ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 87
แผนการสอน ครูวชิรา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูวชิรา สมพงษ์

ครูวชิรา สมพงษ์
ปฐมวัย 2563/1

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ 1. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
หน่วยการเรียนรู้ 2. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา
หน่วยการเรียนรู้ 3. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3 ตัวเรา
หน่วยการเรียนรู้ 4. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 4 หนูทำได้
หน่วยการเรียนรู้ 7. อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 7 ฤดูฝน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ