ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 46
แผนการสอน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ครูผู้สอน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
กําหนดการรายชั่วโมง

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แผนการสอน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

หน่วยการเรียนรู้ 1. เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
เรื่อง 1.1 เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
1
  เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ตอนที่1
2
  เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ตอนที่2
3
  เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ตอนที่3
4
  เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ตอนที่4
5
  เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ตอนที่5
6
  เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ตอนที่6
7
  เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ตอนที่7
8
  เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ตอนที่8
9
  เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ตอนที่9
หน่วยการเรียนรู้ 2. เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล
เรื่อง 2.1 เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล
1
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : นักเรียนเรียนรู้อย่างไร
2
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : นักเรียนเรียนรู้อย่างไร
3
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการคิดและการเรียนรู้
4
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการคิดและการเรียนรู้
5
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
6
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
7
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
8
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
9
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การสร้างรูบริคเพื่อการประเมิน
10
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การสร้างรูบริคเพื่อการประเมิน
11
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : เทคนิคการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ
12
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : เทคนิคการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ
13
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
14
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
15
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
16
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
17
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
18
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
19
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
20
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : กลวิธีและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
21
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
22
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
23
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
24
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
25
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
26
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
27
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
28
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
29
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
30
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
31
  ด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไป : Coaching & Mentoring
หน่วยการเรียนรู้ 3. เทปบันทึกการอบรมการจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
เรื่อง 3.1 เทปบันทึกการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
1
  เทปบันทึกการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
หน่วยการเรียนรู้ 4. เทปบันทึกการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TRAINING)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ