ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 93
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน

ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ ๑ ทบทวนชวนทำ
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ ๒ เรียนรู้คำนำไปใช้
เรื่อง 2.1 เรียนรู้คำนำไปใช้
  สนุกกับมาตราตัวสะกด (๑) ๑๕ มิ.ย. ๖๔ (มีใบความรู้และใบงาน)
  สนุกกับมาตราตัวสะกด (๒) ๑๖ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
  ไม่มั่วแม่ ก กา (๑) ๑๗ มิ.ย. ๖๔ (มีใบความรู้และใบงาน)
  ไม่มั่วแม่ ก กา (๒) ๑๘ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
  ตามหามาตรา กง (๑) ๒๑ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงานและแบบฝึกอ่าน)
  ตามหามาตรา กง (๒) ๒๒ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน บทอ่านแม่และเนื้อเพลงอึ่งอ่าง)
  มาชมมาตรากม (๑) ๒๓ มิ.ย. ๖๔ (มีบัตรคำและใบงาน)
  มาชมมาตรากม (๒) ๒๔ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
  สนใจมาตรากน (๑) ๒๕ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และบาทร้อยกรอง)
๑o
  สนใจมาตรากน (๒) ๒๘ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
๑๑
  เอียะ เอีย พาเพลิน ๒๙ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
๑๒
  ลูกนกหกตัว ๓๐ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงานและบทอ่าน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยที่ ๓ เข้าใจสื่อสาร
เรื่อง 3.1 เข้าใจสื่อสาร
  สระเอือเพื่อนเอ๋ย(๑) ๑ ก.ค. ๖๔ (มีใบงานและใบความรู้)
  สระเอือเพื่อนเอ๋ย (๒) ๒ ก.ค. ๖๔ (มีใบงาน)
  แม่เกย เอ่ยวาจา (๑) ๕ ก.ค. ๖๔ (มีใบความรู้และใบงาน)
  แม่เกย เอ่ยวาจา(๒) ๖ ก.ค. ๖๔ (มีใบงาน)
  กกนั้นสำคัญไฉน(๑) ๗ ก.ค. ๖๔ (มีใบความรู้และใบงาน)
  กกนั้นสำคัญไฉน(๒) ๘ ก.ค. ๖๔ (มีใบงาน)
  กบกระซิบจากใจ (๑) ๙ ก.ค. ๖๔ (ใบงานและใบความรู้)
  กบกระซิบจากใจ(๒) ๑๒ ก.ค. ๖๔ (มีสื่อเกมและใบงาน)
  อ่านคล่องเขียนได้คำควบกล้ำ(๑) ๑๓ ก.ค. ๖๔ (มีใบงานและใบความรู้)
๑o
  อ่านคล่องเขียนได้คำควบกล้ำ(๒) ๑๔ ก.ค. ๖๔ (มีบัตรคำและใบความรู้)
๑๑
  ควบกล้ำย้ำใช้ (๑) ๑๕ ก.ค. ๖๔ (มีใบงาน)
๑๒
  ควบกล้ำย้ำใช้ (๒) ๑๖ ก.ค. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยที่ ๗ วรรคตอนสะท้อนคิด

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ