ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 23
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ(ประวัติศาสตร์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 เรียนรู้วันเวลา
1
  การบอกและการอ่าน วัน เดือน ปี 14 ก.ค. 63 (มีแบบทดสอบก่อนเรียน)
2
  การเทียบศักราช 21 ก.ค. 63
เรื่อง 1.2 ย้อนรอยอดีต
1
  การบอกประวัติส่วนตัว โรงเรียนและชุมชน 4 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การนำเสนอข้อมูลและการพูดแนะนำตัวเอง 11 ส.ค. 63
เรื่อง 1.3 ชุมชนของเรา
1
  ชุมชนของเรา 1 18 ส.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
2
  ชุมชนของเรา 2 25 ส.ค. 63
เรื่อง 1.4 วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
1
  วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 1 1 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
2
  วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 2 8 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณี
1
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณี 1 15 ก.ย. 63
2
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณี 2 22 ก.ย. 63 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน
1
  เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน (1 ) 29 ก.ย. 63 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
2
  เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน (2) 6 ต.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
3
  ทิศ และที่ตั้ง 20 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
4
  ศาสนาและความเชื่อ 27 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
5
  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 3 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน 10 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ