ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล

ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดนตรี - นาฏศิลป์
เรื่อง 2.1 ดนตรี - นาฏศิลป์
1
  เพลงในชีวิตประจำวัน 1 ก.พ. 2564 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
2
  เสียงดนตรี 8 ก.พ. 2564 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
3
  จังหวะดนตรี 15 ก.พ. 2564 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
4
  บทเพลงสร้างสรรค์ 22 ก.พ. 2564 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
5
  การละเล่นพื้นบ้านไทย 1 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอและเพลงประกอบการสอน)
6
  การแสดงบทบาทสมมติ 8 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
7
  ร้องเต้นประกอบเพลง 15 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 ดนตรี - นาฏศิลป์ (Re-run)
1
  การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง 22 มี.ค. 2564 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์ 29 มี.ค. 2564 (มีสื่อวีดิโอ)
3
  นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์ (1) 5 เม.ย. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ