ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. สังคมดี สุขภาพดี
เรื่อง 1.1 สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ , สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย , มลภาวะ , มลพิษ , ปัจจัยหรือสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
1
  สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ , สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย , มลภาวะ , มลพิษ , ปัจจัยหรือสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
เรื่อง 1.2 สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ , ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม , โรคและอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน , แนวทางการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
1
  สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ , ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม , โรคและอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน , แนวทางการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เรื่อง 1.3 สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ , ภัยพิบัติ , ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ , แนวทางการมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ , การเป็นอาสาสมัครทำงานด้านภัยพิบัติในชุมชน
1
  สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ , ภัยพิบัติ , ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ , แนวทางการมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ , การเป็นอาสาสมัครทำงานด้านภัยพิบัติในชุมชน
เรื่อง 1.4 การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน , ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ , งานหลักของการสาธารณสุขมูลฐาน , หลักการสร้างเสริมสุขภาพ
1
  การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน , ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ , งานหลักของการสาธารณสุขมูลฐาน , หลักการสร้างเสริมสุขภาพ
เรื่อง 1.5 กฎบัตรออตตาวา , กลวิธีและแนวทางการสร้างเริมสุขภาพในชุมชนของประเทศไทย
1
  กฎบัตรออตตาวา , กลวิธีและแนวทางการสร้างเริมสุขภาพในชุมชนของประเทศไทย
เรื่อง 1.6 บทบาทและการรับผิดชอบของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
1
  บทบาทและการรับผิดชอบของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
หน่วยการเรียนรู้ 2. สื่อกับ การคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง 2.1 สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ - ความหมายและความสำคัญของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ , ผลิตภัณฑ์สุขภาพ , ความสำคัญของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ , ประเภทของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ
1
  สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ - ความหมายและความสำคัญของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ , ผลิตภัณฑ์สุขภาพ , ความสำคัญของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ , ประเภทของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ
เรื่อง 2.2 สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ , อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ , รู้เท่าทันสื่อ , องค์ประกอบการเท่าทันสื่อในสังคมไทย
1
  สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ , อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ , รู้เท่าทันสื่อ , องค์ประกอบการเท่าทันสื่อในสังคมไทย
เรื่อง 2.3 สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ - การวิเคราะห์สื่อด้านสุขภาพ , เคล็ดลับเท่าทันสื่อ , หลักการง่ายๆก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ , ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค่าและบริการ
1
  สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ - การวิเคราะห์สื่อด้านสุขภาพ , เคล็ดลับเท่าทันสื่อ , หลักการง่ายๆก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ , ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค่าและบริการ
เรื่อง 2.4 การคุ้มครองผู้บริโภค ม สิทธิของผู้บริโภค ม หน้าที่ของผู้บริโภค
1
  การคุ้มครองผู้บริโภค ม สิทธิของผู้บริโภค ม หน้าที่ของผู้บริโภค
เรื่อง 2.5 การคุ้มครองผู้บริโภค - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค - หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
1
  การคุ้มครองผู้บริโภค - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค - หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง 2.6 การคุ้มครองผู้บริโภค - การรู้สิทธิผู้บริโภคและนำไปปฏิบัติ - กรณีศึกษา
1
  การคุ้มครองผู้บริโภค - การรู้สิทธิผู้บริโภคและนำไปปฏิบัติ - กรณีศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ 3. สังคมปลอดภัย กายใจเป็นสุข
เรื่อง 3.1 อุบัติเหตุและความรุนแรง , อุบัติเหตุประเภทต่างๆ , ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ , ผลกระทบที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
1
  อุบัติเหตุและความรุนแรง , อุบัติเหตุประเภทต่างๆ , ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ , ผลกระทบที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
เรื่อง 3.2 อุบัติเหตุและความรุนแรง ม ผลกระทบที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ม แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
1
  อุบัติเหตุและความรุนแรง ม ผลกระทบที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ม แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
เรื่อง 3.3 อุบัติเหตุและความรุนแรง - ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย ม ปัจจัยสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ม ผลกระทบและปัญหาที่เกิดจากความรุนแรง ม แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
1
  อุบัติเหตุและความรุนแรง - ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย ม ปัจจัยสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ม ผลกระทบและปัญหาที่เกิดจากความรุนแรง ม แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
เรื่อง 3.4 อุบัติเหตุและความรุนแรง ม แนวทางการสร้างความปลอดภัยในชุมชน
1
  อุบัติเหตุและความรุนแรง ม แนวทางการสร้างความปลอดภัยในชุมชน
เรื่อง 3.5 การช่วยฟื้นคืนชีพ ม ลักษณะของการช่วยฟื้นคืนชีพ ม เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ
1
  การช่วยฟื้นคืนชีพ ม ลักษณะของการช่วยฟื้นคืนชีพ ม เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ
เรื่อง 3.6 การช่วยฟื้นคืนชีพ , ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพ , การช่วยฟื้นคืนชีพด้วย เครื่อง AED
1
  การช่วยฟื้นคืนชีพ , ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพ , การช่วยฟื้นคืนชีพด้วย เครื่อง AED

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ