ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 38
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดิน
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดิน : หน่วยย่อยที่ 1 ดิน
  ส่วนประกอบของดิน (1) 2 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
  ส่วนประกอบของดิน (2) 7 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
  ส่วนประกอบของดิน (3) 9 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
  ส่วนประกอบของดิน (4) 14 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (1) 16 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (2) 21 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (3) 23 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (4) 28 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (5) 30 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
๑o
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (6) 4 ม.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้)
๑๑
  ประโยชน์ของดิน (1) 6 ม.ค. 2564 (มีใบงาน ใบกิจกรรมและใบความรู้)
๑๒
  ประโยชน์ของดิน (2) 11 ม.ค. 2564
๑๓
  ประโยชน์ของดิน (3) 13 ม.ค. 2563 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัตถุและสมบัติของวัสดุ
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 สมบัติของวัสดุ
  การดูดซับน้ำของวัสดุ (1) 18 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
  การดูดซับน้ำของวัสดุ (2) 20 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
  การดูดซับน้ำของวัสดุ (3) 25 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
  สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (1) 27 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
  สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (2) 1 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
  สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (3) 3 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ 2 การทำวัตถุโดยใช้สมบัติของวัตถุ
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (1) 8 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (2) 10 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (3) 15 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (4) 17 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (5) 22 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
  การทำวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (1) 24 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
  การทำวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (2) 1 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
  การทำวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (3) 3 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (1) 8 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
๑o
  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (2) 10 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
๑๑
  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (3) 15 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
๑๒
  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (4) 17 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ