ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ครูผู้สอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย

ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
เรื่อง 1.1 มุ่งมั่นและศรัทธา
1
  ประวัติและความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย (1) 2 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและแบบทดสอบก่อนเรียน)
2
  ประวัติและความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย (2) 4 ธ.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  คัมภีร์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา 9 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  ประวัติและการปฏิบัติตนของสาวก 16 ธ.ค. 2563 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)
5
  ศาสนสถาน และการบำรุงศาสนสถาน 18 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.2 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
1
  ศาสนพิธี พิธีกรรม และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม (1) 23 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
2
  ศาสนพิธี พิธีกรรม และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม (2) 25 ธ.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  วันสำคัญทางศาสนา (1) 30 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  วันสำคัญทางศาสนา (2) 6 ม.ค. 2564 (มีแบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.3 พาจิตแจ่มใส
1
  ความหมายและประโยชน์ของ สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา 8 ม.ค. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  การสวดมนต์และ แผ่เมตตา 13 ม.ค. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  การยืน เดินด้วยสติ 15 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  การนั่งสมาธิ การนอนด้วยสติ 20 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
5
  การรับประทานอาหารอย่างมีสติ 22 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
เรื่อง 2.1 รอบตัวน่ารู้
1
  สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา 27 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
2
  ตำแหน่งที่ตั้งระยะทิศ 29 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
3
  เครื่องมือบอกตำแหน่ง (1) 3 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
4
  เครื่องมือบอกตำแหน่ง (2) 5 ก.พ. 2564
เรื่อง 2.2 มองดูธรรมชาติ
1
  กายภาพรอบตัว (1) 10 ก.พ. 2564 (มีแบบทดสอบก่อนเรียนและสื่อวิดีโอ)
2
  กายภาพรอบตัว (2) 17 ก.พ. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  ฤดูกาลผันผ่าน 19 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
4
  อัศจรรย์การเปลี่ยนแปลง (1) 24 ก.พ. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  อัศจรรย์การเปลี่ยนแปลง (2) 3 มี.ค. 2564 (มีแบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
1
  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 5 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
2
  ชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน 10 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
3
  ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมือง 12 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  มลพิษรอบตัวเรา 17 มี.ค. 2564 (มีใบงาน แบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
1
  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 19 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
2
  สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า (1) 24 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
3
  สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า (2) 26 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  มนุษย์กับการพึ่งพาสิ่งแวดล้อม 31 มี.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
5
  เรียนรู้สู่โครงงาน 2 เม.ย. 2564 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี (Re-run)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ