ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์กายภาพ

หน่วยการเรียนรู้ 2. น้ำ
เรื่อง 2.1 โมเลกุลของน้ำ , สารโควาเลนต์
1
  โมเลกุลของน้ำ , สารโควาเลนต์ (1)
2
  โมเลกุลของน้ำ , สารโควาเลนต์ (2)
เรื่อง 2.2 สภาพขั้วของน้ำ
1
  สภาพขั้วของน้ำ
เรื่อง 2.3 พันธะไฮโดรเจน
1
  พันธะไฮโดรเจน
เรื่อง 2.4 การเปลี่ยนสถานะของน้ำ
1
  การเปลี่ยนสถานะของน้ำ
เรื่อง 2.5 สารประกอบไอออนิกในแหล่งน้ำ
1
  สารประกอบไอออนิกในแหล่งน้ำ
เรื่อง 2.6 การเขียนสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบไอออนิก
1
  การเขียนสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบไอออนิก
2
  การเขียนสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบไอออนิก (ต่อ)
เรื่อง 2.7 สมบัติของสารประกอบไอออนิก
1
  สมบัติของสารประกอบไอออนิก
เรื่อง 2.8 การเปลี่ยนสถานะของสารประกอบไอออนิก
1
  การเปลี่ยนสถานะของสารประกอบไอออนิก
เรื่อง 2.9 การละลายของสารประกอบไอออนิก
1
  การละลายของสารประกอบไอออนิก
เรื่อง 2.10 การละลายแบบแตกตัว และสมบัติของสาร
1
  การละลายแบบแตกตัว และสมบัติของสาร
เรื่อง 2.11 การละลายแบบไม่แตกตัว และสมบัติของสาร
1
  การละลายแบบไม่แตกตัว และสมบัติของสาร
เรื่อง 2.12 ความเข้มข้นของสาร
1
  ความเข้มข้นของสาร
หน่วยการเรียนรู้ 5. เชื้อเพลิง
เรื่อง 5.1 เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ , การกลั่นน้ำมัน
1
  เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ , การกลั่นน้ำมัน
เรื่อง 5.2 การเผาไหม้ , สมการเคมี
1
  การเผาไหม้ , สมการเคมี
เรื่อง 5.3 การเขียนสมการเคมีและการแปลความหมาย
1
  การเขียนสมการเคมีและการแปลความหมาย ep.40
เรื่อง 5.4 แบบฝึกหัด เรื่อง สมการเคมี
1
  แบบฝึกหัด เรื่อง สมการเคมี ep.41
เรื่อง 5.5 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี , ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
1
  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี , ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 5.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
1
  ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ep.43
เรื่อง 5.7 แบบฝึกหัด เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
1
  แบบฝึกหัด เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ep.44
เรื่อง 5.8 เชื้อเพลิงทางเลือก
1
  เชื้อเพลิงทางเลือก ep.45

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ