ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 95
แผนการสอนโดย ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
ครูผู้สอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ

ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยที่ 1 จำนวน
เรื่อง 1.1 จำนวน
  การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 1 และนับทีละ 10) 15 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบบันทึกกิจกรรม)
  การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 2) 16 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 5) 18 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 (โดยการนับทีละ 10) 19 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 22 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 23 พ.ค. 66 (มีใบกิจกรรมและแบบฝึกหัด)
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000 24 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวน ไม่เกิน 1,000 25 พ.ค. 66(มีใบกิจกรรมและแบบฝึกหัด)
  การบอกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิด 26 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  1. หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 2. การเขียนในรูปกระจาย 29 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (การเขียนในรูปกระจาย) 30 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ < 31 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ < (เลขโดดในหลักร้อยเท่ากันและไม่เท่ากัน) 1 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ < (เลขโดดในหลักร้อยและหลักสิบเท่ากัน) 2 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การเรียงลำดับจำนวนสามหลัก 3 จำนวน 6 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (4 - 5 จำนวน) 7 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  จำนวนคู่และจำนวนคี่ 8 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
๑๘
  ร่วมคิดร่วมทำ “จำนวนที่ฉันสร้าง” 9 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง 2.1 การดำเนินการของจำนวน
  1. การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 2. การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 12 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 13 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด โดยใช้ แผ่นตารางร้อย แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย 14 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกจำนวนสองจำนวน โดยการตั้งบวก (1) 15 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกจำนวนสองจำนวน โดยการตั้งบวก (2) 16 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกจำนวนสองจำนวน มีการทด โดยใช้แผ่นตารางร้อย แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย 19 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกจำนวนสองจำนวน โดยการตั้งบวก (1) 20 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกจำนวนสองจำนวน โดยการตั้งบวก (2) 21 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบวกจำนวนสามจำนวน 22 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก (1) 23 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวก ไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก (2) 26 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
๑๒
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวก ไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก (3) 27 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 28 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย (1) 29 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย (2) 30 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 1,000 มีการกระจาย 3 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ มีการกระจาย 1 หลัก (1) 4 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ มีการกระจาย 1 หลัก (2) 5 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๙
  การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ มีการกระจาย 2 หลัก (1) 6 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒o
  การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ มีการกระจาย 2 หลัก (2) 7 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๑
  การหาผลลบของจำนวนสามจำนวน โดยการตั้งลบ (1) 10 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๒
  การหาผลลบของจำนวนสามจำนวน โดยการตั้งลบ (2) 11 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๓
  ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 12 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๔
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบ โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 13 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๕
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบ โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 14 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๖
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 (1) 17 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๗
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 (2) 18 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๘
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ จากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า 19 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๙
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหา การลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่า 20 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓o
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ จากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า 21 ก.ค. 66 (แบบฝึกหัด)
๓๑
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ จากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า 24 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๒
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน (1) 25 ก.ค. 66 (แบบฝึกหัด)
๓๓
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน (2) 26 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๔
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน (3) 27 ก.ค. 66 (แบบฝึกหัด)
๓๕
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ 31 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๖
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ 3 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๗
  การบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 พร้อมหาคำตอบ 4 ส.ค. 66
หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง 3.1 เรขาคณิต
  รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปปิดและรูปเปิด 7 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี 8 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  รูปหลายเหลี่ยม (1) 9 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  รูปหลายเหลี่ยม (2) 10 ส.ค. 66
  การสร้างรูปหลายเหลี่ยม โดยใช้กระดานตะปู 11 ส.ค. 66
  การสร้างรูปหลายเหลี่ยม โดยใช้กระดาษจุด 15 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  วงกลมและวงรี 16 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  รูปเรขาคณิตในชีวิตจริง 17 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป (1) 18 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป (2) 21 ส.ค. 66 (แบบฝึกหัด)
๑๑
  รูปเรขาคณิตสองมิติ 22 ส.ค. 66
หน่วยที่ 4 แบบรูป
เรื่อง 4.1 แบบรูป
  แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป 23 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 3 หรือ 4 รูป 24 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การหารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 3 หรือ 4 รูป 25 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ โดยในแต่ละชุดที่ซ้ำมีสมาชิก 2 รูป 3 รูป และ 4 รูป 28 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 3 หรือ 4 รูป 29 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2 และ ลดลงทีละ 2 30 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 และ ลดลงทีละ 5 31 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 10 ทีละ 100 และลดลงทีละ 10 ทีละ 100 1 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 4 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การสร้างแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 5 ก.ย. 66 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
หน่วยที่ 5 เวลา
เรื่อง 5.1 เวลา
  1. ช่วงเวลา กลางวัน กลางคืน 2. ช่วงเวลาระหว่างวัน เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น 6 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบอกระยะเวลาอย่างง่าย 7 ก.ย. 66
  1. นาฬิกาแบบต่าง ๆ และส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็ม 2. การบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางวัน 8 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางคืน 11 ก.ย. 66 (แบบฝึกหัด)
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (5 นาที) ในเวลากลางวัน 12 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (5 นาที) ในเวลากลางคืน 13 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในเวลากลางวัน กลางคืน (1) 14 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในเวลากลางวัน กลางคืน (2) 15 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที ด้วยนาฬิกาแบบตัวเลข 18 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง 19 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การบอกระยะเวลาเป็นนาที 20 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที (1) 21 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที (2) 22 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  1. ชื่อวันและการเรียงลำดับของวัน ในหนึ่งสัปดาห์ 2. การอ่านวันและวันที่ในปฏิทิน 25 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การอ่านปฏิทิน รู้จักเดือน อันดับที่ของเดือน และเดือนในหนึ่งปี จำนวนวันในหนึ่งเดือน จำนวนวันในหนึ่งปี วันสำคัญในหนึ่งปี 26 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  การอ่าน วัน เดือน ปี ที่เขียนแบบย่อ 27 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา (วัน เดือน ปี) และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทิน (1) 28 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา (วัน เดือน ปี) และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทิน (2) 29 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๙
  ร่วมคิด ร่วมทำ “เวลานี้เราทำอะไร” (มีใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By น้ำหวาน | 29.05.23 | 251 0 คณิตศาสตร์
  1. Post By น้ำหวาน | 29.05.23 | 251 0 คณิตศาสตร์