ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สถิติและข้อมูล
เรื่อง 1.1 บทนำเกี่ยวกับสถิติ ๑ , ความหมายของสถิติ , ประเภทของสถิติ , ระเบียบวิธีการทางสถิติ
1
  บทนำเกี่ยวกับสถิติ ๑ , ความหมายของสถิติ , ประเภทของสถิติ , ระเบียบวิธีการทางสถิติ
เรื่อง 1.2 บทนำเกี่ยวกับสถิติ ๒ - ความหมายของข้อมูล , ประเภทของข้อมูลจำแนกตามการเก็บรวบรวมข้อมูล และลักษณะข้อมูล , วิธีการเก็บข้อมูล , ปัญหาในการใช้ข้อมูล
1
  บทนำเกี่ยวกับสถิติ ๒ - ความหมายของข้อมูล , ประเภทของข้อมูลจำแนกตามการเก็บรวบรวมข้อมูล และลักษณะข้อมูล , วิธีการเก็บข้อมูล , ปัญหาในการใช้ข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
เรื่อง 2.1 รูปแบบของข้อมูล ๑ , ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ , ข้อมูลแจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่ม, ข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่ม
1
  รูปแบบของข้อมูล ๑ , ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ , ข้อมูลแจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่ม
เรื่อง 2.2 การนำเสนอข้อมูล ๑ - การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพต้นใบ
1
  การนำเสนอข้อมูล ๑ - การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพต้นใบ
เรื่อง 2.3 การนำเสนอข้อมูล ๒ , การนำเสนอข้อมูลทึ่แจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่ม
1
  การนำเสนอข้อมูล ๒ , การนำเสนอข้อมูลทึ่แจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่ม
เรื่อง 2.4 องค์ประกอบและความหมายขององค์ประกอบของตาราง แจกแจงความถี่ ๑ , ขอบบน-ขอบล่าง , จุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้น
1
  องค์ประกอบและความหมายขององค์ประกอบของตาราง แจกแจงความถี่ ๑ , ขอบบน-ขอบล่าง , จุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้น
เรื่อง 2.5 องค์ประกอบและความหมายขององค์ประกอบของตาราง แจกแจงความถี่ ๒, ความกว้างของอันตรภาคชั้น , ลักษณะของตารางแจกแจงความถี่แบบต่าง ๆ
1
  องค์ประกอบและความหมายขององค์ประกอบของตาราง แจกแจงความถี่ ๒, ความกว้างของอันตรภาคชั้น , ลักษณะของตารางแจกแจงความถี่แบบต่าง ๆ
เรื่อง 2.6 การสร้างตารางแจกแจงความถี่จากข้อมูลที่ไม่ แจกแจง ๑ ม การหาช่วงข้อมูล ม การหาจำนวนอันตรภาคชั้น หรือ หาความกว้างของอันตรภาคชั้น ม การเขียนอันตรภาคชั้น
1
  การสร้างตารางแจกแจงความถี่จากข้อมูลที่ไม่ แจกแจง ๑ ม การหาช่วงข้อมูล ม การหาจำนวนอันตรภาคชั้น หรือ หาความกว้างของอันตรภาคชั้น ม การเขียนอันตรภาคชั้น
เรื่อง 2.7 การสร้างตารางแจกแจงความถี่จากข้อมูลที่ไม่แจกแจง ๒ ,โจทย์ปัญหา
1
  การสร้างตารางแจกแจงความถี่จากข้อมูลที่ไม่แจกแจง ๒ ,โจทย์ปัญหา
เรื่อง 2.8 ความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ ๑, การหาความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์จากตาราง
1
  ความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ ๑, การหาความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์จากตาราง
เรื่อง 2.9 ความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ ๒ ,โจทย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์
1
  ความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ ๒ ,โจทย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาความถี่สัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์
เรื่อง 2.10 ความถี่สะสมสัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สะสม สัมพัทธ์ ๑ , การหาความถี่สะสมสัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์จากตาราง
1
  ความถี่สะสมสัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สะสม สัมพัทธ์ ๑ , การหาความถี่สะสมสัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์จากตาราง
เรื่อง 2.11 ความถี่สะสมสัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สะสม สัมพัทธ์ ๒ , โจทย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาความถี่สะสมสัมพัทธ์และร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์
1
  ความถี่สะสมสัมพัทธ์ และ ร้อยละของความถี่สะสม สัมพัทธ์ ๒ , โจทย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาความถี่สะสมสัมพัทธ์และร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์
เรื่อง 2.12 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับตารางแจกแจงความถี่ ,โจทย์เพิ่มเติม
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับตารางแจกแจงความถี่ ,โจทย์เพิ่มเติม
เรื่อง 2.13 ฮิสโตแกรม ๑ , การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของฮิสโตแกรม ในกรณีที่มีขอบเขตของข้อมูลแต่ละชั้นเท่ากัน
1
  ฮิสโตแกรม ๑ , การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของฮิสโตแกรม ในกรณีที่มีขอบเขตของข้อมูลแต่ละชั้นเท่ากัน
เรื่อง 2.14 ฮิสโตแกรม ๒ , การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของฮิสโตแกรม ในกรณีที่มีขอบเขตของข้อมูลแต่ละชั้นไม่เท่ากัน
1
  ฮิสโตแกรม ๒ , การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของฮิสโตแกรม ในกรณีที่มีขอบเขตของข้อมูลแต่ละชั้นไม่เท่ากัน
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อมูล
เรื่อง 3.1 ค่ากลางของข้อมูล ๑ , บทนำเกี่ยวกับค่ากลางของข้อมูล, ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่
1
  ค่ากลางของข้อมูล ๑ , บทนำเกี่ยวกับค่ากลางของข้อมูล, ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่
เรื่อง 3.2 ค่ากลางของข้อมูล ๒ ,โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิต
1
  ค่ากลางของข้อมูล ๒ ,โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เรื่อง 3.3 ค่ากลางของข้อมูล ๓ ,ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่ม
1
  ค่ากลางของข้อมูล ๓ ,ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่ม
เรื่อง 3.4 ค่ากลางของข้อมูล ๔ , ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบ ถ่วงน้ำหนัก , ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
1
  ค่ากลางของข้อมูล ๔ , ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบ ถ่วงน้ำหนัก , ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
เรื่อง 3.5 ค่ากลางของข้อมูล ๕ ,ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่ม
1
  ค่ากลางของข้อมูล ๕ ,ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่ม
เรื่อง 3.6 ค่ากลางของข้อมูล ๖ ,การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยใช้สูตรลดทอน
1
  ค่ากลางของข้อมูล ๖ ,การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยใช้สูตรลดทอน
เรื่อง 3.7 ค่ากลางของข้อมูล ๗ ,ฐานนิยมข้อข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ ข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่มและจัดกลุ่ม
1
  ค่ากลางของข้อมูล ๗ ,ฐานนิยมข้อข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ ข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่มและจัดกลุ่ม
เรื่อง 3.8 ค่ากลางของข้อมูล ๘ ,มัธยฐานของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่และแจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่ม
1
  ค่ากลางของข้อมูล ๘ ,มัธยฐานของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่และแจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่ม
เรื่อง 3.9 ค่ากลางของข้อมูล ๙ ,มัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่ม
1
  ค่ากลางของข้อมูล ๙ ,มัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่ม
เรื่อง 3.10 ค่ากลางของข้อมูล ๑๐ ,การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับค่ากลางของข้อมูล
1
  ค่ากลางของข้อมูล ๑๐ ,การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับค่ากลางของข้อมูล
เรื่อง 3.11 ค่ากลางของข้อมูล ๑๑ ,สมบัติของค่าเฉลี่ย เลขคณิต
1
  ค่ากลางของข้อมูล ๑๑ ,สมบัติของค่าเฉลี่ย เลขคณิต
เรื่อง 3.12 ค่ากลางของข้อมูล ๑๒ ,สมบัติของมัธยฐาน ,คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของการเลือกใช้ของค่ากลางของข้อมูล
1
  ค่ากลางของข้อมูล ๑๒ ,สมบัติของมัธยฐาน ,คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของการเลือกใช้ของค่ากลางของข้อมูล
เรื่อง 3.13 การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๑ มบทนำเกี่ยวกับ การวัดตำแหน่งของข้อมูล
1
  การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๑ มบทนำเกี่ยวกับ การวัดตำแหน่งของข้อมูล
เรื่อง 3.14 การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๒ ,การวัดตำแหน่งแบบควอไทล์ของข้อมูลที่ไม่แจกแจกความถี่และข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบ ไม่จัดกลุ่ม
1
  การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๒ ,การวัดตำแหน่งแบบควอไทล์ของข้อมูลที่ไม่แจกแจกความถี่และข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบ ไม่จัดกลุ่ม
เรื่อง 3.15 การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๓ ,การวัดตำแหน่งแบบควอไทล์ของข้อมูลที่แจกแจกความถี่แบบจัดกลุ่ม
1
  การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๓ ,การวัดตำแหน่งแบบควอไทล์ของข้อมูลที่แจกแจกความถี่แบบจัดกลุ่ม
เรื่อง 3.16 การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๔ ,การวัดตำแหน่งแบบ เดไซล์ของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่และข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่ จัดกลุ่ม
1
  การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๔ ,การวัดตำแหน่งแบบ เดไซล์ของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่และข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่ จัดกลุ่ม
เรื่อง 3.17 การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๕ ,การวัดตำแหน่งแบบเดไซล์ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่ม
1
  การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๕ ,การวัดตำแหน่งแบบเดไซล์ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่ม
เรื่อง 3.18 การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๖ ,การวัดตำแหน่งแบบ เปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่ไม่แจกแจกความถี่และข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่ม
1
  การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๖ ,การวัดตำแหน่งแบบ เปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่ไม่แจกแจกความถี่และข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่จัดกลุ่ม
เรื่อง 3.19 การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๗ ,การวัดตำแหน่งแบบเปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่แจกแจกความถี่แบบจัดกลุ่ม
1
  การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๗ ,การวัดตำแหน่งแบบเปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่แจกแจกความถี่แบบจัดกลุ่ม
เรื่อง 3.20 การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๘ ,สรุปการวัดตำแหน่งของข้อมูล
1
  การวัดตำแหน่งของข้อมูล ๘ ,สรุปการวัดตำแหน่งของข้อมูล

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ