ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 48
แผนการสอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ครูผู้สอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย

ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
1
  ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1) 1 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้และแบบทดสอบประกอบการสอน)
2
  ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (2) 3 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  สินค้าและบริการ (1) 8 ก.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
4
  สินค้าและบริการ (2) 10 ก.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
5
  การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ (1) 15 ก.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
6
  การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ (2) 17 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  ผู้ซื้อและผู้ขาย (1) 22 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  ผู้ซื้อและผู้ขาย (2) 24 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (1) 29 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
10
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (2) 31 ก.ค. 2563 (มีใบงานและแบบทดสอบ)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
1
  ทำงานดีมีสุข (1) 5 ส.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ทำงานดีมีสุข (2) 7 ส.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
3
  รายรับ – รายจ่ายของตนเองและครอบครัว (1) 14 ส.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
4
  รายรับ – รายจ่ายของตนเองและครอบครัว (2) 19 ส.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
5
  วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง (1) 21 ส.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง (2) 26 ส.ค. 2563 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
7
  หลักในการใช้จ่ายและการออม (1) 28 ส.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
8
  หลักในการใช้จ่ายและการออม (2) 2 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  การออมเงิน (1) 9 ก.ย. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
10
  การออมเงิน (2) 11 ก.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คนดีศรีแผ่นดิน
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 ต้นกล้าคนดี
1
  ไหว้สวย (1) 16 ก.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ไหว้สวย (2) 18 ก.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
3
  มารยาทงาม (1) 23 ก.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
4
  มารยาทงาม (2) 25 ก.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
5
  แต่งกายดี (1) 30 ก.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
6
  แต่งกายดี (2) 2 ต.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ 2 สังคมน่าอยู่
1
  ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน (1) 7 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน (2) 9 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น (1) 14 ต.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
4
  หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น (2) 16 ต.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
5
  หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น (3) 21 ต.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
6
  ความแตกต่างของบุคคล (1) 28 ต.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
7
  ความแตกต่างของบุคคล (2) 30 ต.ค. 2563 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)
8
  ชุมชนและการมีส่วนร่วม (1) 4 พ.ย. 2563 (มีแบบทดสอบก่อนเรียนและสื่อวิดีโอ)
9
  ชุมชนและการมีส่วนร่วม (2) 6 พ.ย. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
10
  การบริหารงานในโรงเรียน และชุมชน (1) 11 พ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
11
  การบริหารงานในโรงเรียน และชุมชน (2) 13 พ.ย. 2563 (มีแบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ