ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 21
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล

ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ศิลปะ,กอท.)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ