ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 59
แผนการสอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ครูผู้สอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์

ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 Self
เรื่อง 1.1 เรื่อง Hello, How are you?
1
  Hello, How are you? 1 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 เรื่อง Nice to meet you
1
  Nice to meet you (1) 8 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  Nice to meet you (2) 13 ก.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 เรื่อง Know about me
1
  Know about me 15 ก.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เรื่อง Parts of your body
1
  เรื่อง Parts of your body 20 ก.ค. 63
เรื่อง 1.5 เรื่อง Monster ‘s Body
1
  เรื่อง Monster ‘s Body 22 ก.ค. 63
2
  เรื่อง Monster ‘s Body 27 ก.ค. 63
เรื่อง 1.6 เรื่อง Tell me more
1
  เรื่อง Tell me more 29 ก.ค. 63
เรื่อง 1.7 เรื่อง Who is this?
1
  เรื่อง Who is this? (1) 3 ส.ค. 63
2
  เรื่อง Who is this? (2) 5 ส.ค. 63
เรื่อง 1.8 เรื่อง My clothes
1
  เรื่อง My clothes(1) 10 ส.ค. 63
2
  เรื่อง My clothes(1) 17 ส.ค. 63
3
  เรื่อง My clothes(2) 19 ส.ค. 63
เรื่อง 1.9 เรื่อง What color is it?
1
  เรื่อง What color is it? 24 ส.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 Family
เรื่อง 2.1 เรื่อง My family
1
  เรื่อง My family 26 ส.ค. 63
2
  เรื่อง My family 31 ส.ค. 63
เรื่อง 2.2 เรื่อง Family members
1
  เรื่อง Family members 2 ก.ย. 63
เรื่อง 2.3 เรื่อง Appearance (1)
1
  เรื่อง Appearance (1) 7 ก.ย. 63
เรื่อง 2.4 เรื่อง Happy family
1
  เรื่อง Happy family 9 ก.ย. 63
เรื่อง 2.5 เรื่อง My job
1
  เรื่อง My job 14 ก.ย. 63
เรื่อง 2.6 เรื่อง Family’s job
1
  เรื่อง Family’s job 16 ก.ย. 63
เรื่อง 2.7 เรื่อง My dream job
1
  เรื่อง My dream job 21 ก.ย. 63
เรื่อง 2.8 เรื่อง TEST jobs
1
  เรื่อง TEST jobs 23 ก.ย. 63
เรื่อง 2.9 เรื่อง Animals at home
1
  เรื่อง Animals at home (1) 28 ก.ย. 63
เรื่อง 2.10 เรื่อง My lovely pets.
1
  เรื่อง My lovely pets. 30 ก.ย. 63
เรื่อง 2.11 เรื่อง TEST Animals
1
  เรื่อง TEST Animals 5 ต.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3 School
เรื่อง 3.1 เรื่อง School Things in the classroom
1
  เรื่อง School Things in the classroom 7 ต.ค. 63
เรื่อง 3.2 เรื่อง TEST Things in the classroom
1
  เรื่อง TEST Things in the classroom 12 ต.ค. 63
เรื่อง 3.3 เรื่อง How many
1
  เรื่อง How many 14 ต.ค. 63
เรื่อง 3.4 เรื่อง TEST How many
1
  เรื่อง TEST How many 19 ต.ค. 63
เรื่อง 3.5 เรื่อง Classroom language
1
  เรื่อง Classroom language 21 ต.ค. 63
เรื่อง 3.6 เรื่อง TEST Classroom language
1
  เรื่อง TEST Classroom language 26 ต.ค. 63
เรื่อง 3.7 เรื่อง School sign
1
  เรื่อง School sign 28 ต.ค. 63
เรื่อง 3.8 เรื่อง Time
1
  เรื่อง Time (1) 2 พ.ย. 63
เรื่อง 3.9 เรื่อง School subjects
1
  เรื่อง School subjects (1) 4 พ.ย. 63
เรื่อง 3.10 เรื่อง Days in a week
1
  เรื่อง Days in a week 9 พ.ย. 63
เรื่อง 3.11 เรื่อง Around school
1
  เรื่อง Around school 11 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By punyasrijumpa@gmail.com | 01.11.18 | 1,706 1 ภาษาอังกฤษ