ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์

ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง 2.1 ภูมิใจในท้องถิ่น
  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน 27 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน 3 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน 10 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ 17 ส.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิทัศน์)
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง 24 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้ 31 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
  ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคม 14 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
  ประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา 21 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
๑o
  ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน 28 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
๑๑
  การเทียบศักราชในชีวิตประจำวัน ใช้เทปซ้ำ EP3 5 ต.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๒
  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน ใช้เทปซ้ำ EP9 12 ต.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ