ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 122
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี

ครูทรงสมร พกมณี
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน
เรื่อง 1.1 หน่วยที่ 1 จำนวน
1
  การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดง จำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 1 และนับทีละ 10) 1 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 2) 2 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 5) 3 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 (โดยการนับทีละ 10) 8 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 9 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 10 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
7
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000 13 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหดัประกอบการสอน)
8
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวน ไม่เกิน 1,000 14 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
9
  การบอกจำนวนนับ ไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิด 15 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
10
  1.หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 2.การเขียนในรูปกระจาย 16 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
11
  หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (การเขียนในรูปกระจาย) 17 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
12
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > < 20 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
13
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > < (1) 21 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
14
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > < (2) 22 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
15
  การเรียงลำดับจำนวนสามหลัก 3 จำนวน 23 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
16
  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (4 - 5 จำนวน) 24 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
17
  จำนวนคู่และจำนวนคี่ 29 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
18
  ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 1 จำนวน 30 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง 2.1 หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
1
  1.การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 2.การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 31 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 3 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  การหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด 4 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทด ใช้การตั้งบวก 5 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทด ใช้การตั้งบวก 6 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้ตารางร้อย 7 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
7
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้การตั้งบวก 10 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
8
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้การตั้งบวก 11 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
9
  การบวกจำนวนสามจำนวน 13 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
10
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก 14 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
11
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก 17 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
12
  การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 18 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
13
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย 19 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
14
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย 20 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
15
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจาย 21 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
16
  การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย 1 หลัก 24 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
17
  การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย 2 หลัก 25 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
18
  การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย 2 หลัก 26 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
19
  การหาผลลบของจำนวนสามจำนวนโดยการตั้งลบ 27 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
20
  การหาผลลบของจำนวนสามจำนวนโดยการตั้งลบ 28 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
21
  ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 31 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
22
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก และประโยคสัญลักษณ์การลบ 1 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
23
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก และประโยคสัญลักษณ์การลบ 2 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
24
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 3 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
25
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 8 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
26
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า 9 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
27
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า 10 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
28
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่า 11 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
29
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่า 14 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
30
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า 15 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
31
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า 16 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
32
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน 17 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
33
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน 18 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
34
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ 21 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
35
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ 22 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
36
  ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 2 การบวก การลบ 23 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง 3.1 หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
1
  รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปปิดและรูปเปิด 24 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลมและวงรี 25 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  รูปหลายเหลี่ยม 28 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  รูปหลายเหลี่ยม 29 ก.ย. 2563
5
  การสร้างรูปหลายเหลี่ยม โดยใช้กระดานตะปู 30 ก.ย. 2563
6
  การสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดาษจุด 1 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
7
  วงกลมและวงรี 2 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
8
  รูปเรขาคณิตในชีวิตจริง 5 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
9
  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป 6 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
10
  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป 7 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
11
  ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 3 เรขาคณิต 8 ต.ค. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แบบรูป
เรื่อง 4.1 หน่วยที่ 4 แบบรูป
1
  ทบทวนแบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 2 รูป 9 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  แบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูปหรือ 4 รูป 12 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  หารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำที่มีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูปหรือ 4 รูป 14 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  สร้างแบบรูปซ้ำจากสิ่งที่กำหนด โดยมีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูปหรือ 4 รูป 15 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  สร้างแบบรูปซ้ำตามจินตนาการ โดยมีสมาชิกในชุดที่ซ้ำ 3 รูป หรือ 4 รูป 16 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2 และลดลงทีละ 2 19 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
7
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 และลดลงทีละ 5 20 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
8
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 10 ทีละ 100 และลดลงทีละ 10 ทีละ 100 21 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
9
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 และลดลงทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 22 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
10
  การสร้างแบบรูปของจำนวน 26 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เวลา
เรื่อง 5.1 หน่วยที่ 5 เวลา
1
  1.ช่วงเวลา กลางวัน กลางคืน 2.ช่วงเวลาระหว่างวัน เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น 27 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  การบอกระยะเวลาอย่างง่าย 28 ต.ค. 2563
3
  นาฬิกา การบอกเวลาและการแสดงเวลาในช่วงกลางวัน 29 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  การบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางคืน 30 ต.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (5 นาที) ในเวลากลางวัน 2 พ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (5 นาที) ในเวลากลางคืน 3 พ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
7
  การแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา ในเวลากลางวัน กลางคืน 4 พ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
8
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที ด้วยนาฬิกาแบบตัวเลข 5 พ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
9
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง 6 พ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
10
  การบอกระยะเวลาเป็นนาที 9 พ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
11
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที 10 พ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
12
  วันในหนึ่งสัปดาห์ การอ่านวัน และวันที่ในปฏิทิน 11 พ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
13
  การอ่านปฏิทิน 12 พ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
14
  การอ่าน วัน เดือน ปี ที่เขียนแบบย่อ 13 พ.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 47,636 746 คณิตศาสตร์
  2. Post By tangkanok24@gmail.com | 27.06.19 | 1,928 5 คณิตศาสตร์
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 47,636 746 คณิตศาสตร์
  2. Post By tangkanok24@gmail.com | 27.06.19 | 1,928 5 คณิตศาสตร์