ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอนโดย ครูวิภามาศ แซ่โง้วและครูศิริรัตน์ ศรีทอง
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้วและครูศิริรัตน์ ศรีทอง

ครูวิภามาศ แซ่โง้วและครูศิริรัตน์ ศรีทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
เรื่อง 1.1 สิ่งมีชีวิต
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (1) 15 พ.ค. 66 (มีสื่อวีดิทัศน์ ใบกิจกรรมและใบงาน)
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (2) 22 พ.ค. 66 (มีวีดิทัศน์, ใบกิจกรรม, ใบความรู้และใบงาน)
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3) 24 พ.ค. 66 (มีวีดิทัศน์และใบงาน)
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4) 29 พ.ค. 66 (มีใบกรรมและแบบบันทึกผลกิจกรรม)
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (5) 31 พ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม, แบบบันทึกกิจกรรมและใบงานหลังทำกิจกรรม)
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (6) 7 มิ.ย. 66 (มีใบงานและบัตรภาพ)
  เมล็ดพืชน้อย (1) 12 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
  เมล็ดพืชน้อย (2) 14 มิ.ย. 66 (มีใบกิจกรรมและใบงาน)
  เมล็ดพืชน้อย (3) 19 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้และใบงาน)
๑o
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (1) 21 มิ.ย. 66 (มีใบกิจกรรมและใบงาน)
๑๑
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (2) 26 มิ.ย. 66 (มีใบกิจกรรมและใบงาน)
๑๒
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (3) 28 มิ.ย. 66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
๑๓
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (4) 3 ก.ค. 66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
๑๔
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (5) 5 ก.ค. 66 (มีใบงาน, ใบกิจกรรมและใบความรู้)
๑๕
  พืชดอกรอบตัว 10 ก.ค. 66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
๑๖
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (1) 12 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๗
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (2) 17 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๘
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (3) 19 ก.ค. 66 (มีใบงานและบัตรภาพ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
เรื่อง 2.1 แสง
  แหล่งกำเนิดแสง (1) 24 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  แหล่งกำเนิดแสง (2) 26 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  แหล่งกำเนิดแสง (3) 7 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเคลื่อนที่ของแสง (1) 9 ส.ค. 66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  การเคลื่อนที่ของแสง (2) 16 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเคลื่อนที่ของแสง (3) 21 ส.ค. 66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  การเคลื่อนที่ของแสง (4) 23 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  การมองเห็นวัตถุ (1) 28 ส.ค. 66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  การมองเห็นวัตถุ (2) 30 ส.ค. 66(มีใบงานและใบกิจกรรม)
๑o
  การมองเห็นวัตถุ (3) 4 ก.ย. 66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
๑๑
  การมองเห็นวัตถุ (4) 6 ก.ย. 66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
๑๒
  การมองเห็นวัตถุ (5) 11 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (1) 13 ก.ย. 66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
๑๔
  การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (2) 18 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรม)
๑๕
  การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (3) 20 ก.ย. 66 (มีใบงานและบัตรภาพ)
๑๖
  แหล่งกำเนิดแสง (1) 25 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๗
  แหล่งกำเนิดแสง (2) 27 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๘
  แหล่งกำเนิดแสง (3) (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ