ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 มารู้จักคอมพิวเตอร์
1
  มารู้จักคอมพิวเตอร์ 7 ธ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
1
  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 14 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.3 การใช้งานคอมพิวเตอร์
1
  การใช้งานคอมพิวเตอร์ 21 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.4 สนุกกับเมาส์
1
  สนุกกับเมาส์ 28 ธ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 สนุกกับแป้นพิมพ์
1
  สนุกกับแป้นพิมพ์ 4 ม.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ข้อความ
1
  การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ข้อความ(่1) 11 ม.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ข้อความ(2) 18 ม.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ข้อความ(3) 25 ม.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
4
  การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ข้อความ(4) 1 ก.พ. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
1
  อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น(1) 8 ก.พ. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น(2) 15 ก.พ. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1
  การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 22 ก.พ. 64 (มีใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 การใช้โปรแกรมฝึกวาดภาพระบายสี
1
  การใช้โปรแกรมฝึกวาดภาพระบายสี(1) 1 มี.ค. 64
2
  การใช้โปรแกรมฝึกวาดภาพระบายสี(2) 8 มี.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  การใช้โปรแกรมฝึกวาดภาพระบายสี(3) 15 มี.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
4
  การใช้โปรแกรมฝึกวาดภาพระบายสี(4) 22 มี.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 ทบทวนบทเรียน
1
  ทบทวนบทเรียน 29 มี.ค. 64
2
  ทบทวนบทเรียน 5 เม.ย. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ