ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 25
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง

ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
1
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (1) 3 ก.ค. 2563
2
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (2) 10 ก.ค. 2563
เรื่อง 1.2 ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน
1
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายใน (1) 17 ก.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายใน (2) 24 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายใน (3) 31 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายใน (4) 7 ส.ค. 2563
5
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายใน (5) 14 ส.ค. 2563
6
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายใน (6) 21 ส.ค. 2563
เรื่อง 1.3 ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์
1
  ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ (1) 28 ส.ค. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
2
  ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ (2) 11 ก.ย. 2563
3
  ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ (3) 18 ก.ย. 2563
4
  ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ (4) 25 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
1
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (1) 2 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (2) 9 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (3) 16 ต.ค. 2563
4
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (4) 30 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
1
  ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง (1) 6 พ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง (2) 13 พ.ย. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By noi | 01.08.19 | 486 1 สุขศึกษาและพลศึกษา
  1. Post By noi | 01.08.19 | 486 1 สุขศึกษาและพลศึกษา