ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 44
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
1
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (1) 1 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (2) 8 ก.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
3
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3) 13 ก.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
4
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4) 15 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช
1
  เมล็ดพืชน้อย (1) 20 ก.ค. 2563 (มีใบงานและบัตรภาพ)
2
  เมล็ดพืชน้อย (2) 22 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
3
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (1) 29 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
4
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (2) 3 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
5
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (3) 5 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
6
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (4) 10 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
7
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (5) 17 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 3 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
1
  พืชดอกรอบตัว (1) 19 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
2
  พืชดอกรอบตัว (2) 24 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
3
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (1) 26 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
4
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (2) 31 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
5
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (3) 2 ก.ย. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดิโอ)
6
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (4) 9 ก.ย. 2563 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่2 แสง
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
1
  แหล่งกำเนิดแสง (1) 14 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  แหล่งกำเนิดแสง (2) 16 ก.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  แหล่งกำเนิดแสง (3) 21 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  การเคลื่อนที่ของแสง (1) 23 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  การเคลื่อนที่ของแสง (2) 28 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  การเคลื่อนที่ของแสง (3) 30 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  การเคลื่อนที่ของแสง (4) 5 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  การเคลื่อนที่ของแสง (5) 7 ต.ค. 2563 (มีใบงานและใบกิจกรรมประกอบการสอน)
9
  การมองเห็นวัตถุ (1) 12 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
10
  การมองเห็นวัตถุ (2) 14 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
11
  การมองเห็นวัตถุ (3) 19 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
12
  การมองเห็นวัตถุ (4) 21 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
13
  การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (1) 26 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
14
  การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (2) 28 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
15
  การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (3) 2 พ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ