ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. แนวคิดเชิงคำนวณ
เรื่อง 1.1 แนวคิดเชิงคำนวณ,ขั้นตอนวิธี
1
  แนวคิดเชิงคำนวณ,ขั้นตอนวิธี
เรื่อง 1.2 การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา,การหารูปแบบ
1
  การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา , การหารูปแบบ
เรื่อง 1.3 การคิดเชิงนามธรรม
1
  การคิดเชิงนามธรรม
หน่วยการเรียนรู้ 2. การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
เรื่อง 2.1 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ , การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออกและเงื่อนไขของปัญหา
1
  การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ , การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออกและเงื่อนไขของปัญหา
เรื่อง 2.2 การออกแบบขั้นตอนวิธี , การทำซ้ำ
1
  การออกแบบขั้นตอนวิธี , การทำซ้ำ
เรื่อง 2.3 การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล
1
  การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ 3. การพัฒนาโครงงาน
เรื่อง 3.1 การกำหนดปัญหา , การศึกษาและกำหนดขอบเขตของปัญหา
1
  การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ , การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออกและเงื่อนไขของปัญหา
เรื่อง 3.2 การวางแผน
1
  การวางแผน
เรื่อง 3.3 การดำเนินงาน , การสรุปผลและการเผยแพร่
1
  การดำเนินงาน , การสรุปผลและการเผยแพร่
หน่วยการเรียนรู้ 4. เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
เรื่อง 4.1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
1
  เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
2
  ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
เรื่อง 4.2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1
  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เรื่อง 4.3 ผลกระทบของเทคโนโลยี
1
  ผลกระทบของเทคโนโลยี
เรื่อง 4.4 วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
1
  วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ 5. ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิศวกรรม
เรื่อง 5.1 กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
1
  กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยการเรียนรู้ 6. การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เรื่อง 6.1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
1
  กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม(1)
2
  กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม(2)
เรื่อง 6.2 กรณีศึกษาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
1
  กรณีศึกษาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ