ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 22
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วิทยาการคำนวณ
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 การเปรียบเทียบ
1
  ความเหมือนและความแตกต่าง (1) 13 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ความเหมือนและความแตกต่าง(2) 20 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ (1) 3 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ (2) 10 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 การเรียงลำดับ
1
  ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน (1) 17 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน (2) 24 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 3 การแก้ปัญหา
1
  การลองผิดลองถูก (1) 31 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การลองผิดลองถูก (2) 14 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ปัญหาหลายเป้าหมาย (1) 21 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  ปัญหาหลายเป้าหมาย (2) 28 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  ปัญหาหลายเป้าหมาย (3) 5 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ 4 การเขียนโปรแกรม
1
  การสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ (1) 12 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ (2) 19 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่(3) 26 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  การแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไข 2 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 หน่วยย่อยที่ 5 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
1
  มารู้จักคอมพิวเตอร์ 9 พ.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ