ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 48
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม

ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษา รหัสวิชา ส12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563
เรื่อง 1.1 ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
1
  ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1) 20 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (2) 22 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 สินค้าและบริการ
1
  สินค้าและบริการ (1) 27 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  สินค้าและบริการ (2) 29 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
1
  การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ (1) 5 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ (2) 10 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.4 ผู้ซื้อและผู้ขาย
1
  ผู้ซื้อและผู้ขาย (1) 12 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
2
  ผู้ซื้อและผู้ขาย (2) 17 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (1) 19 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
2
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (2) 24 มิ.ย. 63 (มีแบบทดสอบหลังเรียน ใบงาน และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.6 ทำงานดีมีความสุข
1
  ทำงานดีมีสุข (1) 26 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ