ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 95
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติและครูอนุชา อินทร์พ่วง
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติและครูอนุชา อินทร์พ่วง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูเกศวลี มะลิโชติและครูอนุชา อินทร์พ่วง
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 11 ชื่อหน่วย ไตร่ตรองลองพูด
เรื่อง 1.1 ชื่อหน่วย ไตร่ตรองลองพูด
  การอ่านออกเสียง และคิดไตร่ตรอง 1 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การใช้พจนานุกรม 2 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำและความหมาย 3 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การจับใจความสำคัญจากนิทาน 4 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน 5 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คัดลายมือเอกลักษณ์ไทย 8 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คัดลายมือและคิดวิเคราะห์ 9 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำคล้องจอง 10 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำขวัญ 11 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  การสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ 12 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 12 ชื่อหน่วย พิสูจน์วิชาหนาเจ้า
เรื่อง 2.1 ชื่อหน่วย พิสูจน์วิชาหนาเจ้า
  การอ่านออกเสียง เรื่อง มนุษย์กับการบิน 15 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การลำดับเหตุการณ์ และคาดคะเนเหตุการณ์ 16 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  บทอาขยานวิชาหนาเจ้า (1) 17 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  บทอาขยานวิชาหนาเจ้า (2) 18 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำ 19 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ 22 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ฝึกเขียนเรื่องตามจินตนาการ 23 พ.ย. 64 (มีใบงาน)
  คำที่ใช้ ฑ ฤ ฤๅ (1) 24 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำที่ใช้ ฑ ฤ ฤๅ (2) 25 พ.ย. 64 (มีใบงาน)
๑o
  คำที่มีพยัญชนะ และสระไม่ออกเสียง 26 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยที่ 13 ชื่อหน่วย เรามาบันทึก
เรื่อง 3.1 ชื่อหน่วย เรามาบันทึก
  การอ่านออกเสียงเรื่องสั้น 29 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่าน 30 พ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การพูดเล่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 1 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนบันทึกประจำวัน (1) 2 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนบันทึกประจำวัน (2) 3 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำที่มีตัวการันต์ (1) 7 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำที่มีตัวการันต์ (2) 8 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และบทอ่าน)
  การสรุปความรู้จากนิทาน 9 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การพูดแสดงความคิดเห็น 13 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  การแสดงความคิดเห็น 14 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และบทอ่าน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยที่ 14 ชื่อหน่วย ฝึกภาษาถิ่น
เรื่อง 4.1 ชื่อหน่วย ฝึกภาษาถิ่น
  การอ่านออกเสียงในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ 15 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  บทร้อยกรองในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ 16 ธ.ค. 64 (มีใบความรู้ และบทอ่าน)
  การเขียนสรุปเรื่องและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 17 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นเหนือ 20 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้ 21 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทบทวนชวนคิด (ภาษาถิ่น) 22 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การพูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก 23 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนบรรยายคน 24 ธ.ค. 64
  การเขียนบรรยายสัตว์และสิ่งของ 27 ธ.ค. 64
๑o
  การเขียนบรรยายสถานที่ 28 ธ.ค. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ