ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานพื้นฐานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตร (งานเกษตร)
เรื่อง 1.1 ความหมายของการเกษตร , ความสำคัญของการเกษตร , ประเภทของการเกษตร , การเกษตรแบบยั่งยืน
1
  ความหมายของการเกษตร , ความสำคัญของการเกษตร , ประเภทของการเกษตร , การเกษตรแบบยั่งยืน
หน่วยการเรียนรู้ 2. เกษตรทฤษฎีใหม่ (งานเกษตร)
เรื่อง 2.1 ความหมายและประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ , หลักการของการเกษตรทฤษฎีใหม่ , ขั้นตอนของการเกษตรทฤษฎีใหม่ , ข้อควรพิจารณาก่อนการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่
1
  ความหมายและประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ , หลักการของการเกษตรทฤษฎีใหม่ , ขั้นตอนของการเกษตรทฤษฎีใหม่ , ข้อควรพิจารณาก่อนการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่
หน่วยการเรียนรู้ 3. การขยายพันธุ์พืช (งานเกษตร)
เรื่อง 3.1 ความหมายของการขยายพันธุ์พืช , ประเภทของการขยายพันธุ์พืช , การเพาะเมล็ด , การปักชำ , การตอนกิ่ง , การทาบกิ่ง , การติดตา , การต่อกิ่ง
1
  ความหมายของการขยายพันธุ์พืช , ประเภทของการขยายพันธุ์พืช , การเพาะเมล็ด , การปักชำ , การตอนกิ่ง , การทาบกิ่ง , การติดตา , การต่อกิ่ง
หน่วยการเรียนรู้ 4. ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย (งานเกษตร)
เรื่อง 4.1 ความหมายของปุ๋ย , ประเภทของปุ๋ย , ธาตุอาหารพืช , สูตรปุ๋ย , หลักการให้ปุ๋ยแก่พืช , การเก็บรักษาปุ๋ย
1
  ความหมายของปุ๋ย , ประเภทของปุ๋ย , ธาตุอาหารพืช , สูตรปุ๋ย , หลักการให้ปุ๋ยแก่พืช , การเก็บรักษาปุ๋ย
หน่วยการเรียนรู้ 5. การป้องกันกำจัดศัตรูพืช (งานเกษตร)
เรื่อง 5.1 ความหมายของศัตรูพืช , ประเภทของศัตรูพืช , การป้องกันศัตรูพืช , ศัตรูธรรมชาติ
1
  ความหมายของศัตรูพืช , ประเภทของศัตรูพืช , การป้องกันศัตรูพืช , ศัตรูธรรมชาติ
หน่วยการเรียนรู้ 6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ (งานเกษตร)
เรื่อง 6.1 ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ , ประเภทของสัตว์เลี้ยง , รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ , ปัจจัยสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ , รูปแบบของโรงเรือน , อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ , พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงในประเทศไทย
1
  ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ , ประเภทของสัตว์เลี้ยง , รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ , ปัจจัยสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ , รูปแบบของโรงเรือน , อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ , พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงในประเทศไทย
หน่วยการเรียนรู้ 7. อาหารสัตว์ (งานเกษตร)
เรื่อง 7.1 ความหมายของอาหารสัตว์ , ประเภทของอาหารสัตว์ , หลักการให้อาหารสัตว์
1
  ความหมายของอาหารสัตว์ , ประเภทของอาหารสัตว์ , หลักการให้อาหารสัตว์
หน่วยการเรียนรู้ 8. โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ (งานเกษตร)
เรื่อง 8.1 ความหมายและสาเหตุของการเกิดโรคสัตว์ , โรคระบาดของสัตว์ที่ควรรู้จัก , การสุขาภิบาลสัตว์
1
  ความหมายและสาเหตุของการเกิดโรคสัตว์ , โรคระบาดของสัตว์ที่ควรรู้จัก , การสุขาภิบาลสัตว์
หน่วยการเรียนรู้ 9. อาชีพและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (การอาชีพ)
เรื่อง 9.1 ประสบการณ์อาชีพ , การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ , คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการทำงาน
1
  ประสบการณ์อาชีพ , การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ , คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการทำงาน
หน่วยการเรียนรู้ 10. การพัฒนาตนเองเข้าสู่งานอาชีพ (การอาชีพ)
เรื่อง 10.1 การพัฒนาตนเองในงานอาชีพ , ความสำคัญของการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ , คุณสมบัติของบุคคลในการพัฒนาตนเอง , การสำรวจและพัฒนาตนเอง , แนวทางในการพัฒนาตนเอง , แนวทางการพัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา , แนวทางการพัฒนาตนเองโดยเศรษฐกิจพอเพียง
1
  การพัฒนาตนเองในงานอาชีพ , ความสำคัญของการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ , คุณสมบัติของบุคคลในการพัฒนาตนเอง , การสำรวจและพัฒนาตนเอง , แนวทางในการพัฒนาตนเอง , แนวทางการพัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา , แนวทางการพัฒนาตนเองโดยเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ 11. การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน (การอาชีพ)
เรื่อง 11.1 ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน , การสมัครงานด้วยตนเอง , การสมัครงานทางไปรษณีย์ , การเขียนจดหมายสมัครงาน , การเขียนประวัติย่อ , การสมัครงานทางอินเทอร์เน็ต , การสัมภาษณ์งาน
1
  ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน , การสมัครงานด้วยตนเอง , การสมัครงานทางไปรษณีย์ , การเขียนจดหมายสมัครงาน , การเขียนประวัติย่อ , การสมัครงานทางอินเทอร์เน็ต , การสัมภาษณ์งาน
หน่วยการเรียนรู้ 12. จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ (การอาชีพ)
เรื่อง 12.1 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมต่ออาชีพ , เจตคติที่ดีต่ออาชีพ , อาชีพและวิชาชีพ , คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
1
  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมต่ออาชีพ , เจตคติที่ดีต่ออาชีพ , อาชีพและวิชาชีพ , คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ 13. รูปแบบธุรกิจในการประกอบอาชีพ (งานธุรกิจ)
เรื่อง 13.1 รูปแบบธุรกิจ , กิจการเจ้าของคนเดียว , ห้างหุ้นส่วน , บริษัท จำกัด , บริษัท มหาชน จำกัด , ธุรกิจขนาดย่อม
1
  รูปแบบธุรกิจ , กิจการเจ้าของคนเดียว , ห้างหุ้นส่วน , บริษัท จำกัด , บริษัท มหาชน จำกัด , ธุรกิจขนาดย่อม ep.13
เรื่อง 13.2 ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือการให้สัมปทาน , สหกรณ์ , กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง , บริษัทข้ามชาติ , รัฐวิสาหกิจ
1
  ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือการให้สัมปทาน , สหกรณ์ , กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง , บริษัทข้ามชาติ , รัฐวิสาหกิจ ep.14
หน่วยการเรียนรู้ 14. การประกอบอาชีพโดยเป็นผู้ประกอบการ (งานธุรกิจ)
เรื่อง 14.1 ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ , วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ , ผู้ประกอบการธุรกิจ , ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ , หน้าที่ของธุรกิจ , แผนธุรกิจ , ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ , แนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในธุรกิจระดับต่าง ๆ
1
  ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ , วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ , ผู้ประกอบการธุรกิจ , ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ , หน้าที่ของธุรกิจ , แผนธุรกิจ , ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ , แนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในธุรกิจระดับต่าง ๆ ep.15
หน่วยการเรียนรู้ 15. แนวทางในการประกอบอาชีพ (งานธุรกิจ)
เรื่อง 15.1 กิจกรรมอาชีพ , คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ , การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบอาชีพ , การวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้ประกอบอาชีพ , การตัดสินใจเลือกวิธีการเริ่มต้นธุรกิจ , ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมอาชีพ
1
  กิจกรรมอาชีพ , คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ , การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบอาชีพ , การวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้ประกอบอาชีพ , การตัดสินใจเลือกวิธีการเริ่มต้นธุรกิจ , ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมอาชีพ ep.16
หน่วยการเรียนรู้ 16. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง (งานช่าง)
เรื่อง 16.1 ความหมายความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง , เครื่องมือ/อุปกรณ์ สีและสัญลักษณ์ความปลอดภัย , การเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานช่าง
1
  ความหมายความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง , เครื่องมือ/อุปกรณ์ สีและสัญลักษณ์ความปลอดภัย , การเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานช่าง ep.17
หน่วยการเรียนรู้ 17. เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (งานช่าง)
เรื่อง 17.1 การเลือกซื้อ/ข้อแนะนำ/การบำรุงดูแลรักษา/ประเภท /ส่วนประกอบ , พัดลม , หม้อหุงข้าว , ตู้เย็น , เครื่องซักผ้า , สมาร์ท ทีวี
1
  การเลือกซื้อ/ข้อแนะนำ/การบำรุงดูแลรักษา/ประเภท /ส่วนประกอบ , พัดลม , หม้อหุงข้าว , ตู้เย็น , เครื่องซักผ้า , สมาร์ท ทีวี (ep.18)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ