ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ครูผู้สอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์

ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 Self
เรื่อง 1.1 เรื่อง Hello, How are you?
1
  Hello, How are you? 1 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 เรื่อง Nice to meet you
1
  Nice to meet you (1) 8 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  Nice to meet you (2) 13 ก.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 เรื่อง Know about me
1
  Know about me 15 ก.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เรื่อง Parts of your body
1
  Parts of your body 20 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 เรื่อง Monster ‘s Body
1
  Monster ‘s Body (1) 22 ก.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  Monster ‘s Body (2) 29 ก.ค. 63
เรื่อง 1.6 เรื่อง Tell me more
1
  Tell me more 3 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 เรื่อง Who is this?
1
  Who is this? (1) 5 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  Who is this? (2) 10 ส.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 เรื่อง My clothes
1
  My clothes(1) 17 ส.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  My clothes(2) 19 ส.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
3
  My clothes(3) 24 ส.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 เรื่อง What color is it?
1
  What color is it? 26 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 Family
เรื่อง 2.1 เรื่อง My family
1
  My family(1) 31 ส.ค. 63 (มี Pre-Test และสื่อวีดีโอประกอบการสอน)
2
  My family(2) 2 ก.ย. 63 (มี Post-Test และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 เรื่อง Family members
1
  Family members 9 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 เรื่อง Appearance (1)
1
  Appearance (1) 14 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 เรื่อง Happy family
1
  Happy family 16 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 เรื่อง My job
1
  My job 21 ก.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 เรื่อง Family’s job
1
  Family’s job 23 ก.ย. 63 (มีสื่่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 เรื่อง My dream job
1
  My dream job 28 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 เรื่อง TEST jobs
1
  TEST jobs 30 ก.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 เรื่อง Animals at home
1
  Animals at home 5 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 เรื่อง My lovely pets.
1
  My lovely pets. 7 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.11 เรื่อง TEST Animals
1
  TEST Animals 12 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3 School
เรื่อง 3.1 เรื่อง Things in the classroom
1
  Things in the classroom 14 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 เรื่อง TEST Things in the classroom
1
  TEST Things in the classroom 19 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 เรื่อง How many
1
  How many 21 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 เรื่อง TEST How many
1
  TEST How many 26 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 เรื่อง Classroom language
1
  Classroom language 28 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 เรื่อง TEST Classroom language
1
  TEST Classroom language 2 พ.ย. 63
เรื่อง 3.7 เรื่อง School sign
1
  School sign 4 พ.ย. 63
เรื่อง 3.8 เรื่อง Time
1
  Time (1) 9 พ.ย. 63
เรื่อง 3.9 เรื่อง School subjects
1
  School subjects (3) 11 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By punyasrijumpa@gmail.com | 01.11.18 | 1,722 1 ภาษาอังกฤษ