ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูภานุพัฒน์ บุตรดีไชย

ครูภานุพัฒน์ บุตรดีไชย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย แสง
เรื่อง 1.1 แสง
  เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไร (1) 20 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไร (2) 27 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไร (3) 29 พ.ค. 67 (มีใบงาน)
  เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไร (4) 5 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไร (5) 10 มิ.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  แสงเคลื่อนที่อย่างไร (1) 12 มิ.ย. 67 (มีใบงาน )
  แสงเคลื่อนที่อย่างไร (2) 17 มิ.ย. 67 (มีใบงาน )
  แสงเคลื่อนที่อย่างไร (3) 19 มิ.ย. 67
  แสงเคลื่อนที่อย่างไร (4) 24 มิ.ย. 67
๑o
  แสงเคลื่อนที่อย่างไร (5) 26 มิ.ย. 67
๑๑
  แสงเคลื่อนที่อย่างไร (6) 1 ก.ค. 67
๑๒
  ป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไร (1) 3 ก.ค. 67
๑๓
  ป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไร (2) 8 ก.ค. 67
๑๔
  ป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไร (3) 10 ก.ค. 67
๑๕
  ป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไร (4) 15 ก.ค. 67
๑๖
  ป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไร (5) 17 ก.ค. 67
๑๗
  มองเห็นปลอดภัย ใส่ใจป้องกัน (1) 24 ก.ค. 67
๑๘
  มองเห็นปลอดภัย ใส่ใจป้องกัน (2) 31 ก.ค. 67
๑๙
  มองเห็นปลอดภัย ใส่ใจป้องกัน (3) 5 ส.ค. 67
หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย สิ่งมีชีวิต
เรื่อง 2.1 สิ่งมีชีวิต
  รู้ไหมว่า สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร (1) 7 ส.ค. 67
  รู้ไหมว่า สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร (2) 14 ส.ค. 67
  รู้ไหมว่า สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร (3) 19 ส.ค. 67
  รู้ไหมว่า สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร (4) 21 ส.ค. 67
  รู้ไหมว่า สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร (5) 26 ส.ค. 67
  รู้ไหมว่า สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร (6) 28 ส.ค. 67
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง (1) 2 ก.ย. 67
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง (2) 4 ก.ย. 67
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง (3) 9 ก.ย. 67
๑o
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง (4) 11 ก.ย. 67
๑๑
  สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง (5) 16 ก.ย. 67
๑๒
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (1) 18 ก.ย. 67
๑๓
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (2) 23 ก.ย. 67
๑๔
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (3) 25 ก.ย. 67
๑๕
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (4) 30 ก.ย. 67
๑๖
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (5) 2 ต.ค. 67
๑๗
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (6)
๑๘
  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (7)
๑๙
  สวนผักหนูน้อย (1)
๒o
  สวนผักหนูน้อย (2)
๒๑
  สวนผักหนูน้อย (3)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ