ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 34
แผนการสอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ครูผู้สอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย

ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
เรื่อง 1.1 มุ่งมั่นและศรัทธา
1
  ประวัติและความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย (1) 1 พ.ย. 2562 (มีใบงานและแบบทดสอบก่อนเรียน)
2
  ประวัติและความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย (2) 6 พ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  คัมภีร์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา 8 พ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  ประวัติและการปฏิบัติตนของสาวก 13 พ.ย. 2562 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)
5
  ศาสนสถาน และการบำรุงศาสนสถาน 15 พ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.2 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
1
  ศาสนพิธี พิธีกรรม และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม (1) 20 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  ศาสนพิธี พิธีกรรม และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม (2) 22 พ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  วันสำคัญทางศาสนา (1) 27 พ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  วันสำคัญทางศาสนา (2) 29 พ.ย. 2562 (มีแบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.3 พาจิตแจ่มใส
1
  ความหมายและประโยชน์ของ สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา 4 ธ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  การสวดมนต์และ แผ่เมตตา 6 ธ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  การยืน เดินด้วยสติ 11 ธ.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  การนั่งสมาธิ การนอนด้วยสติ 13 ธ.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
5
  การรับประทานอาหารอย่างมีสติ 18 ธ.ค. 2562 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
เรื่อง 2.1 รอบตัวน่ารู้
1
  สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา 20 ธ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  ตำแหน่งที่ตั้งระยะทิศ 25 ธ.ค. 2562
3
  เครื่องมือบอกตำแหน่ง (1) 27 ธ.ค. 2562 (มีใบงาน)
4
  เครื่องมือบอกตำแหน่ง (2) 3 ม.ค. 2563
เรื่อง 2.2 มองดูธรรมชาติ
1
  กายภาพรอบตัว (1) 8 ม.ค. 2563 (มีแบบทดสอบก่อนเรียนและสื่อวิดีโอ)
2
  กายภาพรอบตัว (2) 10 ม.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  ฤดูกาลผันผ่าน 15 ม.ค. 2563 (มีใบงาน)
4
  อัศจรรย์การเปลี่ยนแปลง (1) 17 ม.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  อัศจรรย์การเปลี่ยนแปลง (2) 22 ม.ค. 2563 (มีแบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
1
  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 24 ม.ค. 2563 (มีใบงาน)
2
  ชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน 29 ม.ค. 2563 (มีใบงาน)
3
  ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมือง 31 ม.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  มลพิษรอบตัว 5 ก.พ. 2563 (มีใบงาน แบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
1
  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 7 ก.พ. 2563 (มีใบงาน)
2
  สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า (1) 12 ก.พ. 2563 (มีใบงาน)
3
  สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า (2) 14 ก.พ. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  มนุษย์กับการพึ่งพาสิ่งแวดล้อม 19 ก.พ. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
5
  เรียนรู้สู่โครงงาน 21 ก.พ. 2563 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)
6
  ตำแหน่งที่ตั้งระยะทิศ 26 ก.พ 2563
7
  ฤดูกาลผันผ่าน 28 ก.พ 2563 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ