ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์ไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. ประวัติศาสตร์
เรื่อง 1.1 ความหมายของประวัติศาสตร์ , ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ , ศักราช , ตัวอย่างการใช้เวลาในหลักฐาน
1
  ความหมายของประวัติศาสตร์ , ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ , ศักราช , ตัวอย่างการใช้เวลาในหลักฐาน
เรื่อง 1.2 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
1
  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย
เรื่อง 1.3 วิธีการทางประวัติศาสตร์ , คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ , หลักฐานทางประวัติศาสตร์ , ตัวอย่างการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์
1
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ , คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ , หลักฐานทางประวัติศาสตร์ , ตัวอย่างการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์
เรื่อง 1.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย
1
  แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย
เรื่อง 1.5 อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย
1
  อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย
เรื่อง 1.6 การตั้งถิ่นฐานการสถาปนาอาณาจักรไทย
1
  การตั้งถิ่นฐานการสถาปนาอาณาจักรไทย
เรื่อง 1.7 สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง (รัชกาลที่ 5)
1
  สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง (รัชกาลที่ 5)
เรื่อง 1.8 การเลิกทาส เลิกไพร่
1
  การเลิกทาส เลิกไพร่
เรื่อง 1.9 การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองสมัยรัชกาลที่ 5
1
  การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองสมัยรัชกาลที่ 5
เรื่อง 1.10 ความพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
1
  ความพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
เรื่อง 1.11 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
1
  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
เรื่อง 1.12 การเมืองการปกครองไทยสมัยประชาธิปไตย
1
  การเมืองการปกครองไทยสมัยประชาธิปไตย
เรื่อง 1.13 บทบาทสตรีไทย
1
  บทบาทสตรีไทย
เรื่อง 1.14 พระมหากษัตริย์ไทยกับบทบาทในประวัติศาสตร์ไทย
1
  พระมหากษัตริย์ไทยกับบทบาทในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่อง 1.15 พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางไทยและต่างชาติที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ไทย
1
  พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางไทยและต่างชาติที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่อง 1.16 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย
1
  อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย
เรื่อง 1.17 วัฒนธรรมไทย , ภูมิปัญญาไทย
1
  วัฒนธรรมไทย , ภูมิปัญญาไทย
เรื่อง 1.18 การคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย , บุคคลที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
1
  การคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย , บุคคลที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ