ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 25
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ