ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 38
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดิน
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดิน : หน่วยย่อยที่ 1 ดิน
1
  ส่วนประกอบของดิน (1) 2 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
2
  ส่วนประกอบของดิน (2) 7 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
3
  ส่วนประกอบของดิน (3) 9 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
4
  ส่วนประกอบของดิน (4) 14 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
5
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (1) 16 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
6
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (2) 21 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
7
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (3) 23 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
8
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (4) 28 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
9
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (5) 30 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
10
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (6) 4 ม.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้)
11
  ประโยชน์ของดิน (1) 6 ม.ค. 2564 (มีใบงาน ใบกิจกรรมและใบความรู้)
12
  ประโยชน์ของดิน (2) 11 ม.ค. 2564
13
  ประโยชน์ของดิน (3) 13 ม.ค. 2563 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัตถุและสมบัติของวัสดุ
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 สมบัติของวัสดุ
1
  การดูดซับน้ำของวัสดุ (1) 18 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
2
  การดูดซับน้ำของวัสดุ (2) 20 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
3
  การดูดซับน้ำของวัสดุ (3) 25 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
4
  สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (1) 27 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
5
  สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (2) 1 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
6
  สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (3) 3 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ 2 การทำวัตถุโดยใช้สมบัติของวัตถุ
1
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (1) 8 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
2
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (2) 10 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
3
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (3) 15 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
4
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (4) 17 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
5
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (5) 22 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
6
  การทำวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (1) 24 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
7
  การทำวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (2) 1 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
8
  การทำวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (3) 3 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
9
  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (1) 8 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
10
  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (2) 10 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
11
  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (3) 15 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
12
  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (4) 17 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ