ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 123
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ

ครูเกศวลี มะลิโชติ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 โรงเรียนของเรา
1
  โรงเรียนของเรา (1) 1 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  โรงเรียนของเรา (2) 2 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 สวัสดีเพื่อนใหม่
1
  สวัสดีเพื่อนใหม่ (1) 3 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สวัสดีเพื่อนใหม่ (2) 8 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 วันเปิดเทอม
1
  วันเปิดเทอม (1) 9 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  วันเปิดเทอม (2) 10 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 หน้าที่ของเรา
1
  หน้าที่ของเรา (1) 13 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  หน้าที่ของเรา (2) 14 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 มารยาทดีมีน้ำใจ
1
  มารยาทดีมีน้ำใจ (1) 15 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  มารยาทดีมีน้ำใจ (2) 16 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 แม่ ก กา พาสนุก
1
  แม่ ก กา พาสนุก (1 ) 17 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  แม่ ก กา พาสนุก (2) 20 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 แม่ กง คงอยู่
1
  แม่ กง คงอยู่ (1) 21 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  แม่ กง คงอยู่ (2) 22 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน
1
  อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน (1) 23 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน (2) 24 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 หนูแจ๋วขายว่าว
1
  หนูแจ๋วขายว่าว ( 1 ) 29 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  หนูแจ๋วขายว่าว (2) 30 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 แม่เกย เคยเรียน
1
  แม่เกย เคยเรียน (1) 31 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  แม่เกย เคยเรียน (2) 3 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.11 กิริยาวาจาดี
1
  กิริยาวาจาดี (1 ) 4 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  กิริยาวาจาดี ( 2) 5 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.12 แม่ดอกรัก
1
  แม่ดอกรัก (1) 6 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  แม่ดอกรัก (2) 7 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.13 แม่กด สดใส
1
  แม่กด สดใส (1) 10 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  แม่กด สดใส (2) 11 ส.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.14 แม่กบ ครบถ้วน
1
  แม่กบ ครบถ้วน (1) 13 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  แม่กบ ครบถ้วน (2) 14 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.15 สักวาหวานอื่น
1
  สักวาหวานอื่น (1) 17 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สักวาหวานอื่น (2) 18 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.16 กาเหว่า
1
  กาเหว่า (1) 19 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
2
  กาเหว่า (2) 20 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.17 ดาวลูกไก่
1
  ดาวลูกไก่ (1) 21 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
2
  ดาวลูกไก่ (2) 24 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.18 อักษรสามหมู่
1
  อักษรสามหมู่ (1) 25 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  อักษรสามหมู่ (2) 26 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.19 วรรณยุกต์
1
  วรรณยุกต์ (1) 27 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  วรรณยุกต์ (2) 28 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.20 นกเขาเถื่อน
1
  นกเขาเถื่อน (1) 31 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
2
  นกเขาเถื่อน (2) 1 ก.ย. 63 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.21 ลิงคิดเพลินใจ
1
  ลิงคิดเพลินใจ (1) 2 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ลิงคิดเพลินใจ (2) 3 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.22 แหวนแสนสนุก
1
  แหวนแสนสนุก (1) 8 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  แหวนแสนสนุก (2) 9 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.23 ควบกล้ำนำไปใช้
1
  ควบกล้ำนำไปใช้ (1) 10 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ควบกล้ำนำไปใช้ (2) 11 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.24 อักษรนำจำให้ดี
1
  อักษรนำจำให้ดี (1) 14 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  อักษรนำจำให้ดี (2) 15 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.25 วิชาหนาเจ้า
1
  วิชาหนาเจ้า (1) 16 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  วิชาหนาเจ้า (2) 17 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.26 คำนาม
1
  คำนาม (1) 18 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  คำนาม (2) 21 ก.ย. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.27 คำสรรพนาม
1
  คำสรรพนาม (1) 22 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  คำสรรพนาม (2) 23 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.28 ป่าชายเลน
1
  ป่าชายเลน (1) 24 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ป่าชายเลน (2) 25 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.29 คำกริยา
1
  คำกริยา (1) 28 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  คำกริยา (2) 29 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.30 ความรู้นอกห้องเรียน
1
  ความรู้นอกห้องเรียน (1) 30 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
2
  ความรู้นอกห้องเรียน (2) 1 ต.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.31 รู้จักนกอีแจว
1
  รู้จักนกอีแจว (1) 2 ต.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  รู้จักนกอีแจว (2) 5 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.32 รู้ทันคำถาม
1
  รู้ทันคำถาม (1) 6 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  รู้ทันคำถาม (2) 7 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.33 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
1
  เด็กเอ๋ยเด็กน้อย (1) 8 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  เด็กเอ๋ยเด็กน้อย (2) 9 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.34 รู้ดีเครื่องหมายตอน
1
  รู้ดีเครื่องหมายตอน (1) 12 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  รู้ดีเครื่องหมายตอน (2) 14 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.35 อ่านได้ใช้เป็น
1
  อ่านได้ใช้เป็น (1) 15 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  อ่านได้ใช้เป็น (2) 16 ต.ค.. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.36 คำที่ประวิสรรชนีย์
1
  คำที่ประวิสรรชนีย์ (1) 19 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  คำที่ประวิสรรชนีย์ (2) 20 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.37 น้ำใจกระจิบ
1
  น้ำใจกระจิบ (1) 21 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  น้ำใจกระจิบ (2) 22 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.38 คำที่ออกเสียงบัน
1
  คำที่ออกเสียงบัน (1) 26 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  คำที่ออกเสียงบัน (2) 27 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.39 นกกระจาบ
1
  นกกระจาบ (1) 28 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  นกกระจาบ (2) 29 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.40 คำคล้องจอง
1
  คำคล้องจอง (1) 30 ต.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  คำคล้องจอง (2) 2 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.41 สระเปลี่ยนไป
1
  สระเปลี่ยนไป (1) 3 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สระเปลี่ยนไป (2) 4 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.42 ตัวสะกดสดใส
1
  ตัวสะกดสดใส (1) 5 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ตัวสะกดสดใส (2) 6 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.43 ตัวสะกดมากมาย
1
  ตัวสะกดมากมาย (1) 9 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ตัวสะกดมากมาย (2) 10 พ.ย. 63
เรื่อง 1.44 ตัวสะกดหลากหลาย
1
  ตัวสะกดหลากหลาย (1) 11 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ตัวสะกดหลากหลาย (2) 12 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.45 วรรณยุกต์สุขใจ
1
  วรรณยุกต์สุขใจ (1) 13 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ