ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ครูผู้สอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย

ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 ใส่ใจใฝ่รู้สู่สัญลักษณ์ไทย
1
  ใส่ใจใฝ่รู้สู่สัญลักษณ์ไทย 3 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 กษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย
1
  กษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย (1) 17 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  กษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย (2) 24 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 ในหลวงของเรา
1
  ในหลวงของเรา (1) 7 ม.ค. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  ในหลวงของเรา (2) 14 ม.ค. 2564 (มีแบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.4 เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน
1
  เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน (1) 21 ม.ค. 2564 (มีแบบทดสอบก่อนเรียนและสื่อวิดีโอ)
2
  เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน (2) 28 ม.ค. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.5 ทิศและที่ตั้ง
1
  ทิศและที่ตั้ง (1) 4 ก.พ. 2564
2
  ทิศและที่ตั้ง (2) 11 ก.พ. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.6 ศาสนาและความเชื่อ
1
  ศาสนาและความเชื่อ 18 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน
1
  ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน (1) 25 ก.พ. 2564 (มีใบงาน)
2
  ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน (2) 4 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.8 สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน
1
  สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน 11 มี.ค. 2564 (มีใบงานและแบบทดสอบหลังเรียน)
เรื่อง 1.9 การทักทายของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
1
  การทักทายของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 18 มี.ค. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.10 ธรรมเนียมปฏิบัติ
1
  ธรรมเนียมปฏิบัติ 25 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Re-run)
เรื่อง 2.1 ใส่ใจใฝ่รู้สู่สัญลักษณ์ไทย
1
  ใส่ใจใฝ่รู้สู่สัญลักษณ์ไทย 1 เม.ย. 2564 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 กษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย
1
  กษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย (1) 8 เม.ย. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ