ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 121
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง

ครูชนันรัตน์ บุญคง
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
เรื่อง 7.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
1
  รู้จัก การันต์ (1) 28 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  รู้จัก การันต์ (2) 29 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  รู้ทัน ไม้ยมก (1) 30 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  รู้ทัน ไม้ยมก (2) 1 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  ตกใจ อัศเจรีย์ (1) 2 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  ตกใจ อัศเจรีย์ (2) 5 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน (1) 6 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน (2) 7 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  อ่านได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน) (1) 8 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
10
  อ่านได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน) (2) 9 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจอง ร้อยกรองไทย
เรื่อง 8.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจอง ร้อยกรองไทย
1
  บทร้อยกรองคล้องจองสระ (สระเออะ สระเออ) (1) 12 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  บทร้อยกรองคล้องจองสระ (สระเออะ สระเออ) (2) 14 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  บทร้อยกรองคล้องจองสระ (สระอัวะ สระอัว) (1) 15 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  บทร้อยกรองคล้องจองสระ (สระอัวะ สระอัว) (2) 16 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  บทร้อยกรองแผ่นดิน ผืนนี้ มีค่า (1) 19 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  บทร้อยกรองแผ่นดิน ผืนนี้ มีค่า (2) 20 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  คำคล้องจอง (1) 21 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  คำคล้องจอง (2) 22 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  บทร้อยกรอง รักแท้ (1) 26 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
10
  บทร้อยกรอง รักแท้ (2) 27 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
11
  สระเสียงสั้น เสียงยาว 28 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
12
  ปริศนาวรรณยุกต์ 29 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
13
  ตัวสะกดสดใส 30 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
14
  ควบกล้ำนำไปใช้ 2 พ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
15
  อักษรนำจำได้ 3 พ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
16
  เลือกคำนำไปใช้ 4 พ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
17
  รู้จักคำนำไปแต่งประโยค 5 พ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
18
  จับใจความเรื่องที่อ่าน 6 พ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
19
  อ่านเอาเรื่อง 9 พ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
20
  สนุกสนานการคิด (พิชิตการันต์) 10 พ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
21
  สนุกสนานการคิด (พิชิตเครื่องหมายวรรคตอน) 11 พ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
22
  ร้อยกรองคล้องใจ 12 พ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By pongsriuksorn@gmail.com | 17.12.18 | 14,599 79 ภาษาไทย
  2. Post By นางสาว | 10.07.19 | 3,359 1 ภาษาไทย