก (3) 28 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
เรื่อง 1.5 บทที่ 11 การวัดปริมาตร
1
  การวัดปริมาตรและความจุเป็นมิลลิลิตร 29 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
2
  การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร 1 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
3
  การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม 2 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
4
  การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 3 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
5
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตร 4 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
6
  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ 5 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
7
  การบวกและการลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ 8 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
8
  การคูณและการหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ 9 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
9
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ (1) 10 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
10
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ (2) 11 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
เรื่อง 1.6 บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน
1
  การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน 15 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัด เฉลยและใบกิจกรรม)
2
  การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หารระคน 16 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัด เฉลยและใบกิจกรรม)
3
  สถานการณ์การบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ขั้นตอน 17 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัด เฉลยและใบกิจกรรม)
4
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ขั้นตอน (1) 18 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัด เฉลยและใบกิจกรรม)
5
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ขั้นตอน (2) 19 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัด เฉลยและใบกิจกรรม)
6
  การสร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน 22 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
เรื่อง 1.7 บทที่ 7 การคูณ
1
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับ 100 200 … 900 และการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับ 1,000 2,000 … 9,000 23 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
2
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลักโดยการตั้งคูณ (1) 24 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
3
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลักโดยการตั้งคูณ (2) 25 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
4
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสี่หลักโดยการตั้งคูณ 1 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
5
  การหาผลคูณของจำนวนสองหลักกับ 10 20 30 … 90 2 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
6
  การหาผลคูณของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณ (1) 3 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
7
  การหาผลคูณของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณ (2) 4 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
8
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ 5 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
9
  โจทย์ปัญหาการคูณ 8 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
เรื่อง 1.8 บทที่ 8 การหาร
1
  การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลักโดยการหารยาว (1) 9 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
2
  การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารหนึ่งหลักโดย การหารยาว (2) 10 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
3
  การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารหนึ่งหลักและผลหารสองหลักโดยการหารยาว 11 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
4
  การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสามหลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารยาว 12 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
5
  การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสี่หลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารยาว 15 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
6
  การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารสั้น 16 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
7
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร 17 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
8
  โจทย์ปัญหาการหาร (1) 18 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
9
  โจทย์ปัญหาการหาร (2) 19 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
เรื่อง 1.9 บทที่ 11 การวัดปริมาตร
1
  การวัดปริมาตรและความจุเป็นมิลลิลิตร 22 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
2
  การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม 23 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
3
  การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร 24 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
4
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตร 25 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
5
  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ 26 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
6
  การบวกและการลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ 29 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
7
  การคูณและการหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ 30 มี.ค.64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
8
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ (1) 31 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
9
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ (2) 1 เม.ย. 64 (มีแบบฝึกหัดและเฉลย)
เรื่อง 1.10 บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน
1
  การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 2 เม.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด เฉลยและใบกิจกรรม)
2
  การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หารระคน 5 เม.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด เฉลยและใบกิจกรรม)
3
  สถานการณ์การบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ขั้นตอน 7 เม.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด เฉลยและใบกิจกรรม)
4
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ขั้นตอน (1) 8 เม.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด เฉลยและใบกิจกรรม)
5
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ขั้นตอน (2) 9 เม.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด เฉลยและใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By mayuree133711@hotmail.co.th | 17.05.18 | 15,904 95 คณิตศาสตร์
  2. Post By banapornl@gmail.com | 29.10.18 | 6,147 10 คณิตศาสตร์
  3. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 10.07.18 | 5,916 18 คณิตศาสตร์