ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ ) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ 3 แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
1
  ใส่ใจใฝ่รู้สู่สัญลักษณ์ไทย วันที่ 1 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรอยุธยา) วันที่ 8 ธ.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
3
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรกรุงธนบุรี) วันที่ 15 ธ.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
4
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (กษัตริย์ผู้ผู้สถาปนาอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์) วันที่ 22 ธ.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
5
  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย) วันที่ 29 ธ.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
6
  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 5 ม.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
7
  ชาวบ้านบางระจัน วันที่ 12 ม.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
8
  พระยาพิชัยดาบหัก วันที่ 19 ม.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
9
  ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร วันที่ 26 ม.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
10
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 2 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
11
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 9 ก.พ. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
12
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 16 ก.พ. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 2 สัมพันธ์ฉันท์มิตร
1
  การทักทาย/อากัปกริยาของประเทศในกลุ่มอาเซียน วันที่ 23 ก.พ. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
2
  ธรรมเนียมปฏิบัติ 1 วันที่ 2 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  สัมพันธ์ฉันท์มิตร 2 ธรรมเนียมปฏิบัติ 2 วันที่ 9 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรอยุธยา) 16 มี.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
5
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรกรุงธนบุรี) 23 มี.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
6
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์) 30 มี.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ