ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 132
แผนการสอน ครูปาริชาติ ชัยงาม
ครูผู้สอน ครูปาริชาติ ชัยงาม

ครูปาริชาติ ชัยงาม
ปฐมวัย 2563/2

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ 1. รู้รอบปลอดภัย
เรื่อง 1.1 รู้รอบปลอดภัย (1) 1 ธ.ค. 2563
  รอบรู้ปลอดภัย(1) 1ธ.ค.63
เรื่อง 1.2 รู้รอบปลอดภัย (2) 2 ธ.ค. 2563
  รอบรู้ปลอดภัย(2) 2ธ.ค.63
เรื่อง 1.3 รู้รอบปลอดภัย (3) 3 ธ.ค. 2563
  รู้รอบปลอดภัย(3) 3ธ.ค.63
เรื่อง 1.4 รู้รอบปลอดภัย (4) 4 ธ.ค. 2563
  รู้รอบปลอดภัย(4) 4ธ.ค.63
เรื่อง 1.5 รู้รอบปลอดภัย (5) 7 ธ.ค. 2563
  รู้รอบปลอดภัย(5) 7ธ.ค.63
หน่วยการเรียนรู้ 2. ลอยกระทง
เรื่อง 2.1 ลอยกระทง (1) 8 ธ.ค. 2563
  ลอยกระทง (1) 8 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.2 ลอยกระทง (2) 9 ธ.ค. 2563
  ลอยกระทง (2) 9 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.3 ลอยกระทง (3) 14 ธ.ค. 2563
  ลอยกระทง (3) 14 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.4 ลอยกระทง (4) 15 ธ.ค. 2563
  ลอยกระทง (4) 15 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.5 ลอยกระทง (5) 16 ธ.ค. 2563
  ลอยกระทง(5) 16 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 3. กลางวัน กลางคืน
เรื่อง 3.1 กลางวัน กลางคืน (1) 17 ธ.ค. 2563
  กลางวันกลางคืน(1) 17 ธ.ค. 63
เรื่อง 3.2 กลางวัน กลางคืน (2) 18 ธ.ค. 2563
  กลางวันกลางคืน(2) 18 ธ.ค. 63
เรื่อง 3.3 กลางวัน กลางคืน (3) 21 ธ.ค. 2563
  กลางวันกลางคืน(3) 21 ธ.ค. 63
เรื่อง 3.4 กลางวัน กลางคืน (4) 22 ธ.ค. 2563
  กลางวันกลางคืน(4) 22 ธ.ค. 63
เรื่อง 3.5 กลางวัน กลางคืน (5) 23 ธ.ค. 2563
  กลางวันกลางคืน(5) 23 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 4. ค่านิยมไทย
เรื่อง 4.1 ค่านิยมไทย (1) 24 ธ.ค. 2563
  ค่านิยมไทย (1) 24 ธ.ค. 63
เรื่อง 4.2 ค่านิยมไทย (2) 25 ธ.ค. 2563
  ค่านิยมไทย (2) 25 ธ.ค. 63
เรื่อง 4.3 ค่านิยมไทย (3) 28 ธ.ค. 2563
  ค่านิยมไทย (3) 28 ธ.ค. 63
เรื่อง 4.4 ค่านิยมไทย (4) 29 ธ.ค. 2563
  ค่านิยมไทย (4) 29 ธ.ค. 63
เรื่อง 4.5 ค่านิยมไทย (5) 30 ธ.ค. 2563
  ค่านิยมไทย (5) 30 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 5. วันชาติ
เรื่อง 5.1 วันชาติ (1) 4 ม.ค. 2564
  วันชาติ (1) 4 ม.ค. 64
เรื่อง 5.2 วันชาติ (2) 5 ม.ค. 2564
  วันชาติ (2) 5 ม.ค. 64
เรื่อง 5.3 วันชาติ (3) 6 ม.ค. 2564
  วันชาติ (3) 6 ม.ค. 64
เรื่อง 5.4 วันชาติ (4) 7 ม.ค. 2564
  วันชาติ (4) 7 ม.ค. 64
เรื่อง 5.5 วันชาติ (5) 8 ม.ค. 2564
  วันชาติ (5) 8 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 6. เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง 6.1 เศรษฐกิจพอเพียง (1) 11 ม.ค. 2564
  เศรษฐกิจพอเพียง(1) 11 ม.ค. 64
เรื่อง 6.2 เศรษฐกิจพอเพียง (2) 12 ม.ค. 2564
  เศรษฐกิจพอเพียง(2) 12 ม.ค. 64
เรื่อง 6.3 เศรษฐกิจพอเพียง (3) 13 ม.ค. 2564
  เศรษฐกิจพอเพียง(3) 13 ม.ค. 64
เรื่อง 6.4 เศรษฐกิจพอเพียง (4) 14 ม.ค. 2564
  เศรษฐกิจพอเพียง(4) 14 ม.ค. 64
เรื่อง 6.5 เศรษฐกิจพอเพียง (5) 15 ม.ค. 2564
  เศรษฐกิจพอเพียง(5) 15 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 7. เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เรื่อง 7.1 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (1) 18 ม.ค. 2564
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (1) 18 ม.ค. 63
เรื่อง 7.2 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (2) 19 ม.ค. 2564
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (2) 19 ม.ค. 63
เรื่อง 7.3 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (3) 20 ม.ค. 2564
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (3) 20 ม.ค. 63
เรื่อง 7.4 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (4) 21 ม.ค. 2564
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (4) 21 ม.ค. 64
เรื่อง 7.5 เทคโนโลยีและการสื่อสาร (5) 22 ม.ค. 2564
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (5) 22 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 8. วันขึ้นปีใหม่
เรื่อง 8.1 วันขึ้นปีใหม่ (1) 25 ม.ค. 2564
  วันขึ้นปีใหม่ (1) 25 ม.ค. 64
เรื่อง 8.2 วันขึ้นปีใหม่ (2) 26 ม.ค. 2564
  วันขึ้นปีใหม่ (2) 26 ม.ค. 64
เรื่อง 8.3 วันขึ้นปีใหม่ (3) 27 ม.ค. 2564
  วันขึ้นปีใหม่ (3) 27 ม.ค. 64
เรื่อง 8.4 วันขึ้นปีใหม่ (4) 28 ม.ค. 2564
  วันขึ้นปีใหม่ (4) 28 ม.ค. 64
เรื่อง 8.5 วันขึ้นปีใหม่ (5) 29 ม.ค. 2564
  วันขึ้นปีใหม่ (5) 29 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 9. สนุกตัวเลข
เรื่อง 9.1 สนุกตัวเลข (1) 1 ก.พ. 2564
  สนุกกับตัวเลข (1) 1 ก.พ. 64
เรื่อง 9.2 สนุกตัวเลข (2) 2 ก.พ. 2564
  สนุกกับตัวเลข (2) 2 ก.พ. 64
เรื่อง 9.3 สนุกตัวเลข (3) 3 ก.พ. 2564
  สนุกกับตัวเลข (3) 3 ก.พ. 64
เรื่อง 9.4 สนุกตัวเลข (4) 4 ก.พ. 2564
  สนุกกับตัวเลข (4) 4 ก.พ. 64
เรื่อง 9.5 สนุกตัวเลข (5) 5 ก.พ. 2564
  สนุกกับตัวเลข (5) 5 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 10. ขนาดรูปร่าง รูปทรง
เรื่อง 10.1 ขนาดรูปร่าง รูปทรง (1) 8 ก.พ. 2564
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (1) 8 ก.พ. 64
เรื่อง 10.2 ขนาดรูปร่าง รูปทรง (2) 9 ก.พ. 2564
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (2) 9 ก.พ. 64
เรื่อง 10.3 ขนาดรูปร่าง รูปทรง (3) 10 ก.พ. 2564
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (3) 10 ก.พ. 64
เรื่อง 10.4 ขนาดรูปร่าง รูปทรง (4) 11 ก.พ. 2564
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (4) 11 ก.พ. 64
เรื่อง 10.5 ขนาดรูปร่าง รูปทรง (5) 15 ก.พ. 2564
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (5) 15 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 11. วันเด็ก วันครู
เรื่อง 11.1 วันเด็ก วันครู (1) 16 ก.พ. 2564
  วันเด็ก วันครู (1) 16 ก.พ. 64
เรื่อง 11.2 วันเด็ก วันครู (2) 17 ก.พ. 2564
  วันเด็ก วันครู (2) 17 ก.พ. 64
เรื่อง 11.3 วันเด็ก วันครู (3) 18 ก.พ. 2564
  วันเด็ก วันครู (3) 18 ก.พ. 64
เรื่อง 11.4 วันเด็ก วันครู (4) 19 ก.พ. 2564
  วันเด็ก วันครู (4) 19 ก.พ. 64
เรื่อง 11.5 วันเด็ก วันครู (5) 22 ก.พ. 2564
  วันเด็ก วันครู (5) 22 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 12. โลกสวยด้วยสีสัน
เรื่อง 12.1 โลกสวยด้วยสีสัน (1) 23 ก.พ. 2564
  โลกสวยด้วยสีสัน (1) 23 ก.พ. 64
เรื่อง 12.2 โลกสวยด้วยสีสัน (2) 24 ก.พ. 2564
  โลกสวยด้วยสีสัน (2) 24 ก.พ. 64
เรื่อง 12.3 โลกสวยด้วยสีสัน (3) 25 ก.พ. 2564
  โลกสวยด้วยสีสัน (3) 25 ก.พ. 64
เรื่อง 12.4 โลกสวยด้วยสีสัน (4) 1 มี.ค. 2564
  โลกสวยด้วยสีสัน (4) 1 มี.ค. 64
เรื่อง 12.5 โลกสวยด้วยสีสัน (5) 2 มี.ค 2564
  โลกสวยด้วยสีสัน (5) 2 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 13. ฤดูหนาว
เรื่อง 13.1 ฤดูหนาว (1) 3 มี.ค 2564
  ฤดูหนาว (1) 3 มี.ค. 2564
เรื่อง 13.2 ฤดูหนาว (2) 4 มี.ค 2564
  ฤดูหนาว (2) 4 มี.ค. 2564
เรื่อง 13.3 ฤดูหนาว (3) 5 มี.ค 2564
  ฤดูหนาว (3) 5 มี.ค. 2564
เรื่อง 13.4 ฤดูหนาว (4) 8 มี.ค 2564
  ฤดูหนาว (4) 8 มี.ค. 2564
เรื่อง 13.5 ฤดูหนาว (5) 9 มี.ค 2564
  ฤดูหนาว (5) 9 มี.ค. 2564
หน่วยการเรียนรู้ 14. แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 14.1 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (1) 10 มี.ค 2564
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (1) 10 มี.ค. 64
เรื่อง 14.2 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (2) 11 มี.ค 2564
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (2) 11 มี.ค. 64
เรื่อง 14.3 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (3) 12 มี.ค 2564
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (3) 12 มี.ค. 64
เรื่อง 14.4 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (4) 15 มี.ค 2564
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (4) 15 มี.ค. 64
เรื่อง 14.5 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (5) 16 มี.ค 2564
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (5) 16 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 15. เสียงรอบตัว
เรื่อง 15.1 เสียงรอบตัว (1) 17 มี.ค 2564
  เสียงรอบตัว (1) 17 มี.ค. 64
เรื่อง 15.2 เสียงรอบตัว (2) 18 มี.ค 2564
  เสียงรอบตัว (2) 18 มี.ค. 64
เรื่อง 15.3 เสียงรอบตัว (3) 19 มี.ค 2564
  เสียงรอบตัว (3) 19 มี.ค. 64
เรื่อง 15.4 เสียงรอบตัว (4) 22 มี.ค 2564
  เสียงรอบตัว (4) 22 มี.ค. 64
เรื่อง 15.5 เสียงรอบตัว (5) 23 มี.ค 2564
  เสียงรอบตัว (5) 23 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 16. รักการอ่าน
เรื่อง 16.1 รักการอ่าน (1) 24 มี.ค 2564
  รักการอ่าน(1) 24 มี.ค. 64
เรื่อง 16.2 รักการอ่าน (2) 25 มี.ค 2564
  รักการอ่าน(2) 25 มี.ค. 64
เรื่อง 16.3 รักการอ่าน (3) 26 มี.ค 2564
  รักการอ่าน(3) 26 มี.ค. 64
เรื่อง 16.4 รักการอ่าน (4) 29 มี.ค 2564
  รักการอ่าน (4) 29 มี.ค. 64
เรื่อง 16.5 รักการอ่าน (5) 30 มี.ค 2564
  รักการอ่าน (5) 30 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 17. ปริมาตร น้ำหนัก
เรื่อง 17.1 ปริมาตร น้ำหนัก (1) 31 มี.ค. 2564
  ปริมาตร น้ำหนัก (1) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง 17.2 ปริมาตร น้ำหนัก (2) 1 เม.ย. 2564
  ปริมาตร น้ำหนัก (2) 1 เม.ย. 2564 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 17.3 ปริมาตร น้ำหนัก (3) 2 เม.ย. 2564
  ปริมาตร น้ำหนัก (3) 2 เม.ย. 2564 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 17.4 ปริมาตร น้ำหนัก (4) 5 เม.ย. 2564
  ปริมาตร น้ำหนัก (4) 5 เม.ย. 2564 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 17.5 ปริมาตร น้ำหนัก (5) 7 เม.ย. 2564
  ปริมาตร น้ำหนัก (5) 7 เม.ย. 2564
หน่วยการเรียนรู้ 18. ฤดูร้อน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ