ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 98
แผนการสอนโดย ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
ครูผู้สอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ

ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง 1.1 การดำเนินการของจำนวน
  การหาจํานวนทั้งหมดเมื่อกําหนดกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่แต่ละกลุ่มมีจํานวนเท่ากัน (Equal group) 1 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
  ความหมายการคูณ : การหาจํานวนทั้งหมด เมื่อกําหนดกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่แต่ละกลุ่มมีจํานวนเท่ากัน (Equal group) 2 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
  1. ความหมายการคูณ: การหาจํานวนทั้งหมดเมื่อกําหนดแถวของสิ่งต่าง ๆ ที่แต่ละแถว มีจํานวนเท่ากัน (Array model) 2. การสลับที่การคูณ 3 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  การคูณจำนวนใด ๆ ด้วย 1 และ 0 6 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  1. 2 คูณกับจํานวนหนึ่งหลัก 2. 3 คูณกับจํานวนหนึ่งหลัก 3. จํานวนหนึ่งหลักใด ๆ คูณกับ 2 และ 3 7 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
  1. 4 คูณกับจํานวนหนึ่งหลัก 2. จํานวนหนึ่งหลักคูณกับ 4 8 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
  1. 5 คูณกับจํานวนหนึ่งหลัก 2. 6 คูณกับจํานวนหนึ่งหลัก 3. จํานวนหนึ่งหลักคูณกับ 5 และ 6 9 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
  1. 6 คูณกับจํานวนหนึ่งหลัก 2. 7 คูณกับจํานวนหนึ่งหลัก 10 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
  1. 8 คูณกับจํานวนหนึ่งหลัก 2. 9 คูณกับจํานวนหนึ่งหลัก 13 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
๑o
  1. 9 คูณกับจํานวนหนึ่งหลัก 2. 10 คูณกับจํานวนหนึ่งหลัก 14 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
๑๑
  การหาผลคูณของจํานวนหนึ่งหลักกับ 10 20 30 … 90 15 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
๑๒
  การหาผลคูณของจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนสองหลักโดยใช้แผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วย 16 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
๑๓
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณ (ไม่มีการทด) 17 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก โดยการตั้งคูณ (มีการทด) 20 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณ 21 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
๑๖
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์การคูณ (1) 22 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์การคูณ (2) 23 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก (1) 24 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๙
  โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก (2) 27 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
๒o
  โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก (3) 28 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
๒๑
  การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากภาพ 29 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
๒๒
  การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากประโยคสัญลักษณ์ 30 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๓
  การจัดตัวนับเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน 1 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
๒๔
  ความหมายการหาร (กำหนดจำนวนในแต่ละกลุ่ม หาจำนวนกลุ่ม) 4 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๕
  ความหมายการหาร (กำหนดจำนวนกลุ่ม หาจำนวนในแต่ละกลุ่ม) 6 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๖
  การหาผลหารโดยใช้ตัวนับ 7 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๗
  การหารลงตัว และการหารไม่ลงตัว 8 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๘
  ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร 12 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๙
  การหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณ และการหาร 13 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓o
  การหาผลหารและเศษ 14 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๑
  การเปรียบเทียบผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนเดียวกัน 15 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๒
  การเปรียบเทียบผลหารที่ตัวหารเป็นจำนวนเดียวกัน 18 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๓
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร(1) 19 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๔
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร(2) 20 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๕
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่เป็นการหารลงตัว 21 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๖
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่เป็นการหารไม่ลงตัว 22 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๗
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารทั้งที่เป็นการหารลงตัว และเป็นการหารไม่ลงตัว 25 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๘
  การสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพ 26 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๙
  การสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากประโยคสัญลักษณ์การหาร 27 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๔o
  การคูณและการหาร 28 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
๔๑
  1. การหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร จํานวนไม่เกิน 1,000 2. การหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก การลบ การคูณและการหารจํานวนไม่เกิน 1,000 2 ม.ค. 67
๔๒
  การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบระคน 3 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๓
  การหาผลลัพธ์ของการคูณ หารระคน 4 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๔
  การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน 5 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๕
  การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร ระคนที่มี 2 วงเล็บ 8 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๖
  สถานการณ์ การบวก ลบระคน 9 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๗
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 10 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๘
  สถานการณ์ การบวก ลบ คูณ หาร ระคน (1) 11 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๙
  สถานการณ์ การบวก ลบ คูณ หาร ระคน (2) 12 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๕o
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (1) 15 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๕๑
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน (2) 17 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๕๒
  1. การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน 2. การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 18 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยที่ 6 การวัด
เรื่อง 2.1 การวัด
  การวัดความยาว หรือความสูงเป็นเซนติเมตร (เต็มหน่วยเซนติเมตร และไม่เต็มหน่วยเซนติเมตร) 19 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การวัดความยาว หรือความสูงเป็นเมตร (เต็มหน่วยเมตร และไม่เต็มหน่วยเมตร) 22 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การคาดคะเนความยาว หรือความสูงเป็นเมตร 23 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การวัดความยาวหรือความสูงเป็นเมตร และเซนติเมตร 24 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  ความสัมพันธ์ระหว่างเมตร และเซนติเมตร 25 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การแก้ปัญหาการวัดความยาว หรือความสูงเป็นเซนติเมตร 26 ม.ค. 67 (แบบฝึกหัด)
  การเปรียบเทียบความยาว หรือความสูงโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตร และเซนติเมตร 29 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การเรียงลำดับความยาว หรือความสูงเป็นเมตร และเซนติเมตร 30 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การวัด และเปรียบเทียบระยะทางเป็นเมตร และเซนติเมตร 31 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  การบวก การลบ เกี่ยวกับความยาว หรือความสูงที่มีหน่วยเป็นเมตร และเซนติเมตร 1 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับความยาว ความสูง หรือ ระยะทางที่มีหน่วยเป็นเมตร และเซนติเมตร (1) 2 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับความยาว ความสูง หรือ ระยะทางที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร (2) 5 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  ร่วมคิดร่วมทำ 6 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๔
  การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และขีด 7 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และกรัม 8 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม 9 ก.พ. 67
๑๗
  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักระหว่างกิโลกรัม และขีดกับขีด กิโลกรัม และกรัม กับขีด และกรัมกับขีด 12 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  การเปรียบเทียบน้ำหนักที่มีหน่วยเดียวกัน 13 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๙
  การเปรียบเทียบน้ำหนักที่มีหน่วยต่างกัน 14 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒o
  การบวกน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ 15 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๑
  การลบน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ 16 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๒
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับน้ำหนัก 19 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๓
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า 20 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๔
  ร่วมคิดร่วมทำ 21 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๒๕
  1. การบอกปริมาตรของของเหลวจากการสังเกตระดับของของเหลวในภาชนะ 2. การเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวโดยตรง 22 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๖
  การวัดปริมาตรของของเหลวด้วยเครื่องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 23 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๗
  การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับปริมาตรของของเหลวด้วยเครื่องตวง ที่มีหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 27 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๘
  การวัดปริมาตรของของแห้งด้วยเครื่องตวงที่มีหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 28 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๒๙
  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับปริมาตรของของแห้งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 29 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓o
  การวัดและบอกปริมาตรของของเหลว และของแห้งเป็นลิตร 1 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓๑
  การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ ว่ามากกว่า หรือน้อยกว่า 1 ลิตร 4 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัดและใบบันทึกกิจกรรม)
๓๒
  การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับปริมาตรของของแห้งและของเหลวเป็นลิตร 5 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
๓๓
  การวัดปริมาตรของของแห้งและของเหลวโดยใช้ช้อนตวงเป็นเครื่องตวง 6 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓๔
  การวัด และเปรียบเทียบปริมาตรเป็นถ้วยตวง ของแห้ง ถ้วยตวงของเหลว 7 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓๕
  ความจุของภาชนะที่เป็นลิตร 8 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓๖
  การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับความจุของภาชนะ 11 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓๗
  โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ เกี่ยวกับปริมาตรของของแห้งและของเหลว 12 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓๘
  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีตัวไม่ทราบค่า 13 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓๙
  การตวงของแห้งและการตวงของเหลวด้วยถ้วยตวงหรือช้อนตวง 14 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยที่ 7 สถิติ
เรื่อง 3.1 สถิติ
  แผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป 1 รูป แทน 1 หน่วย 15 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  แผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป 1 รูป แทน 2 หน่วย 18 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  แผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป 1 รูป แทน 5 หน่วย 19 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  แผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป 1 รูป แทน 10 หน่วย 20 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การแก้โจทย์ปัญหาจากแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป 1 รูป แทน 2 หน่วย 5 หน่วย และ 10 หน่วย 21 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหารายการที่ไม่ทราบจากแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป 1 รูป แทน 2 หน่วย 5 หน่วย และ 10 หน่วย 22 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  แผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป 1 รูป แทน 2 หน่วย 5 หน่วย และ 10 หน่วย (มีใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ