ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง

ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) รหัสวิชา พ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 สุขภาพของเรา
1
  สุขภาพของเรา (1) 4 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
2
  สุขภาพของเรา (2) 18 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การเจ็บป่วยและการป้องกันโรค
1
  การเจ็บป่วยและการป้องกันโรค (1) 25 ธ.ค. 2563
2
  การเจ็บป่วยและการป้องกันโรค (2) 8 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
3
  การเจ็บป่วยและการป้องกันโรค (3) 15 ม.ค. 2564
4
  การเจ็บป่วยและการป้องกันโรค (4) 22 ม.ค. 2564
เรื่อง 1.3 ยาสามัญประจำบ้าน
1
  ยาสามัญประจำบ้าน (1) 29 ม.ค. 2564
2
  ยาสามัญประจำบ้าน (2) 5 ก.พ. 2564
เรื่อง 1.4 อุบัติเหตุและการป้องกัน
1
  อุบัติเหตุและการป้องกัน (1) 19 ก.พ. 2564 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
2
  อุบัติเหตุและการป้องกัน (2) 5 มี.ค. 2564
3
  อุบัติเหตุและการป้องกัน (3) 12 มี.ค. 2564
4
  อุบัติเหตุและการป้องกัน (4) 19 มี.ค. 2564
เรื่อง 1.5 ภัยใกล้ตัว
1
  ภัยใกล้ตัว (1) 26 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  ภัยใกล้ตัว (2) 2 เม.ย. 2564 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
3
  ภัยใกล้ตัว (3) 9 เม.ย. 2564

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By noi | 01.08.19 | 737 1 สุขศึกษาและพลศึกษา
  1. Post By noi | 01.08.19 | 737 1 สุขศึกษาและพลศึกษา