ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 103
แผนการสอน ครูวชิรา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูวชิรา สมพงษ์

ครูวชิรา สมพงษ์
ปฐมวัย 2564/2

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ 1. รู้รอบปลอดภัย
เรื่อง 1.1 รู้รอบปลอดภัย(1)
  รู้รอบปลอดภัย(1) 1 พ.ย. 64
เรื่อง 1.2 รู้รอบปลอดภัย(2)
  รู้รอบปลอดภัย(2) 2 พ.ย. 64
เรื่อง 1.3 รู้รอบปลอดภัย(3)
  รู้รอบปลอดภัย(3) 3 พ.ย. 64
เรื่อง 1.4 รู้รอบปลอดภัย(4)
  รู้รอบปลอดภัย(4) 4 พ.ย. 64
เรื่อง 1.5 รู้รอบปลอดภัย(5)
  รู้รอบปลอดภัย(5) 5 พ.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 2. ลอยกระทง
เรื่อง 2.1 ลอยกระทง(1)
  ลอยกระทง (1) 8 พ.ย. 64
เรื่อง 2.2 ลอยกระทง(2)
  ลอยกระทง (2) 9 พ.ย. 64
เรื่อง 2.3 ลอยกระทง(3)
  ลอยกระทง (3) 10 พ.ย. 64
เรื่อง 2.4 ลอยกระทง(4)
  ลอยกระทง (4) 11 พ.ย. 64
เรื่อง 2.5 ลอยกระทง(5)
  ลอยกระทง(5) 15 พ.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. กลางวัน กลางคืน
เรื่อง 3.1 กลางวัน กลางคืน(1)
  กลางวันกลางคืน(1) 15 พ.ย. 64
เรื่อง 3.2 กลางวัน กลางคืน(2)
  กลางวันกลางคืน(2) 16 พ.ย. 64
เรื่อง 3.3 กลางวัน กลางคืน(3)
  กลางวันกลางคืน(3) 17 พ.ย. 64
เรื่อง 3.4 กลางวัน กลางคืน(4)
  กลางวันกลางคืน(4) 18 พ.ย. 64
เรื่อง 3.5 กลางวัน กลางคืน(5)
  กลางวันกลางคืน(5) 19 พ.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 4. ค่านิยมไทย
เรื่อง 4.1 ค่านิยมไทย(1)
  ค่านิยมไทย (1) 16 พ.ย. 64
เรื่อง 4.2 ค่านิยมไทย(2)
  ค่านิยมไทย (2) 23 พ.ย. 64
เรื่อง 4.3 ค่านิยมไทย(3)
  ค่านิยมไทย (3) 24 พ.ย. 64
เรื่อง 4.4 ค่านิยมไทย(4)
  ค่านิยมไทย (4) 25 พ.ย. 64
เรื่อง 4.5 ค่านิยมไทย(5)
  ค่านิยมไทย (5) 26 พ.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 5. วันชาติ
เรื่อง 5.1 วันชาติ(1)
  วันชาติ (1) 29 พ.ย. 64
เรื่อง 5.2 วันชาติ (2)
  วันชาติ (2) 30 พ.ย. 64
เรื่อง 5.3 วันชาติ (3)
  วันชาติ (3) 1 ธ.ค. 64
เรื่อง 5.4 วันชาติ (4)
  วันชาติ (4) 2 ธ.ค. 64
เรื่อง 5.5 วันชาติ (5)
  วันชาติ (5) 3 ธ.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 6. เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง 6.1 เศรษฐกิจพอเพียง (1)
  เศรษฐกิจพอเพียง(1) 7 ธ.ค. 64
เรื่อง 6.2 เศรษฐกิจพอเพียง (2)
  เศรษฐกิจพอเพียง(2) 8 ธ.ค. 64
เรื่อง 6.3 เศรษฐกิจพอเพียง (3)
  เศรษฐกิจพอเพียง(3) 9 ธ.ค. 64
เรื่อง 6.4 เศรษฐกิจพอเพียง (4)
  เศรษฐกิจพอเพียง(4) 13 ธ.ค. 64
เรื่อง 6.5 เศรษฐกิจพอเพียง (5)
  เศรษฐกิจพอเพียง(5) 14 ธ.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 7. เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เรื่อง 7.1 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (1)
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (1) 15 ธ.ค. 64
เรื่อง 7.2 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (2)
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (2) 16 ธ.ค. 64
เรื่อง 7.3 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (3)
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (3) 17 ธ.ค. 64
เรื่อง 7.4 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (4)
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (4) 20 ธ.ค. 64
เรื่อง 7.5 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (5)
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (5) 21 ธ.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 8. วันขึ้นปีใหม่
เรื่อง 8.1 วันขึ้นปีใหม่ (1)
  วันขึ้นปีใหม่ (1) 22 ธ.ค. 64
เรื่อง 8.2 วันขึ้นปีใหม่ (2)
  วันขึ้นปีใหม่ (2) 23 ธ.ค. 64
เรื่อง 8.3 วันขึ้นปีใหม่ (3)
  วันขึ้นปีใหม่ (3) 24 ธ.ค. 64
เรื่อง 8.4 วันขึ้นปีใหม่ (4)
  วันขึ้นปีใหม่ (4) 27 ธ.ค. 64
เรื่อง 8.5 วันขึ้นปีใหม่ (5)
  วันขึ้นปีใหม่ (5) 28 ธ.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 9. สนุกตัวเลข
เรื่อง 9.1 สนุกกับตัวเลข (1)
  สนุกกับตัวเลข (1) 29 ธ.ค. 64
เรื่อง 9.2 สนุกกับตัวเลข (2)
  สนุกกับตัวเลข (2) 30 ธ.ค. 64
เรื่อง 9.3 สนุกกับตัวเลข (3)
  สนุกกับตัวเลข (3) 4 ม.ค. 65
เรื่อง 9.4 สนุกกับตัวเลข (4)
  สนุกกับตัวเลข (4) 5 ม.ค. 65
เรื่อง 9.5 สนุกกับตัวเลข (5)
  สนุกกับตัวเลข (5) 6 ม.ค. 65
หน่วยการเรียนรู้ 10. ขนาด รูปร่าง รูปทรง
เรื่อง 10.1 ขนาด รูปร่าง รูปทรง (1)
  ขนาด รูปร่าง รูปทรง (1) 7 ม.ค. 65
เรื่อง 10.2 ขนาด รูปร่าง รูปทรง (2)
  ขนาด รูปร่าง รูปทรง (2) 10 ม.ค. 65
เรื่อง 10.3 ขนาด รูปร่าง รูปทรง (3)
  ขนาด รูปร่าง รูปทรง (3) 11 ม.ค. 65
เรื่อง 10.4 ขนาด รูปร่าง รูปทรง (4)
  ขนาด รูปร่าง รูปทรง (4) 12 ม.ค. 65
เรื่อง 10.5 ขนาด รูปร่าง รูปทรง (5)
  ขนาด รูปร่าง รูปทรง (5) 13 ม.ค. 65
หน่วยการเรียนรู้ 11. วันเด็ก วันครู
เรื่อง 11.1 วันเด็ก วันครู (1)
  วันเด็ก วันครู (1) 14 ม.ค. 65
เรื่อง 11.2 วันเด็ก วันครู (2)
  วันเด็ก วันครู (2) 17 ม.ค. 65
เรื่อง 11.3 วันเด็ก วันครู (3)
  วันเด็ก วันครู (3) 18 ม.ค. 65
เรื่อง 11.4 วันเด็ก วันครู (4)
  วันเด็ก วันครู (4) 19 ม.ค. 65
เรื่อง 11.5 วันเด็ก วันครู (5)
  วันเด็ก วันครู (5) 20 ม.ค. 65
หน่วยการเรียนรู้ 12. โลกสวยด้วยสีสัน
เรื่อง 12.1 โลกสวยด้วยสีสัน (1)
  โลกสวยด้วยสีสัน (1) 21 ม.ค. 65
เรื่อง 12.2 โลกสวยด้วยสีสัน (2)
  โลกสวยด้วยสีสัน (2) 24 ม.ค. 65
เรื่อง 12.3 โลกสวยด้วยสีสัน (3)
  โลกสวยด้วยสีสัน (3) 25 ม.ค. 65
เรื่อง 12.4 โลกสวยด้วยสีสัน (4)
  โลกสวยด้วยสีสัน (4) 26 ม.ค. 65
เรื่อง 12.5 โลกสวยด้วยสีสัน (5)
  โลกสวยด้วยสีสัน (5) 27 ม.ค. 65
หน่วยการเรียนรู้ 13. ฤดูหนาว
เรื่อง 13.1 ฤดูหนาว (1)
  ฤดูหนาว (1) 28 ม.ค. 65
เรื่อง 13.2 ฤดูหนาว (2)
  ฤดูหนาว (2) 31 ม.ค. 65
เรื่อง 13.3 ฤดูหนาว (3)
  ฤดูหนาว (3) 1 ก.พ. 65
เรื่อง 13.4 ฤดูหนาว (4)
  ฤดูหนาว (4) 2 ก.พ. 65
เรื่อง 13.5 ฤดูหนาว (5)
  ฤดูหนาว (5) 3 ก.พ. 65
หน่วยการเรียนรู้ 14. แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 14.1 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (1)
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (1) 4 ก.พ. 65
เรื่อง 14.2 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (2)
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (2) 7 ก.พ. 65
เรื่อง 14.3 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (3)
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (3) 8 ก.พ. 65
เรื่อง 14.4 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (4)
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (4) 9 ก.พ. 65
เรื่อง 14.5 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (5)
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (5) 10 ก.พ. 65
หน่วยการเรียนรู้ 15. เสียงรอบตัว
เรื่อง 15.1 เสียงรอบตัว (1)
  เสียงรอบตัว (1) 11 ก.พ. 65
เรื่อง 15.2 เสียงรอบตัว (2)
  เสียงรอบตัว (2) 14 ก.พ. 65
เรื่อง 15.3 เสียงรอบตัว (3)
  เสียงรอบตัว (3) 15 ก.พ. 65
เรื่อง 15.4 เสียงรอบตัว (4)
  เสียงรอบตัว (4) 17 ก.พ. 65
เรื่อง 15.5 เสียงรอบตัว (5)
  เสียงรอบตัว (5) 18 ก.พ. 65
หน่วยการเรียนรู้ 16. รักการอ่าน
เรื่อง 16.1 รักการอ่าน (1)
  รักการอ่าน(1) 21 ก.พ. 65
เรื่อง 16.2 รักการอ่าน (2)
  รักการอ่าน(2) 22 ก.พ. 65
เรื่อง 16.3 รักการอ่าน (3)
  รักการอ่าน(3) 23 ก.พ. 65
เรื่อง 16.4 รักการอ่าน (4)
  รักการอ่าน(4) 24 ก.พ. 64
เรื่อง 16.5 รักการอ่าน (5)
  รักการอ่าน(5) 25 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 17. ปริมาตร น้ำหนัก
เรื่อง 17.1 ปริมาตร น้ำหนัก (1)
  ปริมาตร น้ำหนัก (1) 28 ก.พ. 65
เรื่อง 17.2 ปริมาตร น้ำหนัก (2)
  ปริมาตร น้ำหนัก (2) 1 มี.ค. 64
เรื่อง 17.3 ปริมาตร น้ำหนัก (3)
  ปริมาตร น้ำหนัก (3) 2 มี.ค. 64
เรื่อง 17.4 ปริมาตร น้ำหนัก (4)
  ปริมาตร น้ำหนัก (4) 3 มี.ค. 64
เรื่อง 17.5 ปริมาตร น้ำหนัก (5)
  ปริมาตร น้ำหนัก (5) 4 มี.ค. 65
หน่วยการเรียนรู้ 18. ฤดูร้อน
เรื่อง 18.1 ฤดูร้อน (1)
  ฤดูร้อน(1) 7 มี.ค. 65
เรื่อง 18.2 ฤดูร้อน (2)
  ฤดูร้อน(2) 8 มี.ค. 65
เรื่อง 18.3 ฤดูร้อน (3)
  ฤดูร้อน(3) 9 มี.ค. 65
เรื่อง 18.4 ฤดูร้อน (4)
  ฤดูร้อน (4) 10 มี.ค. 65
เรื่อง 18.5 ฤดูร้อน (5)
  ฤดูร้อน (5) 11 มี.ค.64
หน่วยการเรียนรู้ 19. สนุกตัวเลข Rerun
เรื่อง 19.1 สนุกกับตัวเลข (1)
  สนุกกับตัวเลข (1) 14 มี.ค. 65
เรื่อง 19.2 สนุกกับตัวเลข (2)
  สนุกกับตัวเลข (2) 15 มี.ค. 65
เรื่อง 19.3 สนุกกับตัวเลข (3)
  สนุกกับตัวเลข (3) 16 มี.ค. 64
เรื่อง 19.4 สนุกกับตัวเลข (4)
  สนุกกับตัวเลข (4) 17 มี.ค. 65
เรื่อง 19.5 สนุกกับตัวเลข (5)
  สนุกกับตัวเลข (5) 18 มี.ค. 65

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ