ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 26
แผนการสอน นางสาวสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ครูผู้สอน นางสาวสุดารัตน์ จันทะแจ่ม

นางสาวสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส12102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ