ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. Unit 1 : Health & Wellness
เรื่อง 1.1 Reading: Stay Home, Stay Safe
1
  Reading : Stay Home, Stay Safe
เรื่อง 1.2 The Present Tenses (Simple & Continuous)
1
  The Present Tenses (Simple & Continuous)
เรื่อง 1.3 Paragraph Organization
1
  Paragraph Organization
เรื่อง 1.4 Reading : Mental Health
1
  Reading : Mental Health
เรื่อง 1.5 The Present Tenses (Prefect Simple)
1
  The Present Tenses (Prefect Simple)
เรื่อง 1.6 Writing : Topic Sentence
1
  Writing : Topic Sentence
หน่วยการเรียนรู้ 2. Unit 2 : Virtual World
เรื่อง 2.1 Reading : Digital Revolution
1
  Reading : Digital Revolution
เรื่อง 2.2 The Past Tenses (Simple & Continuous)
1
  The Past Tenses (Simple & Continuous)
เรื่อง 2.3 Writing : Supporting Sentences
1
  Writing : Supporting Sentences
เรื่อง 2.4 Reading : Cyber Bullying
1
  Reading : Cyber Bullying
เรื่อง 2.5 Passive Voice (Present simple, Past simple)
1
  Passive Voice (Present simple, Past simple)
เรื่อง 2.6 Writing : Concluding Sentence
1
  Writing : Concluding Sentence
หน่วยการเรียนรู้ 3. Unit 3 : Sustainability
เรื่อง 3.1 Reading : Clean Energy
1
  Reading : Clean Energy
เรื่อง 3.2 Conditional Sentences (Type 0-1)
1
  Conditional Sentences (Type 0-1)
เรื่อง 3.3 Writing : Descriptive Paragraph (1)
1
  Writing : Descriptive Paragraph (1)
เรื่อง 3.4 Reading : Gender Equality
1
  Reading : Gender Equality
เรื่อง 3.5 Conditional Sentences (Type 2-3)
1
  Conditional Sentences (Type 2-3)
เรื่อง 3.6 Writing : Descriptive Paragraph (2)
1
  Writing : Descriptive Paragraph (2)
หน่วยการเรียนรู้ 4. Unit 4 : Talking the Talk
เรื่อง 4.1 Reading : Where do words come from? (Vocabulary)
1
  Reading : Where do words come from? (Vocabulary)
เรื่อง 4.2 Reading : Where do words come from? (Reading Comprehension)
1
  Reading : Where do words come from? (Reading Comprehension)
เรื่อง 4.3 Past tense for distancing
1
  Past tense for distancing ep.21
เรื่อง 4.4 Modal for distancing
1
  Modal for distancing
เรื่อง 4.5 Opinion essay (Outlining)
1
  Opinion essay (Outlining) ep.23
เรื่อง 4.6 Opinion essay (Formal linking words)
1
  Opinion essay (Formal linking words) ep.24
หน่วยการเรียนรู้ 5. Unit 5 : Eureka!
เรื่อง 5.1 Reading : The Origin of Inspiration (Vocabulary)
1
  Reading : The Origin of Inspiration (Vocabulary) ep.25
เรื่อง 5.2 Reading : The Origin of Inspiration (Reading Comprehension)
1
  Reading : The Origin of Inspiration (Reading Comprehension)
เรื่อง 5.3 Conditional without if
1
  Conditional without if ep.27
เรื่อง 5.4 Grammar : If only
1
  Grammar : If only ep.28
เรื่อง 5.5 Writing: Opinion essay (using a variety of sentences types)
1
  Writing : Opinion essay (using a variety of sentences types) (1)
2
  Writing : Opinion essay (using a variety of sentences types) (2) ep.30
หน่วยการเรียนรู้ 6. Unit 6 : It’s a must-have!
เรื่อง 6.1 Reading : Targeting teenagers (Vocabulary)
1
  Reading : Targeting teenagers (Vocabulary) (1) ep.31
2
  Reading : Targeting teenagers (Vocabulary) (2) ep.32
เรื่อง 6.2 Grammar : Passive with preparatory there
1
  Grammar : Passive with preparatory there
เรื่อง 6.3 Grammar : Gerunds (Perfect, Passive, Negative)
1
  Grammar : Gerunds (Perfect, Passive, Negative) ep.34
เรื่อง 6.4 Writing : Product Description (Appositive Phrase)
1
  Writing : Product Description (Appositive Phrase) (1) ep.35
2
  Writing : Product Description (Appositive Phrase) (2) ep.36

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ