ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา(ภูมิศาสตร์-เศรษฐศาสตร์)

หน่วยการเรียนรู้ 1. การใช้ประโยชน์จากแผนที่ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ
เรื่อง 1.1 การใช้แผนที่
1
  การใช้แผนที่
เรื่อง 1.2 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
1
  การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ 2. ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
เรื่อง 2.1 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ธรณีภาค
1
  ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ธรณีภาค (1)
2
  ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ธรณีภาค (2)
3
  ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ธรณีภาคของประเทศไทย
เรื่อง 2.2 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์อากาศภาค
1
  ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์อากาศภาค (1)
2
  ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์อากาศภาค (2)
3
  ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์อากาศภาคของประเทศไทย
เรื่อง 2.3 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์อุทกภาค
1
  ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์อุทกภาค(น้ำขึ้นลง น้ำเกิดตาย น้ำมากน้อย ภูมิลักษณ์ชายฝั่ง)
2
  ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์อุทกภาคของประเทศไทย (แหล่งน้ำจืดเค็มที่สำคัญของไทย ปริมาณน้ำในประเทศไทย)
เรื่อง 2.4 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ชีวภาค
1
  ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ชีวภาค
2
  ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ชีวภาคของประเทศไทย
เรื่อง 2.5 การป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1
  การป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
หน่วยการเรียนรู้ 3. ปฏิสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตของมนุษย์
เรื่อง 3.1 ภูมิศาสตร์กับความเปลี่ยนแปลงทางประชากร
1
  ภูมิศาสตร์กับความเปลี่ยนแปลงทางประชากร
เรื่อง 3.2 การตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของชุมชนเมือง
1
  การตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของชุมชนเมือง
เรื่อง 3.3 ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1
  ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (1)
2
  ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (2)
หน่วยการเรียนรู้ 4. ความเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เรื่อง 4.1 การเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
  การเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 4.2 มาตรการ องค์การ และความร่วมมือต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1
  มาตรการ องค์การ และความร่วมมือต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 4.3 การมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1
  การมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
หน่วยการเรียนรู้ 5. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เรื่อง 5.1 ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย เป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ และปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1
  ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย เป้าหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ และปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ep.21
หน่วยการเรียนรู้ 6. ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน
เรื่อง 6.1 หน่วยเศรษฐกิจ และระบบเศรษฐกิจ
1
  หน่วยเศรษฐกิจ และระบบเศรษฐกิจ ep.22
เรื่อง 6.2 ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
1
  ตลาดในระบบเศรษฐกิจ (ep.23)
เรื่อง 6.3 การกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ
1
  การกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ (1)
2
  การกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ (2) ep.25
หน่วยการเรียนรู้ 7. เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง 7.1 ความสำคัญ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1
  ความสำคัญ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ 8. สหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชนของไทย
เรื่อง 8.1 ความเป็นมา หลักการ และประเภทของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
1
  ความเป็นมา หลักการ และประเภทของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ep.27
หน่วยการเรียนรู้ 9. นโยบายการเงิน การคลัง กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เรื่อง 9.1 ความหมาย ความสำคัญ หน้าที่ และปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
1
  ความหมาย ความสำคัญ หน้าที่ และปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
เรื่อง 9.2 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
1
  ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน ep.29
เรื่อง 9.3 นโยบายการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1
  นโยบายการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ ep.30
เรื่อง 9.4 นโยบายการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1
  นโยบายการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ ep.31
เรื่อง 9.5 ภาวะเงินเฟ้อ – เงินฝืด
1
  ภาวะเงินเฟ้อ – เงินฝืด ep.32
หน่วยการเรียนรู้ 10. เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เรื่อง 10.1 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
1
  การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
เรื่อง 10.2 การเงินระหว่างประเทศ
1
  การเงินระหว่างประเทศ (1) ep34
2
  การเงินระหว่างประเทศ (2) ep.35
เรื่อง 10.3 องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
1
  องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ep.36

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ