ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณและครูสุจิตรา บุญธรรม
ครูผู้สอน ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณและครูสุจิตรา บุญธรรม

ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณและครูสุจิตรา บุญธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพละศึกษา

หน่วยที่ 3 สุขภาพดีชีวีมีสุข
เรื่อง 1.1 สุขภาพดีชีวีมีสุข
  การมีสุขภาพกายที่ดี 3 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  การมีสุขภาพจิตที่ดี 10 พ.ย. 66(มีใบงานและใบความรู้)
  การเลือกรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ 17 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  กินอย่างไรให้ปลอดภัย 24 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  ของเล่นที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 1 ธ.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  ของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 8 ธ.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  การคัดแยกประเภทของขยะ 15 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้)
  โรคติดต่อใกล้ตัวเรา 22 ธ.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 5 ม.ค. 67 (มีใบงาน เฉลยใบงานและใบความรู้)
๑o
  สุขภาพดีชีวีมีสุข 12 ม.ค. 67 (มีใบความรู้และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยที่ 4 ปลอดภัยไว้ก่อน
เรื่อง 2.1 ปลอดภัยไว้ก่อน
  ยาสามัญประจำบ้าน 19 ม.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  ตู้ยาสามัญประจำบ้าน 26 ม.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  สารเสพติดที่เป็นปัญหาสำคัญ 2 ก.พ. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  สารอันตรายใกล้ตัว 9 ก.พ. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  อุบัติเหตุในการเดินทางทางบก 16 ก.พ. 67(มีใบงานและใบความรู้)
  อุบัติเหตุในการเดินทางทางเท้า 23 ก.พ. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  อุบัติเหตุในการเดินทางทางน้ำ 1 มี.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)
  อัคคีภัย 8 มี.ค. 67 (มีใบความรู้)
  สัญลักษณ์และป้ายเตือน 15 มี.ค. 67(มีใบงานและใบความรู้)
๑o
  ปลอดภัยไว้ก่อน 22 มี.ค. 67 (มีใบความรู้และแบบประเมินตนเอง)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ