ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณและครูอรอนงค์ สุดสาคร
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณและครูอรอนงค์ สุดสาคร

ครูศิริมา เนตรสุวรรณและครูอรอนงค์ สุดสาคร
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 1 หน่วยครอบครัวสุขสันต์
เรื่อง 1.1 หน่วยครอบครัวสุขสันต์
  บทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว (1) 7 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้และใบงาน)
  บทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว (2) 14 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้)
  ความหมายและประโยชน์ของงานบ้าน 21 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้และบัตรคำ)
  การทำงานเพื่อช่วยเหลืองานบ้าน 28 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้ ใบงานและสื่อวีดิทัศน์)
  การทำความสะอาดจาน ชาม ช้อน ส้อม 5 ก.ค. 64 (มีสื่อวีดิทัศน์)
  การทำความสะอาดบ้าน 12 ก.ค. 64 (มีใบความรู้และใบงาน)
  การทำความสะอาดเครื่องเรือน 19 ก.ค. 64 (มีใบความรู้)
  การใช้ห้องต่างๆในบ้าน 2 ส.ค.64
  การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน 9 ส.ค. 64 (มีใบความรู้)
๑o
  การใช้ของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวม 16 ส.ค. 64 (มีใบความรู้และใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ