ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 123
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์

ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 บทที่ 1 จํานวนนับไม่เกิน 100,000
1
  จำนวนนับไม่เกิน 10,000 1 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  จำนวนนับไม่เกิน 100,000 2 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  หลักและค่าเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 3 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  การเปรียบเทียบจำนวน 8 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  การเรียงลำดับจำนวน 9 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ทีละเท่า ๆ กัน 10 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 บทที่ 7 เงิน
1
  1. เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ 2. ธนบัตรชนิดต่าง ๆ 3. การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญ 13 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  1. การบอกจำนวนเงินทั้งหมดเป็นบาทและสตางค์ 2. การเขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน 14 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  ความสัมพันธ์ของบาทและสตางค์ 15 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  การบวก เกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาทและสตางค์ 16 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  การลบ เกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาทและสตางค์ 17 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  1. เงินทอน 2. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาท 20 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
7
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาท และสตางค์ 21 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
8
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาท และสตางค์ 22 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
9
  การอ่านบันทึกรายรับรายจ่าย 23 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
10
  การบันทึกรายรับ รายจ่าย 24 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
11
  การบันทึกรายรับ รายจ่าย 29 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 บทที่ 2 การบวก และการลบจำนวนนับ ไม่เกิน 100,000
1
  การหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทด 30 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  การหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีการทด 31 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  การหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจาย 3 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  การหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจาย 4 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก 5 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การลบ 6 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
7
  โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ (1) 7 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
8
  โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ (2) 10 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 บทที่ 3 เวลา
1
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 11 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การอ่านและการเขียนบอกเวลาที่มีมหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) 13 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที (1) 14 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที (2) 17 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที (3) 18 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
6
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา 19 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
7
  การเปรียบเทียบระยะเวลา 20 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
8
  การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา 21 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
9
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา และระยะเวลา(1) 24 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
10
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา (2) 25 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
11
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา (3) 26 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.5 บทที่ 4 รูปเรขาคณิต
1
  รูปที่มีแกนสมมาตร 27 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  รูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกน 28 ส.ค. 63 (แบบฝึกหัด)
3
  การประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตร (1) 31 ส.ค. 63 (แบบฝึกหัด)
4
  การประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตร (2) 1 ก.ย. 63 (แบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.6 บทที่ 5 แผนภูมิรูปภาพ
1
  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล 2 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 3 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การเขียนแผนภูมิรูปภาพ 8 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การอ่านตารางทางเดียว 9 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การเขียนตารางทางเดียว 10 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.7 บทที่ 6 เศษส่วน
1
  การอ่านและการเขียนเศษส่วน (1) 11 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การอ่านและการเขียนเศษส่วน (2) 14 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน 15 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน 16 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน 17 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
6
  การเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน 18 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
7
  การบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน 21 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
8
  การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน 22 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
9
  โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน (1) 23 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
10
  โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน (2) 24 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.8 บทที่ 2 การบวก และการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 (Rerun)
1
  การหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทด 25 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีการทด 28 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจาย 29 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจาย 30 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์การบวก 1 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
6
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์การลบ 2 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
7
  โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา การลบ (1) 5 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
8
  โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา การลบ (2) 6 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.9 บทที่ 3 เวลา (Rerun)
1
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 7 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การอ่านและการเขียนบอกเวลาที่มีมหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) 8 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที (1) 9 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที (2) 12 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที (3) 14 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
6
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา 15 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
7
  การเปรียบเทียบระยะเวลา 16 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
8
  การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา 19 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
9
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา (1) 20 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
10
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา (2) 21 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.10 บทที่ 4 รูปเรขาคณิต (Rerun)
1
  รูปที่มีแกนสมมาตร 22 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  รูปที่มีแกนสมมาตรหลายแกน 26 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตร (1) 27 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตร (2) 28 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.11 บทที่ 5 แผนภูมิรูปภาพ (Rerun)
1
  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล 29 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 30 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การเขียนแผนภูมิรูปภาพ 2 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การอ่านตารางทางเดียว 3 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การเขียนตารางทางเดียว 4 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.12 บทที่ 6 เศษส่วน (Rerun)
1
  การอ่านและการเขียนเศษส่วน (1) 5 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การอ่านและการเขียนเศษส่วน (2) 6 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน 9 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน 10 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
5
  การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน 11 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
6
  การเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน 12 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)
7
  การบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน 13 พ.ย. 63 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By mayuree133711@hotmail.co.th | 17.05.18 | 14,547 93 คณิตศาสตร์
  2. Post By banapornl@gmail.com | 29.10.18 | 5,244 10 คณิตศาสตร์
  3. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 10.07.18 | 5,243 17 คณิตศาสตร์