ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 รายวิชาการงานอาชีพ
1
  แนะนำบทเรียน / ทดสอบก่อนเรียน 13 ก.ค. 2563
2
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 20 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (วิธีการแต่งกาย เสื้อผ้า) 3 ส.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (วิธีการแต่งกาย เครื่องแต่งกาย) 10 ส.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  การใช้ของใช้ส่วนตัว 17 ส.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  การจัดเก็บเสื้อผ้า 24 ส.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน 31 ส.ค. 2563
8
  รู้จักอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน 14 ก.ย. 2563
9
  หนูน้อยนักประดิษฐ์ (ประดิษฐ์กล่องใส่ของ) 21 ก.ย. 2563
10
  งานเกษตรน่ารู้ (อุปกรณ์ในการทำงานเกษตร) 28 ก.ย. 2563
11
  งานเกษตรน่ารู้ (การจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตร) 5 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
12
  งานเกษตรน่ารู้ (การจำแนกประเภทของพืช) 12 ต.ค. 2563
13
  เกษตรกรน้อย (พืชที่ฉันต้องการปลูก) 19 ต.ค. 2563
14
  เกษตรกรน้อย (ผักสวนครัวรั้วกินได้) 26 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
15
  เกษตรกรน้อย (การดูแลรักษาพืช) 2 พ.ย. 2563
16
  โครงงานสร้างฝัน 9 พ.ย. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ