ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 27
แผนการสอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ครูผู้สอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย

ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส12102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
1
  เรียนรู้วันเวลา (1) 2 ก.ค. 2563 (มีใบงานและแบบทดสอบประกอบการสอน)
2
  เรียนรู้วันเวลา (2) 9 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง (1) 16 ก.ค. 2563 (มีใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
4
  วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง (2) 23 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
5
  ย้อนรอยอดีต (1) 30 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  ย้อนรอยอดีต (2) 6 ส.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
1
  ชุมชนของเรา (1) 13 ส.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ชุมชนของเรา (2) 20 ส.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
3
  ชุมชนของเรา (3) 27 ส.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
4
  ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน (1) 3 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน (2) 10 ก.ย. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
6
  ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน (3) 17 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี (1) 24 ก.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
8
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี (2) 1 ต.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
9
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี (3) 8 ต.ค. 2563 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
10
  วัฒนธรรมประเพณีไทย (1) 15 ต.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
11
  วัฒนธรรมประเพณีไทย (2) 22 ต.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
12
  วัฒนธรรมประเพณีไทย (3) 29 ต.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
13
  ภูมิปัญญาไทย (1) 5 พ.ย. 2563
14
  ภูมิปัญญาไทย (2) 12 พ.ย. 2563 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ