ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง 12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่1 ครอบครัวอุ่นจิต
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง 12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่2 ช่างคิดซ่อมแซม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ