ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 87
แผนการสอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ครูผู้สอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง

ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ปฐมวัย 2563/1

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ 1. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ 3. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ 4. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ 7. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หน่วยที่ ๗

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ