ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 25
แผนการสอน นายสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน นายสิปปกร ศรีพรหมทอง

นายสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ 1 วิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 การใช้งานซอฟต์แวร์
1
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (1) 19 พ.ค. 63(มีใบงาน)
2
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (2) 26 พ.ค. 63(มีใบงาน)
3
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (3) 2 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
4
  การจัดการไฟล์ (1) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ 1 วิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (1) 16 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (2) 23 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ 1 วิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 3 การแก้ปัญหา
1
  การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน (1) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ