ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 184
แผนการสอนโดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ครูผู้สอน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
กําหนดการรายชั่วโมง

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แผนการสอน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยกระบวนการ Lesson Study for Learning Community (LSLC)
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป
เรื่อง 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : นักเรียนเรียนรู้อย่างไร
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : นักเรียนเรียนรู้อย่างไร
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการคิดและการเรียนรู้
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการคิดและการเรียนรู้
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การสร้างรูบริคเพื่อการประเมิน
๑o
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การสร้างรูบริคเพื่อการประเมิน
๑๑
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : เทคนิคการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ
๑๒
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : เทคนิคการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ
๑๓
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
๑๔
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
๑๕
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
๑๖
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
๑๗
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
๑๘
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
๑๙
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
๒o
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
๒๑
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
๒๒
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
๒๓
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
๒๔
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
๒๕
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
๒๖
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
๒๗
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
๒๘
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
๒๙
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
๓o
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
๓๑
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
การอบรมการจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
เรื่อง 3.1 การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
  การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TRAINING)
Videoconferencing English Teacher Training 2009_Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-Long
เรื่อง 6.1 Videoconferencing English Teacher Training 2009_Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-Long
  Videoconferencing English Teacher Training 2009_Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-Long (1/13)
  Videoconferencing English Teacher Training 2009_Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-Long (2/13)
  Videoconferencing English Teacher Training 2009_Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-Long (3/13)
  Videoconferencing English Teacher Training 2009_Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-Long (4/13)
  Videoconferencing English Teacher Training 2009_Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-Long (5/13)
  Videoconferencing English Teacher Training 2009_Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-Long (6/13)
  Videoconferencing English Teacher Training 2009_Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-Long (7/13)
  Videoconferencing English Teacher Training 2009_Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-Long (8/13)
  Videoconferencing English Teacher Training 2009_Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-Long (9/13)
๑o
  Videoconferencing English Teacher Training 2009_Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-Long (10/13)
๑๑
  Videoconferencing English Teacher Training 2009_Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-Long (11/13)
๑๒
  Videoconferencing English Teacher Training 2009_Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-Long (12/13)
๑๓
  Videoconferencing English Teacher Training 2009_Learning to Read : Reading to Learn Reading as a Tool for Life-Long (13/13)
Videoconferencing English Teacher Training 2011-2012_Unlocking Learners Potential และ Unlocking Learners Voices
เรื่อง 8.1 Videoconferencing English Teacher Training 2011-2012_Unlocking Learners Potential และ Unlocking Learners Voices
  Videoconferencing English Teacher Training 2011-2012_Unlocking Learners Potential และ Unlocking Learners Voices (1/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2011-2012_Unlocking Learners Potential และ Unlocking Learners Voices (2/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2011-2012_Unlocking Learners Potential และ Unlocking Learners Voices (3/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2011-2012_Unlocking Learners Potential และ Unlocking Learners Voices (4/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2011-2012_Unlocking Learners Potential และ Unlocking Learners Voices (5/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2011-2012_Unlocking Learners Potential และ Unlocking Learners Voices (6/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2011-2012_Unlocking Learners Potential และ Unlocking Learners Voices (7/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2011-2012_Unlocking Learners Potential และ Unlocking Learners Voices (8/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2011-2012_Unlocking Learners Potential และ Unlocking Learners Voices (9/12)
๑o
  Videoconferencing English Teacher Training 2011-2012_Unlocking Learners Potential และ Unlocking Learners Voices (10/12)
๑๑
  Videoconferencing English Teacher Training 2011-2012_Unlocking Learners Potential และ Unlocking Learners Voices (11/12)
๑๒
  Videoconferencing English Teacher Training 2011-2012_Unlocking Learners Potential และ Unlocking Learners Voices (12/12)
Videoconferencing English Teacher Training 2012-2013_Establishing a Culture of Achievement Part 1 - Part 2
เรื่อง 11.1 Videoconferencing English Teacher Training 2012-2013_Establishing a Culture of Achievement Part 1 - Part 2
  Videoconferencing English Teacher Training 2012-2013_Establishing a Culture of Achievement Part 1 - Part 2 (1/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2012-2013_Establishing a Culture of Achievement Part 1 - Part 2 (2/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2012-2013_Establishing a Culture of Achievement Part 1 - Part 2 (3/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2012-2013_Establishing a Culture of Achievement Part 1 - Part 2 (4/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2012-2013_Establishing a Culture of Achievement Part 1 - Part 2 (5/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2012-2013_Establishing a Culture of Achievement Part 1 - Part 2 (6/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2012-2013_Establishing a Culture of Achievement Part 1 - Part 2 (7/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2012-2013_Establishing a Culture of Achievement Part 1 - Part 2 (8/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2012-2013_Establishing a Culture of Achievement Part 1 - Part 2 (9/12)
๑o
  Videoconferencing English Teacher Training 2012-2013_Establishing a Culture of Achievement Part 1 - Part 2 (10/12)
๑๑
  Videoconferencing English Teacher Training 2012-2013_Establishing a Culture of Achievement Part 1 - Part 2 (11/12)
๑๒
  Videoconferencing English Teacher Training 2012-2013_Establishing a Culture of Achievement Part 1 - Part 2 (12/12)
Videoconferencing English Teacher Training 2013_Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs
เรื่อง 12.1 Videoconferencing English Teacher Training 2013_Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs
  Videoconferencing English Teacher Training 2013_Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs (1/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2013_Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs (2/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2013_Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs (3/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2013_Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs (4/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2013_Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs (5/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2013_Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs (6/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2013_Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs (7/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2013_Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs (8/12)
  Videoconferencing English Teacher Training 2013_Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs (9/12)
๑o
  Videoconferencing English Teacher Training 2013_Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs (10/12)
๑๑
  Videoconferencing English Teacher Training 2013_Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs (11/12)
๑๒
  Videoconferencing English Teacher Training 2013_Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs (12/12)
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาษาอังกฤษ 2013 _Teaching Techniques & Classroom Language
เรื่อง 13.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาษาอังกฤษ 2013 _Teaching Techniques & Classroom Language
  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาษาอังกฤษ 2013 _Teaching Techniques & Classroom Language (1/8)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาษาอังกฤษ 2013 _Teaching Techniques & Classroom Language (2/8)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาษาอังกฤษ 2013 _Teaching Techniques & Classroom Language (3/8)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาษาอังกฤษ 2013 _Teaching Techniques & Classroom Language (4/8)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาษาอังกฤษ 2013 _Teaching Techniques & Classroom Language (5/8)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาษาอังกฤษ 2013 _Teaching Techniques & Classroom Language (6/8)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาษาอังกฤษ 2013 _Teaching Techniques & Classroom Language (7/8)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาษาอังกฤษ 2013 _Teaching Techniques & Classroom Language (8/8)
Videoconferencing English Teacher Training 2014_Professional Development for English Language Teachers in Today's Digital World
Videoconferencing Science Teacher Training 2015_The physics and mathematics of Slinky Seismonrters, and their use in the classroom
เรื่อง 15.1 Videoconferencing Science Teacher Training 2015_The physics and mathematics of Slinky Seismonrters, and their use in the classroom
  Videoconferencing Science Teacher Training 2015_The physics and mathematics of Slinky Seismonrters, and their use in the classroom (1/10)
  Videoconferencing Science Teacher Training 2015_The physics and mathematics of Slinky Seismonrters, and their use in the classroom (2/10)
  Videoconferencing Science Teacher Training 2015_The physics and mathematics of Slinky Seismonrters, and their use in the classroom (3/10)
  Videoconferencing Science Teacher Training 2015_The physics and mathematics of Slinky Seismonrters, and their use in the classroom (4/10)
  Videoconferencing Science Teacher Training 2015_The physics and mathematics of Slinky Seismonrters, and their use in the classroom (5/10)
  Videoconferencing Science Teacher Training 2015_The physics and mathematics of Slinky Seismonrters, and their use in the classroom (6/10)
  Videoconferencing Science Teacher Training 2015_The physics and mathematics of Slinky Seismonrters, and their use in the classroom (7/10)
  Videoconferencing Science Teacher Training 2015_The physics and mathematics of Slinky Seismonrters, and their use in the classroom (8/10)
  Videoconferencing Science Teacher Training 2015_The physics and mathematics of Slinky Seismonrters, and their use in the classroom (9/10)
๑o
  Videoconferencing Science Teacher Training 2015_The physics and mathematics of Slinky Seismonrters, and their use in the classroom (10/10)
Videoconferencing English Teacher Training 2016_Classroom Management
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เรื่อง การจัดเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง 17.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เรื่อง การจัดเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เรื่อง การจัดเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (1/7)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เรื่อง การจัดเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2/7)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เรื่อง การจัดเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (3/7)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เรื่อง การจัดเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (4/7)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เรื่อง การจัดเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (5/7)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เรื่อง การจัดเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (6/7)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เรื่อง การจัดเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (7/7)
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย(Network) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) : หัวข้อการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ
เรื่อง 18.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย(Network) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) : หัวข้อการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ
  การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย(Network) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) : หัวข้อการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ (1/4)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย(Network) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) : หัวข้อการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ (2/4)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย(Network) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) : หัวข้อการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ (3/4)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย(Network) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) : หัวข้อการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ (4/4)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกระบวนการคิดของผู้เรียน
เรื่อง 19.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกระบวนการคิดของผู้เรียน
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกระบวนการคิดของผู้เรียน (1/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกระบวนการคิดของผู้เรียน (2/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกระบวนการคิดของผู้เรียน (3/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกระบวนการคิดของผู้เรียน (4/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกระบวนการคิดของผู้เรียน (5/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกระบวนการคิดของผู้เรียน (6/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกระบวนการคิดของผู้เรียน (7/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกระบวนการคิดของผู้เรียน (8/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกระบวนการคิดของผู้เรียน (9/9)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เรื่อง 20.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (1/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (2/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (3/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (4/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (5/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (6/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (7/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (8/9)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (9/9)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ