ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Making Contact
เรื่อง 1.1 Verb to be: Affirmative, Negative and Questions
1
  Verb to be: Affirmative, Negative and Questions
เรื่อง 1.2 Possessive adjectives/Possessive Pronouns
1
  Possessive adjectives/Possessive Pronouns
เรื่อง 1.3 Possessive (S) Singular nouns: add (’S) , Regular plural nouns: add (‘) , Irregular plural nouns
1
  Possessive (S) Singular nouns: add (’S) , Regular plural nouns: add (‘) , Irregular plural nouns
เรื่อง 1.4 Phone Language
1
  Phone Language
เรื่อง 1.5 Countries and Nationalities
1
  Countries and Nationalities
เรื่อง 1.6 Family members
1
  Family members
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 A day in the life…
เรื่อง 2.1 คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน, the Present Simple (Affirmative & Negative Sentence)
1
  คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน, the Present Simple (Affirmative & Negative Sentence)
เรื่อง 2.2 การถาม-ตอบ โดยใช้ Present Simple questions (Yes/No questions and short answers และ Wh- questions)
1
  การถาม-ตอบ โดยใช้ Present Simple questions (Yes/No questions and short answers และ Wh- questions)
เรื่อง 2.3 Adverb of Frequency
1
  Adverb of Frequency
เรื่อง 2.4 การอ่านจับใจความบทความกิจวัตรประจำวันของ Brad
1
  การอ่านจับใจความบทความกิจวัตรประจำวันของ Brad
เรื่อง 2.5 การอ่านออกเสียงและการเขียนวันที่ การใช้คำบุพบทบอกเวลา in, on หรือ at
1
  การอ่านออกเสียงและการเขียนวันที่ การใช้คำบุพบทบอกเวลา in, on หรือ at
เรื่อง 2.6 วันเฉลิมฉลอง และกิจกรรมในวันพิเศษ
1
  วันเฉลิมฉลอง และกิจกรรมในวันพิเศษ
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Adventure in Marketplace
เรื่อง 3.1 -Shops List
1
  -Shops List
เรื่อง 3.2 - Correct it!
1
  - Correct it!
เรื่อง 3.3 -May I Help You?
1
  -May I Help You?
เรื่อง 3.4 - Fine Promotion
1
  - Fine Promotion
เรื่อง 3.5 -Draw the Picture
1
  -Draw the Picture
เรื่อง 3.6 -Describe the Product
1
  -Describe the Product
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 A job for life
เรื่อง 4.1 -Jobs/Career
1
  -Jobs/Career
เรื่อง 4.2 -Have to/Must
1
  -Have to/Must
เรื่อง 4.3 -Reading about jobs Topic and Main idea
1
  -Reading about jobs Topic and Main idea
เรื่อง 4.4 -Asking for and giving permission
1
  -Asking for and giving permission
เรื่อง 4.5 -Asking for and giving permission Would/Do you mind + Verb (ing)..? Would you mind + If I + Verb 2 + ..?
1
  -Asking for and giving permission Would/Do you mind + Verb (ing)..? Would you mind + If I + Verb 2 + ..?
เรื่อง 4.6 -Subject and Object pronouns
1
  -Subject and Object pronouns
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Home sweet home
เรื่อง 5.1 - การใช้ There is /are, isn’t /aren’t และ some/any
1
  - การใช้ There is /are, isn’t /aren’t และ some/any
เรื่อง 5.2 - Anne’s House of Dreams
1
  - Anne’s House of Dreams
เรื่อง 5.3 -การใช้ A , An, The
1
  -การใช้ A , An, The
เรื่อง 5.4 -Preposition of Place
1
  -Preposition of Place
เรื่อง 5.5 -การถาม-ตอบ บอกทิศทาง
1
  -การถาม-ตอบ บอกทิศทาง
เรื่อง 5.6 -Reading Ads
1
  -Reading Ads
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียน 6 Master Chef
เรื่อง 6.1 -Put It In Place
1
  -Put It In Place
เรื่อง 6.2 -Use Right Container
1
  -Use Right Container
เรื่อง 6.3 -Not Much - Not Many
1
  -Not Much - Not Many
เรื่อง 6.4 -Food’s Taste
1
  -Food’s Taste
เรื่อง 6.5 -Food Course
1
  -Food Course
เรื่อง 6.6 -Food Recipe
1
  -Food Recipe

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ