ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 96
แผนการสอนโดย ครูอนุชา อินทร์พ่วง และ ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูอนุชา อินทร์พ่วง และ ครูเกศวลี มะลิโชติ

ครูอนุชา อินทร์พ่วง และ ครูเกศวลี มะลิโชติ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
เรื่อง 1.1 โรงเรียนของเรา
  การทักทาย 17 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สระในภาษาไทย 18 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สระสร้างสรรค์ 19 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สระประสมชวนคิด 20 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สระมหัศจรรย์ (-ะ เปลี่ยนรูปเป็น -ั ) และ (เ-ะ เปลี่ยนรูปเป็น เ -็ ) 23 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สระมหัศจรรย์ (แ-ะ เปลี่ยนรูปเป็น แ -็ ) และ (เ-อ เปลี่ยนรูปเป็น เ - ิ) 24 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สระมหัศจรรย์ (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (-ั ว) ลดรูป) 25 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ครบเครื่องเรื่องสระ 26 พ.ค. 65 (มีใบความรู้)
  สรุปความรู้สระในภาษาไทย 27 พ.ค. 65 (มีใบความรู้)
๑o
  สร้างสรรค์ชิ้นงาน 30 พ.ค. 65 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความกรุณาพาสุขใจ
เรื่อง 4.1 ความกรุณาพาสุขใจ
  เรียงลำดับเหตุการณ์ (แม่กาเหว่ารักลูก) 29 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  เรียงลำดับเหตุการณ์ (นกเขาเถื่อน) 30 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก่) 1 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ตอบคำถามเชิงเหตุผล (เด็กน้อย) 4 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ตอบคำถามเชิงเหตุผล (วิชาหนาเจ้า) 5 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  หลานยายกะตา (นิทานลูกโซ่) 6 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (หลานยายกะตา) 7 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พระคุณนี้มีค่า 8 ก.ค. 65 (มีใบความรู้)
  เรื่องเล่าของแม่ (การเล่ารายละเอียดจากเรื่อง ที่ฟังและดู) 11 ก.ค. 65 (มีใบความรู้)
๑o
  ผู้มีพระคุณของฉัน 12 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อักษรหรรษา
เรื่อง 5.1 อักษรหรรษา
  อักษรควบกล้ำ (ร ควบ) 18 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  อักษรควบกล้ำ (ล ควบ) 19 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  อักษรควบกล้ำ (ว ควบ) 20 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  อักษรควบกล้ำ ( ทร เปลี่ยนเสียงเป็น ซ ) 21 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  อักษรควบกล้ำ (จ ซ ศ ส ออกเสียงเฉพาะตัวหน้า) 22 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ควบกล้ำนำไปใช้ 25 ก.ค. 65 (มีใบงาน)
  อักษรสามหมู่ (อักษรสูง) 26 ก.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ สื่อวีดิทัศน์ และคลิปเสียง)
  อักษรสามหมู่ (อักษรกลาง) 27 ก.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ สื่อวีดิทัศน์ และคลิปเสียง)
  อักษรสามหมู่ (อักษรต่ำ) 1 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ สื่อวีดิทัศน์ และคลิปเสียง)
๑o
  อักษรสร้างสรรค์ (สูง กลาง ต่ำ) 2 ส.ค. 65 (มีแบบประเมินตนเอง แบบบันทึกการเรียนรู้ และสื่อวีดิทัศน์)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศึกษาชนิดคำไทย
เรื่อง 6.1 ศึกษาชนิดคำไทย
  อักษรนำ (ออกเสียงพยางค์เดียว) 3 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  อักษรนำ (อักษรสูงนำต่ำเดี่ยว) 4 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  อักษรนำ (อักษรกลางนำต่ำเดี่ยว) 5 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  อักษรนำจำไปใช้ (พีระมิดอักษรนำ) 8 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  คำนาม 9 ส.ค. 65 (มีใบความรู้ และคลิปเสียง)
  คำสรรพนาม 10 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  คำกริยา 11 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  สร้างสรรค์ชิ้นงาน (คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา) 15 ส.ค. 65 (มีใบความรู้ และคลิปเสียง)
  สัญลักษณ์น่ารู้ 16 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  สัญลักษณ์น่ารู้ (ป้ายจราจรประเภทบังคับ และป้ายเตือน) 17 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สื่อสารผ่านประโยค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ภาษาไทยถูกใจได้หลักการ
เรื่อง 8.1 ภาษาไทยถูกใจได้หลักการ
  คำที่ประวิสรรชนีย์ 31 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  คำที่ประวิสรรชนีย์ (พยางค์หน้า) 1 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  คำที่ประวิสรรชนีย์ (พยางค์หลัง) 2 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ 5 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  ชวนคิดทบทวน (คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์) 6 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  คำที่อ่านออกเสียงบัน (บัน บัญ บัณ บัล บรร) 7 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทบทวนชวนคิด (คำที่อ่านออกเสียงบัน) 8 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  รร (ร หัน) 9 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทบทวนชวนคิด (ร หัน) 12 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เขียนสนุกแสนสุขสันต์
เรื่อง 9.1 เขียนสนุกแสนสุขสันต์
  การเขียนบันทึกประจำวัน 13 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนบันทึกความรู้ 14 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทบทวนชวนคิด มาตรา ก กา และการเขียนลำดับเรื่อง 15 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทบทวนชวนคิด มาตรา กง และการเขียนบรรยายภาพ 16 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทบทวนชวนคิด มาตรา กม และการเขียนเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ 19 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทบทวนชวนคิด มาตรา เกย และเขียนคำคล้องจอง 20 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทบทวนชวนคิด มาตรา เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ 21 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทบทวนชวนคิด มาตรา กก กบ และการเขียนบันทึกการฟังและการอ่าน 22 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทบทวนชวนคิด มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน 23 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
เรื่อง 10.1 เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 26 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนบรรยายภาพ 27 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทบทวนชวนคิด (ส่วนประกอบของประโยค) 28 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ คลิปเสียง)
  ทบทวนชวนคิด (คำนาม) 29 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  ทบทวนชวนคิด (คำสรรพนาม) 30 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  ทบทวนชวนคิด (คำกริยา) 3 ต.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  ทบทวนชวนคิด (ประโยคบอกเล่า และประโยคคำถาม) 4 ต.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)
  ทบทวนชวนคิด (ประโยคคำสั่ง ประโยคขอร้อง และประโยคปฏิเสธ) 5 ต.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ แบบประเมินตนเอง แบบบันทึกการเรียนรู้ และคลิปเสียง)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ